Strategin mot svår covid-19 suboptimal

Svensk strategi mot svår covid-19 är suboptimal

Gunnar Jacobsson efterlyser en definition av vår åsikt att antibiotika alltid ska övervägas vid problematisk covid-19 i primärvården. Vi avser feber som inte avklingat efter en vecka (och kanske är stigande), nedsatt allmäntillstånd hos patienten samt CRP-stegring, skriver Lars G Burman och Claes Schalén i denna slutreplik i en debatt i LT. (5 kommentarer)

Apoteksföreningen: Skynda på införandet av läkemedelslistan

Apoteksföreningen: Skynda på införandet av läkemedelslistan

De som oftast hjälper patienten med läkemedelsbehandlingen är apoteken. Ur apotekens perspektiv vore det en patientsäkerhetsrisk att skjuta upp införandet av den nationella läkemedelslistan, skriver Fredrik Boström, chefsfarmaceut, Sveriges apoteksförening. (3 kommentarer)

Vaccin mot covid-19 trots överkänslighet

Vaccination mot covid-19 trots misstänkt överkänslighet – så gör vi

På Allergicentrum i Linköping hanteras remisser inför vaccination av patienter med misstänkt överkänslighet mot covid-19-vacciner. Vår utgångspunkt är att ge så många som möjligt vaccin på ett säkert och tryggt sätt, skriver Agnes Csuth och medförfattare. (2 kommentarer)

Nej, antibiotika motverkar inte svår covid-19

Nej, antibiotika motverkar inte svår covid-19

Covid-19-patienter, som typiskt försämras 5–10 dagar efter symtomdebut, ska inte förskrivas antibiotika utan bör remitteras till sjukhus för värdering av syrgasbehov och steroidbehandling, skriver Gunnar Jacobsson i en replik på ett debattinlägg i Läkartidningen där författarna skriver att antibiotika kan motverka svår covid-19.

Stora regionala skillnader i hantering av akut smärta hos barn

Stora regionala skillnader i hanteringen av smärta hos barn

Procedursedering och analgesi till barn bör vara ett förbättringsområde för barnakutmottagningar. Vi vill även påtala vikten av standardiserade doseringsmallar, tydliga riktlinjer för övervakning och adekvat utbildad personal, skriver Martin Johansson och medförfattare. (1 kommentar)

Ta ansvar för utbildningen inom kirurgi och anestesi

Ta ansvar för utbildningen av läkare inom kirurgi och anestesi

ST-läkarnas kirurgiska råd vill att kollegor, studierektorer, verksamhetschefer och politiker arbetar för en god och jämlik kirurgisk utbildning för ST-läkare. Brist på samverkan mellan större utbildningsenheter och vårdvalsenheter påverkar utbildningen negativt. (1 kommentar)

Överväg antibiotika och vaccination mot pneumokocker vid svår covid-19

Pneumokockvaccination eller antibiotika motverkar svår covid-19

Åtgärder mot komplicerad covid-19 brådskar. Vården behöver fokusera på covidvaccination, men även på optimering av pneumokockvaccination, bakteriologisk diagnostik och antibiotikafrågan vid problematisk covid-19 i primärvård, skriver Lars G Burman och Claes Schalén. (2 kommentarer)

NT-rådet vill avvakta arbetet i NAG migrän

Rådet för nya terapier (NT-rådet) och Nationella programområdet (NPO) för nervsystemets sjukdomar är medvetna om de synpunkter som Svenska huvudvärkssällskapet för fram i sin debattartikel i Läkartidningen, replikerar Gerd Lärfars och medförfattare.

Rekommendationer om kronisk migrän kan vilseleda läkare

Nya rekommendationer om kronisk migrän kan vilseleda läkare

NT-rådets yttrande angående behandling av kronisk migrän borde aldrig ha sänts ut. Styrelsen för Svenska huvudvärkssällskapet assisterar gärna NT-rådet i utarbetandet av korrekt och god information till Sveriges regioner angående migränbehandling, skriver Mattias Linde och medförfattare.

Förväxling av prov för Huntingtons sjukdom: Säkrare rutiner behövs

Förväxling av prov för Huntingtons sjukdom: Säkrare rutiner behövs

Vi har nyligen fått kännedom om ett fall där det skett en förväxling av prov vid test för Huntingtons sjukdom. Förhoppningsvis sker sådana misstag sällan, men det kan inte uteslutas att det inträffat fler fall i Sverige, skriver Annette Carlsson och Leif Wiklund. (1 kommentar)

Covid-19 i primärvården – dags att »mota Olle i grind«?   

Covid-19 i primärvården – är det dags att »mota Olle i grind«?  

Vi menar att läkarkåren bör uppmärksammas på möjligheten att, i utvalda fall av tidig covid-19 med luftvägssymtom, överväga behandling med kombinationen budesonid och formoterol i inhalation (off label-förskrivning), skriver Johan Ullman och medförfattare. (4 kommentarer)

Läkarförbundet bör kräva utredning om frivillig dödshjälp

Läkarförbundet bör kräva en utredning om frivillig dödshjälp

Som läkare med mångåriga erfarenheter uppmanar vi nu Läkarförbundet att ta tag i frågan om läkarassisterat döende och kräva en parlamentarisk utredning som kan öka vår kunskap, skriver 236 läkare på debattplats i Läkartidningen. (3 kommentarer)

Dödshjälp får inte vara läkares sätt att hantera lidande

Dödshjälp får inte vara läkares sätt att hantera lidande

Som den medicinska professionens organisation är vi inte emot att dödshjälpsfrågan utreds i syfte att samla information och klargöra kunskaps- och forskningsläget. Däremot är vi emot en parlamentarisk utredning, skriver Torsten Mossberg, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, i denna replik på ett debattinlägg från 236 läkare. (30 kommentarer)

Framtidsrecept för disputationer    

Framtidsrecept för disputationer    

Listan över kommande disputationer i Läkartidningen visar tydligt att interaktiv disputation fått fäste i landet. Det finns därmed erfarenheter av detta miljövänliga sätt för disputationer som jag anser bör utnyttjas även när vi på nytt kan resa fritt, skriver Sven Britton. (1 kommentar)

Mer kunskap behövs om matförgiftningar

Mer och rätt kunskap behövs om matförgiftningar

Antalet ärenden om matförgiftning minskade kraftigt i Sverige under pandemiåret 2020. Liknande resultat rapporteras från andra länder. Långsiktigt ser vi dock ingen minskande trend, skriver Jonas Toljander och Roland Lindqvist vid Livsmedelsverket.

Nej, astma är troligtvis ingen riskfaktor för svår covid-19

Nej, astma är troligtvis ingen riskfaktor för svår covid-19

Att peka ut astma, och då särskilt hos yngre, som riskfaktor för svår covid-19 på möjligen felaktig grund är olyckligt. Det kan skapa ångest hos yngre astmapatienter och oönskade problem, exempelvis önskan om förtur till vaccination, skriver Peter Plaschke i en kommentar till ett egenreferat i LT.

Avfärda inte astma vid intensivvård av svår covid-19

Avfärda inte fyndet av astma vid intensivvårdad covid-19

Vi tackar för Peter Plaschke för kommentaren till vårt egenreferat i LT gällande associationen mellan astma och respiratorkrävande covid-19. Mycket riktigt är associationen ett explorativt fynd, men då en större svensk studie visar att tidigare astmadiagnos är associerad till både sjukhus- och intensivvårdad covid-19 bör fyndet inte avfärdas, skriver Per Svensson och Per Nordberg. (1 kommentar)

Pausa införandet av den nationella läkemedelslistan

Införandet av den nationella läkemedelslistan bör pausas

Regeringen bör ge E-hälsomyndigheten i uppdrag att pausa införandet av den nationella läkemedelslistan. Regeringen bör också snarast se över den lag som innebär att regionernas journalsystem ska vara kopplade till läkemedelslistan 1 maj 2023. Situationen är mycket allvarlig, skriver Axel Ros och medförfattare. (3 kommentarer)

Suicid bland utlandsadopterade – en ignorerad tragedi

Suicid bland utlandsadopterade – en ignorerad tragedi

Vi kan inte längre passivt se på när alltför många utlandsadopterade årligen avslutar sina liv i förtid, svikna av den svenska sjukvården. Bakom varje siffra i statistiken finns en personlig tragedi, skriver Natte Hillerberg. (1 kommentar)

Gör om riktlinjer för behandling av barn med depression

Riktlinjer för behandling av barn med depression bör göras om

Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer för behandling av barn med depression bör göras om med en ny och bredare expertgrupp, och fokus bör sättas på metodutveckling av tidiga och bättre icke-farmakologiska insatser, skriver Göran Högberg. (4 kommentarer)