»Många vill forska om covid-19 för att hjälpa till med den nya sjukdom som överrumplat världen. Men det innebär också hård kamp om både patienter och personalresurser på sjukhusen.« Så inleds en artikel av stort intresse på sidan 808 i denna utgåva.

Av artikeln framgår att minst 150 nya studier med koppling till covid-19 så här långt har fått etiskt godkännande i Sverige. När det gäller kliniska läkemedelsprövningar har 10 godkänts av Läkemedelsverket.

Men det stora intresset för att forska, i kombination med att det finns en begränsad grupp patienter att inkludera i studier, gör att situationen inte är enkel att hantera.

Både vid Skånes universitetssjukhus och Karolinska universitetssjukhuset arbetas det nu med övergripande prioriteringar så att det blir de mest angelägna studierna som startas.

– Vi har tyvärr fått tacka nej till väldigt många väldesignade kliniska prövningar, som redan haft finansieringen klar, och koncentrerat oss på några, säger Soo Aleman, docent och sektionschef vid Karolinska universitetssjukhuset.

Det stora intresset för att forska kring covid-19 är välkommet. Men det är, vilket framgår i artikeln, viktigt att detta sker under ordnade former och med hänsyn tagen till patienternas säkerhet.