Glädjande att Läkarförbundet och Sylf fanns med i Stockholm Pride

Vi gläds åt att Läkarförbundet och Sylf officiellt stödjer oss genom att delta i Stockholm Pride, skriver Sven Grützmeier, ordförande i Föreningen homosexuella läkare.

Fel låta randomiserade studier utgöra normen

Vi tycker att SBU fäster allför stor vikt vid dåligt genomförda randomiserade studier, och att vi i Sverige borde öka kunskapsuppbyggnaden kring observationsstudier med kvasiexperimentell design, skriver Per Johansson och Pathric Hägglund. (2 kommentarer)

Varför deltog Läkarförbundet i Pridefestivalen?

Är ett deltagande över huvud taget i enlighet med förbundets stadgar? Vilket är förbundets mål med deltagandet? skriver Annika Landgren. (19 kommentarer)

Ett ställningstagande mot diskriminering på arbetsplatserna

Vi ska arbeta mot diskriminering på våra arbetsplatser. Vårt blygsamma deltagande i Pride kan ses som ett litet steg bland flera i den riktningen, skriver Läkarförbundets ordförande Marie Wedin. (7 kommentarer)

Hur kan man skada genom att informera?

Människor ska väl inte genomgå screening för att minska belastningen för anhöriga och kirurger? Hur kan man göra skada om man informerar så att varje människa själv kan göra sitt val? skriver Niklas Högerås. (2 kommentarer)

Ett bra samarbete bygger oftast på att man respekterar varandras kompetens

Vi vet mycket om hur de undersökta individerna uppfattar verksamheten – de allra flesta med aneurysmdiagnos är lugna och glada över att sjukdomen har upptäckts, skriver Martin Björck.

Fortsatt oklar nytta med screening för aortaaneurysm

»Tyvärr innehåller Högerås text flera felaktiga påståenden, och behöver därför kommenteras«. Detsamma kan man dessvärre också säga om Martin Björcks kommentar, skriver Johan Brodersen.

Landstingen inte bättre än andra på att minska sjukskrivning

Tvärtemot vad Ulf Flodin och Annika Lillemets påstår finns åtskilligt som talar emot att landstingen skulle överta ansvaret för företagshälsovården, skriver Bo Jordin, medicinskt ledningsansvarig, Feelgood Företagshälsovård AB, Stockholm. (1 kommentar)

Infraljud från vindkraftverk – en förbisedd hälsorisk

Tidigare vetenskapliga studier om vindkraftverk och infraljud har varit motsägelsefulla. De har därför inte varit tillräckligt trovärdiga vid planeringen av regelverket för etablering av vindkraftverk. Under de senaste åren har emellertid en ny insikt vuxit fram om central sentitisering, vilket ger en ökad förståelse för migrän, fibromyalgi och andra kroniska smärtsyndrom [1, 2] samt vissa […] (23 kommentarer)

Hjälp finns att få

På Ersta sjukhus psykiatriska klinik har vi mångårig erfarenhet av att ta emot kollegor och annan sjukvårdspersonal som sviktat psykiskt, skriver Alexander Wilczek.

Svepande och dåligt underbyggda påståenden

Martin Björck skriver att han inte kan se att John Brodersen i ett enda avseende har konkretiserat vad han menar med att Björcks tidigare inlägg innehåller »felaktigheter«.

Ökad tydlighet behövs om vetenskaplig kompetens

Socialstyrelsen reviderar just nu målbeskrivningen för ST-utbildningen. Artikelförfattarna efterlyser en ökad tydlighet kring delmålet om vetenskaplig kompetens.

En integrerad del – inte en udda fågel

I LT 22/2013 [1] tar studierektorerna Anders Carlstedt och Bengt Säfsten upp viktiga aspekter på ST-utbildningens kompetensmål inom medicinsk vetenskap. Vi delar författarnas uppfattning att delmålen om kompetens i vetenskap och kvalitetsarbete inte varit lätta att implementera, men vi har en delvis avvikande uppfattning om orsakerna till dessa problem. Vi delar uppfattningen att projektarbetena drar […]

Polisen – en viktig samarbetspartner

Polisen är en viktig samarbetspartner för sjukvården i de fall tvångsbefogenhet behövs för att ge den som uppfyller förutsättningar för tvångsvård nödvändig vård, skriver Gunnar Moustgaard. (1 kommentar)

Gör forskningsfusk straffbart!

Det finns en likhet mellan forskningsfusk och hedersbrott. Regleringen av utredningarna är i stora delar obefintlig. Och sanktionerna för den som bryter mot normerna är likartade. Hederskulturer uppstår i samhällen där statens roll är svag och där mellanmänskliga förhållanden inte är rättsligt reglerade. Avtal om exempelvis äktenskap, som kan trygga två berörda familjers välfärd och […] (1 kommentar)

Läkare bör inte skriva ut läkemedel till sig själva

Vi – Jan Halldin (JH), tidigare bl a under många år föredragande läkare vid Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm, och Inger Löfvander (IL), alltsedan starten för femton år sedan samordnare för Läkarförbundets kollegiala nätverk – läste med stort intresse Jonatan Wistrands kulturartikel »Läkare hos doktorn – en obekväm patient« [1]. Genom de medicinhistoriska tillbakablickarna framkommer att […] (9 kommentarer)

Höjd metodkunskap viktigare än experiment

Regeringen bör överväga att skapa en myndighet med uppgift att stärka metodutveckling och datainsamling, skriver Per Johansson och Pathric Hägglund.

Politiska beslut måste grundas på säkra underlag

Johansson och Hägglund påstår i sitt inlägg att SBU tycker att randomisering i sig är en tillräcklig förutsättning för att studien är av god kvalitet. Inget är mer felaktigt, skriver företrädare för SBU.

Låt oss hoppas på ökad kännedom om tillståndet

Maria Schaufelberger och Anders Barasas påpekanden skiljer sig inte på något avgörande sätt från vår egen uppfattning, skriver Nils-Johan Abdon och medförfattare. (1 kommentar)

Doktorn, var är din HBTQ-patient?

Öppenheten om HBTQ-frågor inom sjukvården har inte följt med den öppenhet som råder i samhället i övrigt, skriver Sven Grützmeier och Jonas Tovi.