Denna webbplats vänder sig till läkare

De mobila teamen sätter patienten först på riktigt

Mobila team är en vårdlösning som emellanåt prövas i sjukvården. Möjligen är det också en vårdform som nu är på väg att växa sig starkare. – Mobila team har fått en skjuts framåt under pandemin. Även om man inte i varje steg kan se att det var pandemin som initierade ett projekt har det satt […]

I denna utgåva: 14 sidor special om lungsjukdomar

»Inom kort börjar Region Stockholm att screena storrökande kvinnor för lungcancer inom ramen för en pilotstudie. Målet är att visa att det praktiskt går att genomföra lungcancerscreening i riskgrupper – något som i slutänden ska bana väg för ett nationellt införande.« Ovanstående är hämtat från en av artiklarna i specialen om lungsjukdomar (se artiklar med […]

Digitala utbudet i primärvården varierar mycket

För bara några år sedan var regiondriven primärvård med digitalt utbud en ovanlig företeelse. Nu erbjuder nästan alla regioner sådan vård. Men utbudet varierar kraftigt, visar Läkartidningens genomgång (med start på sidan 554), som bland annat konstaterar följande: »Några har mobilappar där patienterna själva kan boka videobesök och inom minuter få svar från exempelvis en […]

Forskare studerar beslutsfattandet under jourtjänsten

Ett av studieobjekten är Anna Milton, relativt nybliven specialistläkare i anestesi och intensivvård, på Nya Karolinska Solna. Hon trivs med nattjourerna, även om de kan vara slitsamma. Hon känner sig »segare« på natten än på dagen men upplever att om hon ställs inför en akut medicinsk händelse så skärper sig hjärnan nästan direkt även om hon just blivit väckt.

Kraftig utveckling av covidvården stärker personalen

När Läkartidningen träffar två infektionsläkare, Johan Tham och Britta Ljungström, på Skånes universitetssjukhus i Malmö, konstaterar de att personalen har blivit mycket bättre på att ta hand om sjukdomen, och att det växande antalet behandlingar och läkemedel också ger en tryggare arbetssituation.

Ta gärna del av våra artiklar om vård vid smärta

I stället för att remittera till särskilda team i primärvården för multimodal rehabilitering ska patientgruppen i första hand vårdas på den enskilda vårdcentralen. Tanken är att minska antalet individer som vandrar runt i vården för att få hjälp.

Forskning behövs för att förklara

Postcovid är fokus för ett reportage med start på sidan 290. I Sverige uppskattas kring 30 000 ha fått diagnosen fram till och med oktober förra året. I reportaget konstaterar överläkare Judith Bruchfeld, specialist i infektionssjukdomar vid Karolinska universitetssjukhuset, att postcovid i början var »ett oskrivet blad«. Men efter en tid gick det att se ett […]

ST-examen eller inte: diskussion lär inte upphöra

Bland argumenten för examen finns kvalitetssäkring och att ett slutprov stimulerar till studier. Bland argumenten mot finns att det är för resurskrävande.

Överbeläggningar på sjukhusen har börjat växa igen

2020 sjönk överbeläggningarna på landets sjukhus. En förklaring är att färre sökte vård på grund av pandemin och att mycket vård fick skjutas upp. Men 2021 vände siffrorna uppåt igen: » Enligt statistik från Sveriges Kommuner och regioner var det i snitt 4,4 överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser i landet 2021.«

Studenter trivs på vårdcentral med samträning

Den kliniska undervisningsmottagningen inom primärvården i Jönköping är ett intressant exempel på nytänkande gällande läkares och andras utbildningar.

AI har kommit till vården för att stanna

På Danderyd finns även ett projekt som handlar om att använda digital anamnes för att snabbare och säkrare identifiera patienter med hjärtinfarkt, samt att patienter med andra orsaker till bröstsmärta ska få rätt hjälp så fort som möjligt.

Läkarstudenters rätt till vikariat leder till debatt

Frågan om var läkarstudenter ska få vikariera som underläkare är, som Läkartidningen tidigare berättat, aktuell. I dag kan studenter vikariera som läkare efter termin 9, dock inte i primärvården (se artikel med start på sidan 1688). Socialstyrelsen vill dock höja gränsen för vikariatsförordnanden en termin för dem som går den nya 6-åriga läkarutbildningen. I början […]

Allt värre våld tvingar vården till utveckling

»Frågan är inte längre om utan när nästa skjutning kommer. För ett antal år sedan var det sällanhändelser, men framför allt det sista året har det ökat dramatiskt här i Linköping«, säger Rickard Norblad, traumakirurg i Linköping.

Besluten är tagna – nu återstår att genomföra dem

Verka för att Socialstyrelsen tar fram föreskrifter för uppdraget som medicinskt ledningsansvarig läkare.

Operationssal nära bårhuset ska ge fler vävnader

»Nationellt har man under de senaste åren sett en sjunkande trend när det gäller antalet donerade vävnader. Förra året fick den sannolikt extra skjuts nedåt av pandemin, enligt Socialstyrelsen. I Lund har antalet donatorer snarare ökat, om man bortser från pandemi­året 2020 då man såg en minskning även här. Under 2019 tog Vävnadsbanken i Lund […]

Läkare bytte sida från facket till omdiskuterade SKR

I dag arbetar hon på vad som kan ses som den andra sidan, som chef för sektionen för hälso- och sjukvård på SKR, Sveriges Kommuner och regioner.

Läs vår special med fokus på dagens neurologi

När det gäller läkemedelsbehandling pekas på att allt fler patienter med svår migrän får behandling med läkemedel av typen CGRP-hämmare. Samtidigt finns det stora skillnader mellan olika delar av landet och brist på neurologer pekas ut som en viktig orsak.

Läs om jourkomp, listningstak och kritiserad läkare

I denna utgåva tar vi, som vanligt, upp flera aktuella frågor för läkarkollektivet. En sådan fråga är om primärvården på Gotland (se artikel på sidan 1274). Där ska man nu utreda en form av listningstak för hela den gotländska primärvården. I dag finns det ett listningstak för en enda vårdcentral, Visborg, och där menar specialistläkaren […]

Fungerande vård behöver platser inom Iva och Ima

Möjligtvis kan den pressade situationen lättas genom en utbyggnad av intermediära vårdplatser (Ima) framöver. Tanken då är att Ima precis som under pandemin ska kunna fungera som avlastning och komplement till intensivvård.

Forskning och fler kollegor kan locka nya läkare

Det är därför intressant att ta del av utvecklingen inom den rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Den har gått från en situation med läkarbrist till att vara nästan fullbemannad på läkarsidan och har också en forskningsenhet.