Det är ännu en gång dags för ett reportage om bristen på vårdplatser i Sverige. I en artikel på sidan 1130 berättas att »i april var rikssnittet för överbeläggningar 4,8 per 100 vårdplatser. Samma månad förra året var siffran 3,7«.

Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och landsting (SKL) ser visserligen »en positiv utveckling när det gäller antalet vårddagar för patienter som är utskrivningsklara«.

– Men fler åtgärder behövs. Av hundra vårdplatser är tio belagda av patienter som inte skulle behöva läggas in, säger han samtidigt.

På kort sikt menar han att en lösning är att se om arbetsuppgifter kan omfördelas. Detta håller Karin Båtel­son, ordförande i Läkarförbundets vårdplatsgrupp och Sjukhusläkarna samt förste vice ordförande i förbundet, med om. Men hon efterlyser även en stärkt primärvård, ett utvecklat lokalt chefskap och bättre handledning.

– Finns kapacitet på andra håll – hos privata aktörer till exempel – får landstingen lägga partipolitik och åsikter åt sidan och göra det som är bäst för medborgarna, säger Karin Båtelson också.

Som tidigare konstaterats är bristen på vårdplatser en stor utmaning för vården. Det är därför viktigt att återkommande påminna om denna brist.