»Stroke fortsätter att vara en folksjukdom med stor påverkan på patienter, närstående, sjukvården och samhället i stort.« Så skriver professorerna Mia von Euler och Arne G Lindgren i en artikel på sidan 943, som inleder denna utgåvas tema om stroke.

De båda konstaterar dock samtidigt att behandlingen har förbättrats de senaste decennierna.

  • Vid ischemisk stroke har reperfu­sion med trombolys och/eller tromb­ektomi etablerats med snarast möjliga behandling.
  • Den insats som kanske mest gynnar hela gruppen av patienter med stroke är direktinläggning på strokeenhet.
  • Strokeprevention har också utvecklats. Förbättrad blodtrycksbehandling, ökad behandling med nya antikoagulantia vid förmaksflimmer, statinbehandling och förbättrade levnadsvanor inklusive rökstopp ger möjlighet att förhindra såväl förstagångs- som återinsjuknanden.

Det finns således mycket att glädjas åt när det gäller utvecklingen av behandlingen vid stroke. Samtidigt är det viktigt att alltid komma ihåg detta budskap från Mia von Euler och Arne G Lindgren: »En utmaning för oss alla är nu att verka för att modern handläggning blir tillgänglig i hela Sverige, oavsett geografiskt läge och socioekonomiska faktorer.«