Sylf visar att AT-rekrytering kan förbättras

Att alla som söker en AT-tjänst ska känna att de fått en rättvis prövning är naturligtvis svårt att uppnå. Men Sylfs arbete för en »schyst« bedömning är ett bra steg på vägen mot ett sådant mål.

Om vikten av att »facebooka« enligt reglerna

Ulrika Sandén är jurist och forskare i medicinsk juridik vid Umeå universitet. Hennes råd är att inte diskutera patienter över huvud taget i sociala medier, inte ens avidentifierade och inte heller i slutna grupper.

Läs på inför förslag om ny primärvård!

»Att överhuvudtaget prata om att erbjuda fast läkare i primärvården till dem som vill är att säga att det behövs fler allmänläkare i primärvården. Där är min inställning att vi inte bara kan förtydliga den delen i lagstiftningen utan att också föreslå hur vi ska nå det målet. Det kommer att finnas med sådana förslag«, säger hon till exempel.

En realistisk övning gav råg i ryggen

»Det väller ut skadade – vissa går själva, andra hämtas på bår. Alla är blodiga med sönderrivna kläder. När rullbårarna tar slut får akutpersonal dra de skadade på madrasser på golvet.« 

Låt läkare ta plats även inom politiken

Med tanke på hälso- och sjukvårdens grundläggande vikt inom det svenska samhället är det lätt att säga att det finns en kompetens inom läkarkåren (och andra yrken inom vården) som bör kunna bidra till ett konstruktivt arbete i riksdagen.

Dags att lära sig mer om tillstånd som orsakar lidande

Detta seminarium kommer att belysa två svåra sjukdomstillstånd som förorsakar stort lidande och ofta har ett långdraget, ibland kroniskt, förlopp. Det är viktigt för alla som arbetar inom sjukvården att ha kunskaper om dessa tillstånd.

Patienter som vill byta läkare möts med regler

– Juridiskt sett är det väldigt tydligt. En patient får självklart ha önskemål – men den som vägrar bli behandlad av en viss medarbetare anses tacka nej till erbjuden vård, säger Eivor Blomqvist.

Överbeläggning måste lösas av arbetsgivaren

»Jag tror att det här är en permanent kris som vi kommer att ha under hela min livstid.«

Möt handledare som inspirerar och engagerar

Tyvärr fungerar inte handledningen bra på alla platser inom vården. Det är därför glädjande att det finns ett tydligt fackligt engagemang i frågan. Exempelvis kommer Sylf, Sveriges yngre läkares förening, i dagarna med en ny handledningspolicy. I den skriver man att utbildningen måste ses som en naturlig del av sjukvården och bör prioriteras.

Den vanliga läkaren visas via statistiken

»Sveriges vanligaste läkare hastar fram i korridorerna på ett stort sjukhus i en storstadsregion. Hen är specialist i allmänmedicin, internmedicin eller kirurgi, tjänar i genomsnitt 75 000 kronor i månaden och är rätt nöjd med sin lön.«

Fina förslag men de ska också bli verklighet

»Svaren är djupt samstämmiga: partierna vill korta vårdköerna, öka tillgängligheten och bygga ut primärvården.«

Vård måste bort när pengarna har tagit slut

– Vi fackliga varslades om att det fanns en stor oro i regionledningen för att man inte skulle kunna betala ut personalens decemberlöner före jul, för att man hade för dålig likviditet. Det har aldrig någonsin hänt tidigare, säger Sara Sehlstedt.

Möt läkaren som gärna berättar om sina misstag

Christian Unge, till vardags överläkare i internmedicin och verksam inom funktionsområde akut (akutkliniken) på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, har med åren blivit mer medveten om sina misstag i arbetet och rädd för att begå nya.

Videomötet har en given plats inom sjukvården

I Region Östergötland finns »Digitala vårdcentralen«. Dit kan patienterna vända sig för »lindriga besvär som förkylning, hosta eller ögoninflammation.« (2 kommentar)

Stockholm på väg att etablera en ny vårdnivå

I artikeln konstateras att de tio närakuterna »ska vara knutna till ett akutsjukhus, men också ha tillgång till röntgen och laboratorium samt kunna ta emot ambulanser och samverka med en geriatrisk klinik«.

Timanställning kan ge läkare det goda livet

– Det är en väldigt stor förmån att kunna hitta ett sätt att jobba som passar och känna en längtan efter att jobba, säger Marion Kehlmeier Johnson.

Hemsjukhuset ett initiativ som inspirerar

En viktig del i hemsjukhuset är att »alla hemsjukvårdspatienter ska kunna erbjudas ett besök av en distriktsläkare senast påföljande dag och alla ordinarie distriktsläkare ska ha tid för hembesök reserverad mellan klockan 11 och 12 varje dag«.

Premiär för lag som är viktig för sjukvården

– Sjukhus är ingen bra plats för den här patientkategorin. Målet är att minimera sjukhusvistelsens längd. Dessutom innebär det en bättre hushållning av resurser och kan bidra till att lätta på trycket på sjukhusen, säger Göran Stiernstedt, flerfaldig statlig utredare som tagit fram den nya lagen.

Påminnelse om bättre bemötande av kvinnliga kollegor i vården

»Att diskriminera och trakassera människor på grund av könstillhörighet saknar plats i ett modernt samhälle.«

Övergrepp och dåligt bemötande ska åtgärdas direkt

»Det mönster som framkommer är en befäst tystnadskultur där kränkningar och övergrepp får ske i det öppna utan konsekvenser. Studenterna berättar om en skam över att inte ha sagt ifrån och om en rädsla för hur en markering skulle ha påverkat deras möjlighet att bli en framtida kollega.«