Överbeläggningar är numera ett ofta uppmärksammat tillstånd inom vården. Men utlokaliseringar diskuteras inte lika mycket. Andelen utlokaliserade patienter ökar dock på de svenska sjukhusen. Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) definierar en utlokaliserad patient som en »inskriven patient som vårdas på en annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten«.

I vårt reportage om utlokaliseringar på sidan 1172 konstateras att personalen på vårdenheter som tar emot patienterna inte har den specifika kompetens som krävs för att vårda dem. Detta kan, menar Socialstyrelsen, leda till missar i bedömning av patientens tillstånd, medicinska ordinationer, undersökningar och behandlingar. SKL menar att den ökande andelen utlokaliserade patienter kan vara en bidragande orsak till att vårdskadorna ser ut att öka igen.

Läkartidningen har i reportaget besökt Gotland, som har störst andel utlokaliserade patienter av alla regioner och landsting. Besöket visade på flera förklaringar till detta. En viktig slutsats av detta reportage är dock att utlokaliseringar liksom överbeläggningar utgör ett återkommande problem inom svensk sjukvård och att det kräver både uppmärksamhet och relevanta åtgärder.