Ny ordförande vill lyfta fram delföreningarna

Sofia Rydgren Stale, som har suttit i Läkarförbundets styrelse sedan 2014, är en respekterad företrädare för förbundet och bör ha goda möjligheter att nå resultat i sitt uppdrag som ordförande. Det är lätt att förstå att både medlemmar och företrädare för andra samhällsaktörer hälsar henne välkommen som ordförande.

Viktigt att föra dialog om nya arbetsplatser

Bristen på ostörda administrativa utrymmen är något som läkare haft anledning att framhålla i samband med att nya vårdbyggnader under senare år har uppförts. Ett aktuellt exempel är den nya akutmottagningen vid Universitetssjukhuset Örebro. Ett annat är en ny vårdcentralsbyggnad som är på väg att byggas i Region Örebro län (se artikel med början på […]

Primärvården är en potential för viktig forskning

Mer forskningsmedel. Fler stora kliniska studier på patienter i primärvården. En starkare forskningskultur. Fler forskare. Detta är några av de åtgärder som önskas när Läkartidningen talar med läkare som är verksamma som forskare inom allmänmedicin.

Mentorskap inom vården är ett välkommet initiativ

Mentorsverksamhet bör, när den fungerar bra, kunna fungera just som ett verktyg för ömsesidig nytta. Det är välkommet att Västra Götalandsregionen och andra aktörer inom sjukvården väljer att använda detta verktyg.

Läkare pekar på en ödesfråga för primärvård

En sak som artikeln påminner om är vikten av att primärvården får tillräckligt med resurser. En annan är vikten av ett listningstak.

Den medicinska historien bör berättas vidare

Läkartidningens kultursidor kan tack vare engagerade skribenter ofta erbjuda intressanta berättelser från den medicinska historien. Ett exempel är en artikel av Göran Kronvall och Erik Nordenfelt i den förra utgåvan. De påminner om att coronavirus hos människa kunde påvisas »tack vare öronläkaren Bertil Hoorn, som i 60-talets Lund utvecklade den odlingsteknik som flera år senare […]

Välkommen till Läkartidningens digitala seminarier

Tanken är dock att utgångspunkten för seminarierna även i fortsättningen blir det digitala arrangemanget. Detta då det digitala mötet i sig har en tydlig fördel framför det fysiska genom att man kan delta oavsett var i landet man bor.

Pandemin gör att sjukhusvården ger digital vård

– Många har pratat om digitala möten men inte kommit till skott förrän nu, sa då Ing-Marie Wieselgren, läkare och samordnare för psykisk hälsa på Sveriges Kommuner och regioner (SKR). I denna utgåva handlar det ännu en gång om digitalisering av vården, med fokus på sjukhusvården (se sdan 1132). Flera läkare intervjuas och konstaterar att […]

Smittskyddsläkare berättar om sitt liv med pandemin

Det är blandade erfarenheter som kommer fram när Läkartidningen frågar de 21 smittskyddsläkare som arbetade i regionerna under pandemins första sex månader hur de upplevt arbetet. En sak som nämns är den höga arbetsbelastningen.

Digitala möten inom psykatrin är nu välkomna

Olika medicinska följder av den pågående pandemin kommer att behöva observeras och hanteras under lång tid framåt. Pandemins påverkan på den psykiska hälsan i samhället är en sådan sak. En som haft anledning att fundera över detta är Ing-Marie Wieselgren, läkare och samordnare för psykisk hälsa på Sveriges Kommuner och regioner. I en intervju på […] (2 kommentarer)

Projekt med BT ger erfarenheter som kan spridas

»Den 1 juli 2021 blir det skarpt läge – då införs bastjänstgöring (BT) för läkare i Sverige. De första åren kommer den nya tjänstgöringen bara att vara aktuell för läkare som gått legitimationsgrundande utbildningar utomlands. För att vara redo när startskottet går nästa sommar har Sörmland, Östergötland, Värmland och Dalarna valt att redan testa sina […]

Läs, titta och lyssna på olika covid-rapporter

I denna utgåva uppmärksammar vi ämnen kopplade till covid-19 på de flesta av tidningens sidor med artiklar både på nyhets- och kultursidor samt på flertalet av klinik- och vetenskapssidorna.

Intresset för att forska om covid är väldigt stort

Men det stora intresset för att forska i kombination med att det finns en begränsad grupp patienter att inkludera i studier, gör att situationen inte är enkel att hantera. Både vid Skånes universitetssjukhus och Karolinska universitetssjukhus arbetas det nu med övergripande prioriteringar så att det blir de mest angelägna studierna som startas.

Etisk stress måste mötas med åtgärder

Madhuri Gogineni, överläkare inom palliativ vård och ledamot i flera etiska råd, tror att ovissheten om vad som är rätt åtgärd att vidta är en situation som kan leda till etisk stress.

Läkare ger sin syn på det som hänt i boendena

Smittspridningen av covid-19 på svenska äldreboenden är något som diskuterats under en längre tid. En som haft anledning att fundera över denna smittspridning är läkaren Stefan Amér, vd för Familjeläkarna som har tio vårdcentraler och ansvarar för läkarinsatserna på 180 äldreboenden över hela Storstockholm.

Hembesök blir ortopeders nya sätt att jobba

Det nya coronavirusets spridning påverkar givetvis sjukvården genom att leda till en kraftigt ökad arbetsbörda. Men den kan även leda till att nya sätt att arbeta prövas.

Nytt sjukhus är ett exempel på kraftfull insats

Torsdagen den 19 mars fick tre narkosläkare frågan om de ville utreda och planera för skapandet av sjukhuset. De tre tackade ja och kom snabbt fram till att Stockholmsmässan var bästa platsen för sjukhuset. Ett viktigt skäl var den stora ytan om 70 000 kvadratmeter som inte sätter något skarpt tak för antalet patienter.

Fortsatt fokus på covid-19 i rapporteringen

Covid-19 och de omfattande konsekvenser som sjukdomen för mig sig både för vården, hela Sverige och resten av världen, står fortsatt i fokus både i rapporteringen på Läkartidningen.se och i denna utgåva.

Ta del av olika röster om det läge som råder

När detta skrivs, söndagen den 22 mars, har det för en liten stund sedan kommit ett pressmeddelande från Region Stockholm som berättar att ett nytt sjukhus kommer att uppföras vid Stockholmsmässan i Älvsjö.

Bra arbetsmiljö kan kräva test av nya lösningar

På Ekensbergs vårdcentral i Sörmland lyfts vikten av det avgränsade uppdraget fram: »Med en läkare per 1 500 patienter som grundmått för en heltidsanställd läkare görs avdrag om en läkare har sidouppdrag«.