»Läkarbemannad prehospital akutsjukvård är associerad med hög överlevnad, avancerat traumaomhändertagande och god kostnadseffektivitet.« Detta är ett av huvudbudskapen i en översiktsartikel om prehospital intensivvård som publiceras på sidan 593.

Att det inte är enkelt att bedriva denna typ av vård framgår dock av en nyhetsartikel på sidan 574.

– Satsningar på prehospital intensivvård möter nästan per automatik motstånd eftersom det finns ett så cementerat tankesätt bland vårdpersonal att vården börjar på sjukhuset, säger narkosläkaren Eric Rinstad, medicinskt ansvarig för satsningen på läkarbemannad ambulanshelikopter vid Landstinget i Värmland.

Han menar att få saker väcker sådana känslor inom vården som ambulanshelikoptrar och att det är därför dessa utretts otaliga gånger.

I en utredning 2012 konstaterade Sveriges Kommuner och landsting (SKL) att ett samarbete över landstingsgränserna med utbyggnad till totalt 15 helikoptrar, varav tre reservhelikoptrar, vore önskvärt. Samtidigt konstaterade SKL att det skulle vara svårt att få stöd för en sådan förändring.

Uppenbarligen är detta en fråga som kommer att fortsätta att diskuteras inom vården.