En stor majoritet av landstingen kommer inte att nå målet att bli oberoende av hyrpersonal i sjukvården till den 1 januari nästa år. Det framgår av en rundringning till landsting och regioner som Läkartidningen har gjort. I artikeln på sidan 1794 bekräftar också Hans Karlsson, avgående chef för Sveriges Kommuner och landstings avdelning för vård och omsorg, att projektet som helhet inte kommer att nå det uppsatta målet.

– Utifrån det kriterium och den målsättning som sattes upp i projektet på 2 procent har man inte nått hela vägen fram, även om några landsting når målet. Men man har nått mycket andra bra saker, och jag tror inte jobbet tar slut här, säger han.

Med 2 procent menar han att projektets målsättning var att maximalt 2 procent av de totala personalkostnaderna ska utgöras av inhyrd personal.

Hyrläkarfrågan innehåller dock fler komponenter än antalet inhyrda läkare och kostnaderna för dessa. En sådan komponent är vikten av en bra arbetsmiljö för existerande personal. Här kan nog många hålla med Marina Tuutma, ordförande i Distriktsläkarföreningen, när hon i artikeln påpekar vikten av att fokus läggs på hur det ska bli attraktivt att arbeta i landstingen.