Dagens läkare är en grupp med hög status men lite att säga till om. Denna slutsats, som för en utomstående kan  verka märklig, förs fram av Thomas Brante, professor i sociologi och socialt arbete i Lund.

Han har, tillsammans med en forskargrupp, mellan 2010 och 2014 utfört en stor kartläggning och jämförande analys av svenska professioner som redovisas i boken »Professionerna i kunskapssamhället«, se artikel på sidan 510.

Resultatet visar till exempel att läkare är den yrkesgrupp som i snitt har bäst utbildade föräldrar, bäst utbildade partner och också är bäst betald av de undersökta professionerna. Läkare är också den yrkesgrupp som i störst utsträckning anser att deras yrke bygger på vetenskap.

Men när 18 olika professioner får ranka vilken autonomi som finns i det egna arbetet är det bara lärare som upplever sig ha sämre autonomi än läkare. Problemet verkar enligt Thomas Brante vara byråkratin i vården.

– Den främsta orsaken till kritiken är att de professionellas utrymme att utföra det arbete de är utbildade för minskar till förmån för byråkratiskt bestämda återkopplingar av olika slag, säger han.

Denna slutsats är naturligtvis dramatisk. Uppenbarligen krävs ett mycket stort arbete av både arbetsgivare och fackföreningar för att ändra på detta dystra nuläge.