»Etik är en central del av läkaryrket som aldrig kan väljas bort. Varje enskilt patientmöte och medicinskt beslut har därför en etisk dimension. Det handlar bland annat om hur patienten bemöts och om dennes möjlighet att delta i vården, liksom om hur fakta och värderingar vägs samman i en medicinsk beslutssituation.«

Så börjar professor Ingemar Engström och med dr Anders Ågård sin artikel på sidan 1757, som inleder denna utgåvas tema om etik i vårdens vardag. Temat innehåller exempel på etiska aspekter på läkarens arbete i vardagen som berör alla kliniskt verksamma läkare och kan därmed ses som viktigt att ta del av.

Men Engström och Ågård sätter även in i vardagsetiken i ett större perspektiv: »Den moraliska stressen hos läkare förefaller ha blivit mer påtaglig, då många uppfattar att externa krav prioriterats framför patientens behov. Strukturella förändringar i hälso- och sjukvården måste i högre utsträckning än hittills formas med hänsyn taget också till de etiska implikationer som nya organisationsformer kan medföra.«

Den andra meningen är ett konstaterande som understryker vikten av en tydlig etisk närvaro i hela sjukvården. Det är också ett konstaterande som läkare och andra medarbetare i vården kan ta med sig till nuvarande eller kommande diskussioner kring förändringar inom vården.