Interkulturell kompetens kan stärka medicinsk forskning

Interkulturell kompetens kan stärka medicinsk forskning

Samarbetet mellan forskare i Östersjöregionen har aldrig varit starkare. Ändå finns stora utmaningar, vilket blir tydligt i en aktuell debatt i Tyskland om digitaliseringar i vården där politiker lyfter fram Sverige som förebild, skriver Nils Hansson och medförfattare.

Råd till vaccinatörer: Sikta inte för högt

Råd till vaccinatörer: Sikta inte för högt

SIRVA (skada i axeln efter vaccination) är ovanligt, men allvarligt för den som drabbas. För fortsatt tillit till våra vaccinationsprogram är det viktigt att försöka undvika kända risker. Behovet av uppdaterad information om lämplig injektionsteknik bör utredas, skriver Leif Gothefors. (1 kommentar)

Mässling dödar fler än ebola – ett kollektivt misslyckande

Mässling dödar fler än ebola – ett kollektivt misslyckande

Mässling och andra infektioner som går att förebygga med vaccin hör hemma i historieböckerna. Det skriver Anna Sjöblom, Läkare utan gränser, som nyligen kom hem från östra Kongo-Kinshasa, där nästan tre gånger fler dött i den pågående mässlingsepidemin än i ebolaepidemin i samma område. (1 kommentar)

Politiker måste ta ansvar för bristen på specialistläkare

Politiker måste ta ansvar för bristen på specialistläkare

Heidi Stensmyren, SLF, Madeleine Liljegren, Sylf, och Niki Shams, SLF student, vill se en arbetsmarknadspolitisk satsning för att slussa kön av väntande färdigutbildade läkare genom AT. AT är tidsbegränsad till 18 månader, därmed bör staten kunna bekosta engångsinsatsen att beta av kön, skriver de. (2 kommentar)

Är vi olegitimerade månne inte en del av professionen?

Är vi olegitimerade månne inte en del av professionen?

Vad händer om regeringen inte skapar de generösa övergångsregler som Läkarförbundet »förutsätter« att de ska? Det undrar Eir Löfgren, som inte är nöjd med svaret från Läkarförbundets Sofia Rydgren Stale på hennes debattinlägg i LT om det osäkra läget för läkarstudenter i Sverige.  

Vårdrelaterade infektioner både kan och ska förebyggas

Vårdrelaterade infektioner både kan och ska förebyggas

Ny kunskap om vårdrelaterade infektioner ökar kraven på svensk sjukvård. Antalet infektioner minskar inte i önskad takt, vilket har så stor påverkan på mortalitet, morbiditet och livskvalitet att det kan anses som ett folkhälsoproblem, skriver Birgitta Lytsy och medförfattare. (3 kommentar)

Gynnsamt att låta patienten mäta ögontrycket själv

Gynnsamt att låta patienten mäta ögontrycket själv

Ögontryckmätning i hemmet upptäcker trycktoppar utanför mottagningstid, engagerar patienter med glaukom och är kostnadseffektiv, skriver Enping Chen och Laurence Quérat. (3 kommentar)

Bör man avråda studenter från svensk läkarutbildning?

Bör man avråda studenter från svensk läkarutbildning?

Kan Läkarförbundet rekommendera blivande läkarstudenter att söka till läkarprogrammet i Sverige innan den nya legitimationsgrundande utbildningen införts? Hur säkerställs att dessa studenter och läkare får möjlighet att genomföra AT och bli legitimerade? Det undrar Eir Löfgren.

Nej, man bör inte avråda studenter från svensk läkarutbildning

Nej, man bör inte avråda studenter från svensk läkarutbildning

Den svenska läkarutbildningen håller hög kvalitet. Självklart bör man inte avråda studenter från att börja studera till läkare nu. Vi förstår dock att det finns en oro kopplad till AT-flaskhalsen. Det skriver Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbunets forsknings- och utbildningsråd, i denna replik till ett debattinlägg i LT av Eir Löfgren.(2 kommentar)

Mångfald kan minska behovet av privata sjukvårdsförsäkringar

Mångfald kan minska behovet av privata sjukvårdsförsäkringar

Läkarförbundet vill inte förbjuda privata sjukförsäkringar, men det är ett problem om de som har sådana försäkringar går före i kön eller tränger ut vård som andra patienter väntar på. Det skriver Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i denna replik på ett debattinlägg av Socialistiska läkare.(2 kommentar)

Glädjande att SLS förstår riskerna med standardiserade vårdförlopp

Glädjande att SLS förstår riskerna med standardiserade vårdförlopp

Vi gläder oss åt att Svenska läkaresällskapet i sin replik till oss förstår riskerna med standardiserade vårdförlopp och finner det oroande att de ska breddas till fler diagnoser. Att professionsföreträdare deltar i arbetet betyder inte att professionen som helhet vill ha standardiserade vårdförlopp i nuvarande form, skriver Stella Cizinsky och medförfattare i sin slutreplik i debatten omstandardiserade vårdförlopp i LT.

Totalkostnadsperspektiv viktigt för att hantera ökande patientvolymer

Totalkostnadsperspektiv viktigt för att hantera ökande patientvolymer

Med ett ökande patienttryck är det angeläget att arbetet med att ta ett helhetsgrepp om vårdkostnaderna och att optimera verksamhets- och patientflöden på klinikerna ges högsta prioritet, skriver Pierfrancesco Mirabelli och medförfattare.

Kvalitetsredovisningen av farmakologisk onkologi måste utvecklas

Kvalitetsredovisningen av farmakologisk onkologi måste utvecklas

Åke Andrén-Sandberg har studerat registerdata för pankreascancer och blev glatt överraskad över att fyra olika data kan ge en god bild av cancerkirurgins kvalitet. Men omvårdnaden mäts inte, de som inte blir opererade ses inte alls, och onkologin hamnar fullständigt under radarn.

Organisatorisk kunskap om vården finns och bör beaktas

Organisatorisk kunskap om vården finns och bör beaktas

Vi välkomnar interdisciplinära samarbeten för att tackla välfärdsutmaningar. Dessa behöver dock bygga på en ömsesidig förståelse av hur olika typer av kunskap kan användas. Det skriver tankesmedjan Leading Health Care i en replik till Måns Roséns debattinlägg i LT om behovet av forskning kring ledarskap i vården. (2 kommentar)

SLF etiskt förpliktigat ta ställning mot privata sjukförsäkringar

SLF etiskt förpliktigat ta ställning mot privata sjukförsäkringar

Läkarförbundet behöver ta tydlig ställning mot privata sjukförsäkringar. Principen om behovsbaserad, offentligt finansierad sjukvård är hotad, vilket gör att Läkarförbundet behöver arbeta för att vi även i framtiden ska kunna följa våra etiska principer, skriver styrelsen för Socialistiska läkare. (6 kommentar)

Bristande kompetens om ACG-systemet ska åtgärdas

Bristande kompetens om ACG-systemet ska åtgärdas

Daniel Alexandersson och medförfattare verkar, i en debattartikel i Läkartidningen, komma till ungefär samma slutsatser som vi avseende ACG-systemets förtjänster och begränsningar. Det skriver Emil Johansson och medförfattare, som samtliga är knutna till koncernstab beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen. (2 kommentar)

Tätare uppdateringar behövs av riktlinjer vid astma och KOL

Tätare uppdateringar behövs av riktlinjer vid astma och KOL

Behandling av patienter med astma och/eller KOL ska baseras på rekommendationer från Läkemedelverket. De senaste landvinningarna inom området måste återfinnas i dessa riktlinjer. Läkemedelsverket bör uppdatera riktlinjerna kontinuerligt, helst årligen, skriver Kjell Larsson och medförfattare. (2 kommentar)

Oetiskt med screening när vi saknar mätbara positiva effekter

Oetiskt med screening när vi saknar mätbara positiva effekter

Data från Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention har flera år i rad visat bekymmersamma resultat. Peter Bistoletti har flera förslag för en bättre balans mellan positiva och negativa effekter av screeningprogrammet för cervixcancer. (2 kommentar)

Ökad förståelse för ACG-systemet är bättre än ekonomiska sanktioner

Ökad förståelse för ACG-systemet är bättre än ekonomiska sanktioner

Efter en granskning av diagnossättningen vid ett antal vårdcentraler inom Västra Götalandsregionen har ACG-systemet på nytt hamnat i fokus för en debatt bland vårdgivare i landet. Vi vill nyansera bilden av ACG och dess funktioner, skriver Daniel Alexandersson och medförfattare. (4 kommentar)

SSRI-behandling av äldre med depression saknar evidens

SSRI-behandling av äldre med depression saknar evidens

SSRI-behandling är inte mer effektiv än placebo vid pågående depression hos äldre, enligt en SBU-rapport från 2015. Rapporten svarar inte på om SSRI förhindrar återfall i depression bättre än placebo, skriver André Marx. (8 kommentar)