Denna webbplats vänder sig till läkare

Oroväckande hög risk för hörselskador hos unga människor

Oroväckande hög risk för hörselskador hos unga

En studie visar att uppskattningsvis 1 miljard unga människor i åldrarna 12–34 år globalt riskerar att drabbas av hörselskador på grund av de ljudnivåer de utsätts för i hörlurar, på diskotek och på rockkonserter, etc. Vi vill uppmana svenska politiker och myndigheter att agera för ett säkert musiklyssnande (särskilt hos unga individer), skriver Marie-Louise Andersson-Barrenäs med flera.

Vi vill belysa vikten av webbutbildningen

Viktigt att belysa betydelsen av vikt och storlek

Vi tackar Ulf Nyman och Gunnar Sterner för att de belyst frågan om betydelsen av patientens kroppsvikt och storlek. Vi vill vidare belysa vikten av att användarna genomför webbutbildningen för Janusmed njurfunktion för att i möjligaste mån undvika feltolkning av doseringsråden, skriver Hanna Justad med flera.

»Janusmed njurfunktion« är inte utan några försåtliga problem

»Janusmed njurfunktion« är inte utan några försåtliga problem

Vi har tittat på programmet och gått igenom den webbaserade e-utbildningen och finner några försåtliga problem, skriver Ulf Nyman och Gunnar Sterner.

Läkarens bedömning fortfarande avgörande vid sjukskrivning

Läkarens bedömning fortfarande avgörande vid sjukskrivningar

Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen bör en helhetsbedömning av samtliga relevanta uppgifter ligga till grund för Försäkringskassans beslut om rätten till sjukpenning. Domen kan tolkas som att läkarens bedömning även fortsättningsvis är en viktig pusselbit, skriver Monika Engblom och medförfattare.

Apropå! De palliativa teamen behöver en nationell organisation

De palliativa teamen behöver en samordnad nationell struktur

Bara på så sätt kan våra patienter garanteras en likvärdig och högkvalitativ palliativ sjukvård. Systemet behöver en ordentlig översyn, skriver Henrik Nyström. (1 kommentar)

Handkirurgi används för lite vid spasticitet hos vuxna patienter

Handkirurgi vid spasticitet underutnyttjad hos vuxna

»Kompetens för spasticitetsreducerande kirurgi finns på våra handkirurgiska enheter. Kunskapen om kirurgins möjligheter för vuxna patienter behöver nu öka«, skriver flera chefer och överläkare. (2 kommentarer)

Nya riktlinjerna vid könsdysfori rimligare

Socialstyrelsens nya riktlinjer för vård vid könsdysfori mer rimliga

Socialstyrelsens uppdaterade kunskapsstöd för vård av barn med könsdysfori ska publiceras i sin helhet före årets slut. Som helhet blir de nya riktlinjerna mer rimliga än de tidigare och förespråkar en stor försiktighet med oåterkalleliga ingrepp i friska kroppar, konstaterar Mats Reimer. (1 kommentar)

Läkarförbundet bör verka för ändrade villkor för fribeloppet

Sveriges läkarförbund bör verka för ändrade villkor för fribeloppet

Drygt hälften av alla högskolestuderande arbetar parallellt med sina studier, men ytterst få känner till hur fribeloppet fungerar. Många läkarstudenter vill skaffa sig så mycket klinisk erfarenhet som möjligt under sommaren. Detta leder till en knepig sits, då den inarbetade lönen oftast överstiger fribeloppet, skriver Lovisa Liwenborg.

Apropå! »Tack då i alla fall, doktorn«

Apropå! »Tack då i alla fall, doktorn«

För oss allmänläkare, som i första ledet möter människor, är vår existens i fara om vi inte med omdöme, i lämpade fall, kan lämna vår inlärda cartesianska syn på människan, skriver Olle Hellström. (4 kommentarer)

Kan S aureus vara agens för postcovid?

Kan S aureus vara etiologiskt agens för ME/CFS och postcovid?

Av 20 barn med postcovid (varav flertalet varit sjuka sedan våren 2020) hade 16 S aureus i näsan. 15 har behandlats med flukloxacillin: 13 förbättrades medan 2 försämrades, skriver Göran Falck, som nu ställer sig frågan om S aureus kan vara etiologiskt agens för postcovid. (9 kommentarer)

Fokus på fler och kortare bedömningar av utbildningsläkare

Fler och kortare bedömningar av utbildningsläkare bör vara fokus

Resultatet av ett kompetensbaserat utbildningsprogram bör enligt WHO vara »en vårdpersonal som kan utöva medicin på en definierad kompetensnivå, i enlighet med lokala förhållanden, för att möta lokala behov«. Detta gäller fortfarande, skriver Christina Segerholt och Cecilia Bergsten.

Strategiska satsningar skapar attraktiva forskningsmiljöer

Strategiska satsningar skapar attraktiva forskningsmiljöer

För att läkare ska slippa välja mellan forskning och klinik, och kunna få en lång forskningskarriär som kliniker och forskningshandledare, krävs strategiska satsningar på ledningsnivå, skriver Paulin Andréll och medförfattare.

Nydanande riktlinje för vård vid ADHD

Nydanande nya riktlinjer för vård och stöd vid ADHD och autism

Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid ADHD och autism är både ambitiösa och nydanande, skriver Lars-Olov Brorson, som samtidigt framhåller att det är nödvändigt att utveckla ett pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt när personer utreds för misstänkt ADHD. (1 kommentar)

Demonstranter i Iran måste få trygg vård

Iranska demonstranter måste få tillgång till trygg vård

De internationella hälsoorganisationerna bör agera för att säkerställa att sårade och fängslade demonstranter i Iran får tillgång till grundläggande sjukvård, och att vården blir en säker plats för både patienter och personal, skriver Faraidoun Moradi. (1 kommentar)

Är det rimligt att läkare inte får hjälpa döende att avsluta sitt liv?

Är det rimligt att läkare inte får hjälpa döende att avsluta sitt liv?

207 läkare med Barbro Westerholm i spetsen står bakom protestskrivelsen »Är det rimligt att en läkare inte får hjälpa en döende att avsluta sitt liv?«. Skrivelsen är samtidigt en protest mot HSAN:s beslut att återkalla Staffan Bergströms läkarlegitimation. (11 kommentarer)

Vi följer nationella rekommendationer

Strama VG är inte ansvarigt för antibiotikariktlinjer

Strama VG har ingen egen antibiotikapolicy avseende covid-19 som avviker från nationella riktlinjer. Vi följer rekommendationerna från nationella expertorgan som avråder från antibiotikaanvändning vid virala infektioner, skriver Gunnar Jacobsson i denna replik på debattinlägget av Lars G Burman och Claes Schalén.

Strama underskattade behovet av antibiotika under pandemin

Strama underskattade behovet av antibiotika under pandemin

Den svenska policyn att inte ge antibiotika vid covid-19 kan ha medfört onödig morbiditet och mortalitet under pandemin, framför allt innan covidvacciner blev tillgängliga, skriver Lars G Burman och Claes Schalén. (2 kommentarer)

Statlig vårdreform för oss och patienter

Låt oss tillsammans stå bakom en statlig sjukvårdsreform

För att kunna tackla framtidens utmaningar krävs en styrning som tydligt driver vården mot gemensamma mål. Låt oss tillsammans stå bakom en statlig sjukvårdsreform och förbättra vården både för oss och patienterna, skriver Robin Molander. (6 kommentarer)

Låt vården få använda modern informationsteknik

Låt vården få använda modern IT

För patienternas säkerhet måste vi gå samman och stödja de myndigheter som arbetar för att luckra upp obsoleta IT-lagar. I dagens trängda läge är det orimligt att inte låta vården få använda modern informationsteknik, skriver Olle Svensson. (1 kommentar)

Bra vård har ingen plats för funkofobi

I en bra vård ges ingen plats för funkofobi

Vi är läkarstudenter, och våra erfarenheter från utbildningen speglar tyvärr attityder och åsikter i vården. Vi hör föreläsare använda begrepp – »mentalt retarderad«, »dövstum«, »efterbliven«, »rullstolsbunden« – som sedan länge uppfattas som stötande och nedsättande, utan att någon reagerar. (5 kommentarer)