Valåret 2018 pekas sjukvården – liksom många gånger tidigare – ut som en viktig fråga för väljarna att ta ställning till. I en genomgång med start på sidan 408 har Läkartidningen bett riksdagens åtta partier att lista vilka hälso- och sjukvårdspolitiska frågor som kommer att bli viktigast i årets valrörelse.

I genomgången konstateras att svaren är samstämmiga: »partierna vill korta vårdköerna, öka tillgängligheten och bygga ut primärvården. Flera talar om en förstärkning av den nära vården, exempelvis genom satsningar på avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), som ett led i att avlasta akutmottagningar och stärka kontinuiteten. Fyra partier av åtta svarar klart och tydligt ’ja’ på frågan om man bör införa listning på läkare i primärvården. Fyra vill även se en skärpning av patientlagen avseende fast läkarkontakt och tre vill ha ett tak för hur många patienter som kan lista sig på en enskild läkare.«

Svaren inger hopp om en förstärkning och en förbättring av den svenska sjukvården. Men det är värt att minnas att förslagen ska omvandlas till verklighet av en ny regering som kan komma att välja eller tvingas till att prioritera andra politiska frågor. Det är således en lång väg kvar till exempelvis en utbyggd primärvård.