Denna webbplats vänder sig till läkare

Två sjukhus: här ska chefer även jobba »på golvet«

Universitetssjukhuset Örebro och Sahlgrenska universitetssjukhuset är två sjukhus som numera kräver att vårdutbildade administratörer och chefer även ska arbeta kliniskt. För Örebro läns läkarförening har det blivit allt viktigare att värna kärnverksamheten från besparing, och där är åtgärder mot tillväxten av administrativa tjänster en del. – Vi presenterade förslaget som en grundregel vid nyanställningar och […]

Målet är klart: primärvården ska bli klart bättre

– Tillsammans med de som varit innan mig, och med mig, har vi kämpat för att Socialstyrelsen till slut har kommit med siffran en allmänläkare på 1 100 patienter. När jag började driva frågan som ordförande ville politikerna inte höra om vare sig siffra eller listningstak, säger Marina Tuutma. (1 kommentar)

Viktigt att jobba för en strokevård som kan nå alla

»En utmaning för oss alla är nu att verka för att modern handläggning blir tillgänglig i hela Sverige, oavsett geografiskt läge och socioekonomiska faktorer.«

I detta nummer fokuserar vi på IT inom vården

»Granskning av bilder från mammografi vid flera sjukhus, cancerbehandling i Region Sörmland och forskning för nya beslutsstöd inom akutsjukvården. Det är några exempel på områden där artificiell intelligens, AI, får ökad betydelse inom vården.«

Läkares ideella arbete är viktigt – och imponerande

Men Läkare i världen i Sverige har flera utmaningar. En är att klara av att ta hand om alla som söker hjälp. En annan är att ofta nekas deras patienter vård på det ställe som volontärerna remitterar dem till, trots att de har laglig rätt till det.

Anställda trivs med att själva styra sitt arbete

Så här långt är medarbetarna positiva både till idén och till de erfarenheter som finns. Visserligen är den ekonomiska situationen inte vad den bör vara. Men det är ett problem som de anställda vill hantera och i övrigt ser de flera fördelar med den fria roll som mottagningen nu har. Det kan till exempel vara snabba beslut om problem och om nya initiativ.

Ny förskrivarkod lyckades stoppa falska recepten

»Det rekommenderade brevet från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) brände i handen. Hudläkaren Björn Sonesson i Lund hade under sitt 35-åriga yrkesliv aldrig haft med myndigheten att göra. Den 27 september förra året skulle det ändras. – Min första tanke var: ’Vad har nu hänt? Kan jag ha skadat någon av mina patienter?’« Ovanstående […]

Möt läkaren som är sjukvårdschef

Av intervjun framgår att kärv ekonomi och bristande digitalisering bara är två av en rad utmaningar för SKR och övriga Vårdsverige. Nya riktvärden för vårdplatser och utredningen om statligt huvudmannaskap för vården, är två andra frågor som inte är enkla att hantera.

Ivo – myndighet med ett uppdrag som är utmanande

Ivo, som bland annat ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal, möter liksom andra myndigheter olika utmaningar. Till en början var en stor sådan att myndigheten fick ta över tusentals patientklagomål från den tidigare tillsynsmyndigheten Socialstyrelsen.

Norges primärvård har flera problem – mer pengar önskas

Marte Kvittum Tangen har också ett råd till den svenska sjukvården, som är lätt att förstå: se till att resurserna följer med när olika uppdrag flyttas från en vårdnivå till en annan.

Dags för ännu ett avsnitt av Medicinens ABC

Förhoppningen är att denna artikel, liksom övriga ABC-artiklar, ska bidra till praktisk handledning och därmed ökad kunskap om det område som avhandlas.

Sjukhusbyggena innebär både oro och förhoppningar

– Det är viktigt att det finns en balans i ekonomin så att man inte får för stora lokalkostnader och därmed får sämre möjligheter att bedriva en god och tillgänglig sjukvård. Det har vi varit väldigt oroliga för, säger till exempel Johan Danielsson, ordförande i Kronobergs läkarförening.

Rätt till övertid varierar mycket mellan regioner

Det är visserligen tillåtet att avtala bort rätten men tanken var att läkarna skulle få möjlighet att göra ett aktivt val: antingen ersättning för övertid eller någon annan form av kompensation. Nu verkar det ha blivit så att en del inte ens vet om att de har en valmöjlighet.

Chat GPT blir en utmaning för dagens forskare

Textroboten Chat GPT har på kort tid fått en enorm uppmärksamhet runt om i världen och även i Sverige. I denna utgåva berättar vi om vilken betydelse den kan få för medicinsk forskning; se artiklar med start på sidan 320. Chat GPT är en chattbot, det vill säga en AI-applikation som är programmerad för att […]

Diskussionen om nätjournalen är ännu inte slut

Bland invändningarna fanns risken för att patienter riskerade att få allvarliga sjukdomsbesked genom journalen och risken för merarbete för läkare genom att patienter skulle ”övervaka” sin läkare och söka efter fel.

Läs om samverkan som gynnar både patient och läkare

Peter Stammler, vårdenhetschef för ÖNH-sjukdomar i Gävleborg, är även han nöjd med samarbetet. Men han betonar också att han helst hade velat behålla operationerna i Gävleborg.

Om KI: behöver jobba för att få till en »vi-känsla«

Annika Östman Wernerson berättar i intervjun att hon inte kommer från en akademisk familj och att läkaryrket kändes »lite ouppnåeligt«.

Läkare behöver kunna bidra till de nya systemen

En förhoppning nu är att arbetsgivaren ger berörd personal tillräckligt med tid för att bidra till att de nya systemen blir så väl fungerande som de behöver vara, så att användarna blir nöjda med dem i sin arbetsvardag. (1 kommentar)

Sjukstugorna i glesbygden kan närma sig staden

På de åtta vårdplatserna i Storuman vårdas cancerpatienter liksom de med hjärtinfarkter och palliativa patienter. Men verksamheten leds inte av sjukhuspecialister utan av allmänläkare.

Allt måste göras för att få fram en fungerande vård

Det handlar som ofta om brist på sjuksköterskor och därmed brist på vårdplatser. Resultatet blir överbeläggningar, försämrad arbetsmiljö och ökad risk för att patienter skadas.

1 2 3 12