»Innovation(er) är både en möjlighet och en utmaning för läkarkåren. De flesta läkare vill ta del av ny kunskap inom läkemedels- och medicinteknik­områdena. Samtidigt finns det en ut-
maning i att hinna ta del av den tekniska utvecklingen, och i en alltmer pressad arbetssituation är det inte alla läkare som har tiden och utrymmet. Det kan också finnas en motsättning mellan rådande arbetssätt, vad vi kallar ’beprövad erfarenhet’ och vetenskapligt belagda, men ännu ej införda, metoder.«

Så skriver Bo Norrman, med dr vid Chalmers tekniska högskola, gäst­redaktör för det tema som finns med i denna utgåva och som startar på sidan 1823. Temat, med namnet »Innovationer i vården«, beskriver några olika aspekter på innovation inom sjukvården och hur läkares arbete påverkas.

En förhoppning med detta tema är att det ska inspirera både personer som redan arbetar med innovationer och dem som funderar på att ge sig in i ett arbete av detta slag. För innovationer utgör redan i dag en grund för en sjukvård av hög kvalitet och kan genom den starka tekniska utveckling som pågår antas göra det i ännu högre utsträckning i framtiden. Trots existerande svårigheter – till exempel den ovan nämnda bristen på tid – är det därför av yttersta vikt att regionerna prioriterar arbetet med innovationer inom vården.