Det är ingen överdrift att säga att det inom Sveriges läkarförbund finns ett stort engagemang i utbildningsfrågor. 

Ett exempel på detta engagemang är den debatt om AT-systemets vara eller inte vara som utspelade sig på Läkarförbundets årliga fullmäktigemöte som hölls i Stockholm den 30–31 maj, se artikel på sidan 1065. Bakgrunden är det framtagna förslaget till ny läkarutbildning, vilket innebär att dagen AT försvinner och ersätts med en handledd introduktionstjänstgöring. Detta är ett förslag som stöds av Läkarförbundet. Men till årets fullmäktigemöte hade föreningen Sjukhusläkarna lämnat in en motion där Läkarförbundet uppmanades att kämpa för AT-systemet. Motionen ledde till en lång debatt där olika argument för respektive emot ett avskaffande av AT fördes fram och prövades av fullmäktiges ombud.

I slutänden gav fullmäktige med klar majoritet sitt stöd åt att fortsätta arbeta för en handledd introduktionstjänstgöring.

Det är inte oväntat att det finns olika åsikter om en fråga som denna. Men engagemanget i denna och andra utbildningsfrågor är både glädjande och viktigt. Det är av avgörande vikt för den svenska hälso- och sjukvården att såväl grundutbildning som fortbildning av läkare håller en hög klass.