Psykisk ohälsa står i fokus för detta nummer

Ett av de ämnen som uppmärksammas är förslaget om att läkare i primärvården ska ta över uppföljning och förskrivning av narkotikaklassade läkemedel till barn med ADHD, en typ av läkemedel som bara specialister i psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och barnneurologi kan förskriva i dag.

Läkare önskar sig en arbetsplats som är attraktiv

Det finns ett starkt missnöje bland läkarna på Östersunds sjukhus angående situationen på sjukhuset. – Sjukhuset avlövas nu i snabb takt och hotas faktiskt som akutsjukhus. Kirurger, ortopeder och narkosläkare måste få jobba med det de är utbildade för. Får de inte det så har vi snart inte kvar den kompetensen, säger fackliga veteranen Sara […]

Både läkarbarn och andra bör kunna bli läkare

Förra året visade en studie att en av fem yngre läkare i Sverige har minst en förälder som också är läkare, en tredubbling jämfört med 30 år tidigare (se artikel på sidan 518). – Både pappa och mamma har varit helt neutrala, det har inte funnits några krav på att jag ska bli läkare. Men […]

Välkommen till vår utgåva med fokus på diabetes

Sammantaget innehåller detta nummer av Läkartidningen 21 sidor om diabetes. Förhoppningsvis erbjuder detta intressant läsning och en del nytt vetande.

Flera utmaningar för tjänsteperson i pandemins mitt

I en intervju med Karin Tegmark Wisell, läkare och avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, ges en inblick i hur det är att arbeta på myndigheten i den speciella situation som pandemin utgör. – Vi är en offentlig myndighet och det vi gör ska kunna genomlysas och vi måste kunna stå till svars. Men om allt ska vridas […]

Nätverk gör en viktig insats för läkares hälsa

»Läkarduon Jill Taube och Maria Zetterlund har drivit nätverket ’Vem tar hand om doktorn?’ i tre år. Nu vill de ta arbetet kring arbetsrelaterad ohälsa och stress ett steg längre genom en modell med strukturerade kollegiala samtal.« Så inleds en artikel på sidan 244 i denna utgåva, där de båda initiativtagarna till Facebookgruppen »Vem tar […]

Diskussionen om äldres läkarvård behöver fortsätta

Bristande läkarnärvaro på äldreboendena är en problematik som återkommande diskuterats under den pågående pandemin. I denna utgåva (med start på sidan 122) ger en distriktsläkare som varje vecka går rond på ett boende sin syn på saken. Bernd Sengpiel är distriktsläkare i Göteborg och ansvarar för läkarvården på äldreboendet Attendo Fiskebäck. Där rondar han en […]

Covid-19-sjuka för längre tid behöver bra vård

om blivit långtidssjuka i covid-19 har med rätta uppmärksammats allt mer. I denna utgåva, med start på sidan 72, berättas om en av de mottagningar som tar emot långtidssjuka och om en stödgrupp för läkare med covid-19. Mottagningen finns på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och leds av Judith Bruchfeld, specialist i infektionssjukdomar. Hon berättar, när […]

Trycket behöver minska så att vila blir möjligt

– Jag tycker att det känns tyngre den här gången. Vi går mot mörkare tider och jag kan inte riktigt se något slut på det, säger till exempel Åsa Parke, infektionsläkare på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, apropå den andra våg av pandemin som svept in under hösten.

Att barnanpassa vård är viktig vårdutveckling

Vårdutveckling av detta slag är både viktig och intressant att följa. Det är därför av vikt att sådant arbete får fortsätta även i situationer där sjukvården utsätts för olika påfrestningar, som personalbrist och hög arbetsbelastning.

Ny ordförande vill lyfta fram delföreningarna

Sofia Rydgren Stale, som har suttit i Läkarförbundets styrelse sedan 2014, är en respekterad företrädare för förbundet och bör ha goda möjligheter att nå resultat i sitt uppdrag som ordförande. Det är lätt att förstå att både medlemmar och företrädare för andra samhällsaktörer hälsar henne välkommen som ordförande.

Viktigt att föra dialog om nya arbetsplatser

Bristen på ostörda administrativa utrymmen är något som läkare haft anledning att framhålla i samband med att nya vårdbyggnader under senare år har uppförts. Ett aktuellt exempel är den nya akutmottagningen vid Universitetssjukhuset Örebro. Ett annat är en ny vårdcentralsbyggnad som är på väg att byggas i Region Örebro län (se artikel med början på […]

Primärvården är en potential för viktig forskning

Mer forskningsmedel. Fler stora kliniska studier på patienter i primärvården. En starkare forskningskultur. Fler forskare. Detta är några av de åtgärder som önskas när Läkartidningen talar med läkare som är verksamma som forskare inom allmänmedicin.

Mentorskap inom vården är ett välkommet initiativ

Mentorsverksamhet bör, när den fungerar bra, kunna fungera just som ett verktyg för ömsesidig nytta. Det är välkommet att Västra Götalandsregionen och andra aktörer inom sjukvården väljer att använda detta verktyg.

Läkare pekar på en ödesfråga för primärvård

En sak som artikeln påminner om är vikten av att primärvården får tillräckligt med resurser. En annan är vikten av ett listningstak.

Den medicinska historien bör berättas vidare

Läkartidningens kultursidor kan tack vare engagerade skribenter ofta erbjuda intressanta berättelser från den medicinska historien. Ett exempel är en artikel av Göran Kronvall och Erik Nordenfelt i den förra utgåvan. De påminner om att coronavirus hos människa kunde påvisas »tack vare öronläkaren Bertil Hoorn, som i 60-talets Lund utvecklade den odlingsteknik som flera år senare […]

Välkommen till Läkartidningens digitala seminarier

Tanken är dock att utgångspunkten för seminarierna även i fortsättningen blir det digitala arrangemanget. Detta då det digitala mötet i sig har en tydlig fördel framför det fysiska genom att man kan delta oavsett var i landet man bor.

Pandemin gör att sjukhusvården ger digital vård

– Många har pratat om digitala möten men inte kommit till skott förrän nu, sa då Ing-Marie Wieselgren, läkare och samordnare för psykisk hälsa på Sveriges Kommuner och regioner (SKR). I denna utgåva handlar det ännu en gång om digitalisering av vården, med fokus på sjukhusvården (se sdan 1132). Flera läkare intervjuas och konstaterar att […]

Smittskyddsläkare berättar om sitt liv med pandemin

Det är blandade erfarenheter som kommer fram när Läkartidningen frågar de 21 smittskyddsläkare som arbetade i regionerna under pandemins första sex månader hur de upplevt arbetet. En sak som nämns är den höga arbetsbelastningen.

Digitala möten inom psykatrin är nu välkomna

Olika medicinska följder av den pågående pandemin kommer att behöva observeras och hanteras under lång tid framåt. Pandemins påverkan på den psykiska hälsan i samhället är en sådan sak. En som haft anledning att fundera över detta är Ing-Marie Wieselgren, läkare och samordnare för psykisk hälsa på Sveriges Kommuner och regioner. I en intervju på […] (2 kommentarer)

1 2 3 9