»Personcentrerad vård är att se och möta hela människan. Personens berättelse är utgångspunkten för partnerskap, gemensam planering och ömsesidig respekt för varandras kunskap.« På detta vis definieras personcentrerad vård av Region Jönköpings län, som har fattat beslut om att all vård i regionen ska vara just personcentrerad. 

När Läkartidningen besöker regionen (se sidan 1678) visas flera exempel på arbetssättet. Ett handlar om att ronden ersätts av att patienten möter »läkare, sjuksköterska, undersköters­ka samt ofta sjukgymnast och någon nära anhörig i ett särskilt rum, för att tillsammans med dem fatta beslut om behandlingen«.

Ett annat rör enheten för självdialys på sjukhuset, där patienterna själva väljer den tidpunkt som passar dem bäst. 

Men trots att personcentrerad vård tillämpas i ett antal landsting leder arbetssättet fortfarande till diskussioner.

– Det är inte helt okomplicerat när makten över de medicinska besluten överförs till någon som saknar klinisk erfarenhet, säger till exempel Ove Andersson, andre vice ordförande i Sveriges läkarförbund.

Oavsett uppfattning om personcen­t­re­­rad vård är förhoppningen att arbetssättet kommer att ge upphov till nya tankar kring utvecklingen av svensk sjukvård.