Kraftig utveckling av covidvården stärker personalen

När Läkartidningen träffar två infektionsläkare, Johan Tham och Britta Ljungström, på Skånes universitetssjukhus i Malmö, konstaterar de att personalen har blivit mycket bättre på att ta hand om sjukdomen, och att det växande antalet behandlingar och läkemedel också ger en tryggare arbetssituation.

Ta gärna del av våra artiklar om vård vid smärta

I stället för att remittera till särskilda team i primärvården för multimodal rehabilitering ska patientgruppen i första hand vårdas på den enskilda vårdcentralen. Tanken är att minska antalet individer som vandrar runt i vården för att få hjälp.

Forskning behövs för att förklara

Postcovid är fokus för ett reportage med start på sidan 290. I Sverige uppskattas kring 30 000 ha fått diagnosen fram till och med oktober förra året. I reportaget konstaterar överläkare Judith Bruchfeld, specialist i infektionssjukdomar vid Karolinska universitetssjukhuset, att postcovid i början var »ett oskrivet blad«. Men efter en tid gick det att se ett […]

ST-examen eller inte: diskussion lär inte upphöra

Bland argumenten för examen finns kvalitetssäkring och att ett slutprov stimulerar till studier. Bland argumenten mot finns att det är för resurskrävande.

Överbeläggningar på sjukhusen har börjat växa igen

2020 sjönk överbeläggningarna på landets sjukhus. En förklaring är att färre sökte vård på grund av pandemin och att mycket vård fick skjutas upp. Men 2021 vände siffrorna uppåt igen: » Enligt statistik från Sveriges Kommuner och regioner var det i snitt 4,4 överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser i landet 2021.«

Studenter trivs på vårdcentral med samträning

Den kliniska undervisningsmottagningen inom primärvården i Jönköping är ett intressant exempel på nytänkande gällande läkares och andras utbildningar.

AI har kommit till vården för att stanna

På Danderyd finns även ett projekt som handlar om att använda digital anamnes för att snabbare och säkrare identifiera patienter med hjärtinfarkt, samt att patienter med andra orsaker till bröstsmärta ska få rätt hjälp så fort som möjligt.

Läkarstudenters rätt till vikariat leder till debatt

Frågan om var läkarstudenter ska få vikariera som underläkare är, som Läkartidningen tidigare berättat, aktuell. I dag kan studenter vikariera som läkare efter termin 9, dock inte i primärvården (se artikel med start på sidan 1688). Socialstyrelsen vill dock höja gränsen för vikariatsförordnanden en termin för dem som går den nya 6-åriga läkarutbildningen. I början […]

Allt värre våld tvingar vården till utveckling

»Frågan är inte längre om utan när nästa skjutning kommer. För ett antal år sedan var det sällanhändelser, men framför allt det sista året har det ökat dramatiskt här i Linköping«, säger Rickard Norblad, traumakirurg i Linköping.

Besluten är tagna – nu återstår att genomföra dem

Verka för att Socialstyrelsen tar fram föreskrifter för uppdraget som medicinskt ledningsansvarig läkare.

Operationssal nära bårhuset ska ge fler vävnader

»Nationellt har man under de senaste åren sett en sjunkande trend när det gäller antalet donerade vävnader. Förra året fick den sannolikt extra skjuts nedåt av pandemin, enligt Socialstyrelsen. I Lund har antalet donatorer snarare ökat, om man bortser från pandemi­året 2020 då man såg en minskning även här. Under 2019 tog Vävnadsbanken i Lund […]

Läkare bytte sida från facket till omdiskuterade SKR

I dag arbetar hon på vad som kan ses som den andra sidan, som chef för sektionen för hälso- och sjukvård på SKR, Sveriges Kommuner och regioner.

Läs vår special med fokus på dagens neurologi

När det gäller läkemedelsbehandling pekas på att allt fler patienter med svår migrän får behandling med läkemedel av typen CGRP-hämmare. Samtidigt finns det stora skillnader mellan olika delar av landet och brist på neurologer pekas ut som en viktig orsak.

Läs om jourkomp, listningstak och kritiserad läkare

I denna utgåva tar vi, som vanligt, upp flera aktuella frågor för läkarkollektivet. En sådan fråga är om primärvården på Gotland (se artikel på sidan 1274). Där ska man nu utreda en form av listningstak för hela den gotländska primärvården. I dag finns det ett listningstak för en enda vårdcentral, Visborg, och där menar specialistläkaren […]

Fungerande vård behöver platser inom Iva och Ima

Möjligtvis kan den pressade situationen lättas genom en utbyggnad av intermediära vårdplatser (Ima) framöver. Tanken då är att Ima precis som under pandemin ska kunna fungera som avlastning och komplement till intensivvård.

Forskning och fler kollegor kan locka nya läkare

Det är därför intressant att ta del av utvecklingen inom den rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Den har gått från en situation med läkarbrist till att vara nästan fullbemannad på läkarsidan och har också en forskningsenhet.

Låt både kvinnor och män välja »rätt« specialitet

De flesta läkare har nog noterat att den traditionellt sett mansdominerade yrkesverksamma läkarkåren i dag består av ungefär lika många kvinnor som män. Men hur det ser ut inom andra specialiteter än den egna är förmodligen mindre känt. Fakta är att könsfördelningen fortfarande är ojämn inom många specialiteter, även om de flesta specialiteter ökat sin […]

Arbete på distans ställer krav på kloka läkarbeslut

»Minska beroendet av hyrläkare, öka at­traktiviteten som arbetsgivare eller ta till vara kompetens som försvunnit utomlands. Det är några av motiven när regioner tar initiativ till att erbjuda läkare anställning på distans.« Så inleds en artikel på sidan 1000 som berättar om några läkare som huvudsakligen arbetar på distans från den ort där de bor. […]

Läkartidningen uppdaterar dig under sommaren

Förbli uppdaterad genom sommaren via Läkartidningen

Via förstasidan av Läkartidningen.se erbjuds som alltid möjlighet att ta del av tidigare publicerat material. Några exempel är en artikelsamling om psykisk ohälsa, en länk till alla artiklar med koppling till covid-19 (över 1 000 stycken) och samtliga avsnitt av Läkartidningens podd.

Alla steg framåt för primärvården är efterlängtade

Oavsett möjliga förklaringar är alla framsteg för primärvården glädjande. Nu blir förhoppningen att den positiva utvecklingen gällande ST-läkare i regionen kan fortsätta. För utmaningar saknas inte.