Glömda svenska läkarstudenter behöver hjälp

Tidigare har det varit en fungerande lösning att förlägga sin AT till Sverige. Men när Sverige på hösten 2021 får en sexårig legitimationsgrundande utbildning ska AT successivt fasas ut. Därför finns en oro bland de svenska läkarstudenterna i Polen för att de inte kommer att kunna få AT i Sverige.

Facket behövs om läkare ska få ha det bra

»Det är hårdare konkurrens om tjänsterna och fler nedskärningar är på gång, samtidigt som rekordstora studentkullar är på väg ut i yrkeslivet. För dem kan det bli en lång väntan på allmäntjänstgöring och osäkra underläkarvikariat.«

Litet intresse för att bli chef väcker en oro

Läkarförbundet är väl bekant med det bristande intresset för chefsjobb och antog 2016 ett mål om att antalet läkare som är chefer skulle vara dubblerat till 2020. Detta kommer inte att nås men förbundet jobbar vidare med frågan, berättar ordförande Heidi Stensmyren.

Innovationer i sjukvården bör prioriteras högt

Innovationer utgör redan i dag en grund för en sjukvård av hög kvalitet och kan genom den starka tekniska utveckling som pågår antas göra det i ännu högre utsträckning i framtiden.

Patienterna är kvar även om driften byts ut

Sjukhuset har haft ett gott rykte under senare år. Men nu finns en oro för den framtida läkarbemanningen. Kring hälften av läkarna är inhyrda och det upplevs som osäkert hur många av dem som blir kvar. 

Arbetsmiljön ska locka läkare till sjukvården

– I kontakt med våra medlemmar får vi fler och fler frågor om vad man kan göra utanför hälso- och sjukvården, säger Niki Shams, vice ordförande i Sveriges läkarförbund student.

Allt vanligare att läkare har flera specialiteter

Enligt uppgift från Socialstyrelsen är Artur Tenenbaum ensam om att ha sex specialiteter.

Förtidsbörd ett område som kräver forskning

»Vi saknar fortfarande en grundläggande biologisk förståelse av många av graviditetens och förlossningens mekanismer och i synnerhet för de komplikationer som leder till en förtidig förlossning.«

Viktigt tänka nytt för att möta utmaningar

– Vi måste bli bättre på att lägga örat mot golvet och hjälpa vården med det som vården faktiskt vill ha hjälp med. Det kan vara chefs- och ledarskapsfrågor, fortsatt stöd vid introduktion av kontaktsjuksköterskor eller stöd vid förbättringsarbeten, säger Hans Hägglund, som är nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och landsting.

Möt läkarna som vill jobba i öppna landskap

»Lösningen skapar en stark känsla av gemenskap i arbetsgruppen«, tycker Anne Liljedahl, som är ST-läkare i allmänmedicin och specialist i akutsjukvård.

Det är dags att uppgradera den psykiska hälsan

Danuta Wasserman anser att både den preventiva befolkningsinriktade och den behandlande delen av vården är underfinansierad.

Välkommen att inspireras av olika karriärer

Tidningens karriärkvällar arrangeras varje år på olika platser runt om i Sverige. På dessa kvällar berättar yrkesverksamma läkare om sina karriärer och ofta sker det på ett sätt som är både informativt och underhållande.

AT fyller 50 år – så här gick det till när den kom

Om bakgrunden till att AT infördes sägs bland annat att: »precis som i dag är det särskilt ont om läkare inom primärvården och psykiatrin. Allmäntjänstgöringens syfte är dels att skapa en utbildningstjänst med bra handledd introduktion till att arbeta som läkare, dels att fördela läkare över landet och till bristspecialiteter.«

Förhoppningsvis hamnar bättre arbetsmiljö högt

»Vårdval med mer generösa regler, nya lösningar för personalinflytande och ekonomisk kompensation till privata hälsocentraler. Det är några av förändringarna som är på gång i de regioner där Alliansen tagit över makten.«

Införandet av BT en utmaning för regionerna

Det är uppenbart att införandet av BT innebär en utmaning för regionerna. Förhoppningen blir därför att de kan hantera denna utmaning på ett klokt vis.

Förskrivning av medicinsk cannabis ökar

Förskrivningen av det enda godkända cannabisläkemedlet i Sverige, Sativex, har gått från 168 patienter 2016 till 395 förra året. 

Bättre vård för utsatta kvinnor kan vara på väg

»Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm var fram till nyligen den enda specialiserade mottagningen i landet för kvinnor som fått sina underliv stympade. Men nu ska vården bli mer jämlik för den här gruppen.«

Sjukhus väljer en ny modell för nära vård

»Det blir spännande att följa erfarenheter­na från arbetet på SÄS framöver i tiden. Förhoppningsvis kommer de att visa att sjukhuset gjort ett klokt val som kan utveckla en del av den nära vården.«

Allmänmedicin får högt betyg av nya ST-läkare

En av de sex läkarna är Khaldoon Azeez från Irak. Han är numera ST-läkare i allmänmedicin i Malmö och »en entusiastisk ambassadör för distriktsläkaryrket«.

Förväntningarna på nya ministern är omfattande

– Om jag ska försöka välja någonting så är det en tillgänglig vård; att vi får kortare köer och att man upplever att vården finns där man behöver den. Det är en trygghet i sig, säger Lena Hallengren.