Temat i denna utgåva är förtidsbörd, som innebär att förlossning sker före 37 fullgångna graviditetsveckor. I en inledande artikel (se sidan 1575) av professorerna Bo Jacobsson och David Ley sägs bland annat följande.

»Vården av för tidigt födda barn har utvecklats snabbt och i positiv riktning, vilket har lett till en generellt sett förbättrad prognos hos barn som föds för tidigt. Den positiva utvecklingen har inbegripit framsteg inom intensivvården av för tidigt födda barn, men även nya kunskaper som implementerats inom omvårdnad med en tydlig målsättning att integrera föräldrar och familj. Det är viktigt att betona att majoriteten av alla barn som föds för tidigt i dag överlever och kan se fram mot en normal utveckling och en god framtida hälsa.«

Bo Jacobsson och David Ley skriver dock samtidigt: »Vi saknar fortfarande en grundläggande biologisk förståelse av många av graviditetens och förlossningens mekanismer och i synnerhet för de komplikationer som leder till en förtidig förlossning.«

I sin avslutning tar de upp forskningens grundläggande betydelse och påpekar att det är viktigt att svenska forskargrupper fortsätter att vara drivande aktörer både nationellt och internationellt. Det är ett klokt ställnings­tagande, med tanke på den aktuella patientgruppen.