Palliativ patientmakt

Patientmaktsutredningens förslag [1] innehåller inte mycket nytt, men det klargör två punkter som blivit ­viktiga inom svensk sjukvård. Beslutskompetenta patienter (som inte lider av någon allvarlig psykisk störning) har en absolut vetorätt mot hälso- och sjukvården. De har till och med rätt att avsäga sig livsuppehållande behandlingar. Och då alternativa terapier står till buds har […](4 kommentar)

Läkarförbundet stöttar riksstämman

»Förbundet anser det väsentligt att man tänker nytt och återigen fokuserar på läkarkåren som riksstämmans primära målgrupp.«(1 kommentar)

»Medikaliserande« sjukskrivning hot mot rehabiliteringen

Doktorns bedömning kommer alltid att behövas, men den ska kanske inte styra som den gör i dag, skriver Ove Andersson och Ulf Hallgårde.(11 kommentar)

Forskningsfusk är bedrägeri

Niels Lynøe och Göran Lambertz föreslår i Läkartidningen att forskningsfusk ska göras straffbart [1]. I dag är det främst universitetens rektorer som har att utreda och beivra avsteg från god forskningssed, medan Lynøe och Lambertz önskar att saken borde hanteras i en mer etablerad och rättssäker ordning. Jag tycker att det är ett bra förslag […](3 kommentar)

Nya riktlinjer är på gång

Riktlinjerna för kliniska prövningar vid Alzheimers sjukdom är på väg att moderniseras, skriver Bengt Winblad och medförfattare.

Redovisat forskningsfusk bara toppen av isberget?

Fall 1. En inom området välkänd kollega rapporterade inom ett par år kring 1990 stora studier över barn med komjölksallergi. Data är för den insatte diskutabla eftersom karaktäristik och diagnostik av barnen inte verkar stämma. Jag skulle 1993 tillsammans med en grupp kollegor skriva en översiktsartikel i ämnet. Jag utformade manus. Jag skrev till universitetet […](1 kommentar)

Läkares utbildning tar inte slut med specialistbeviset

»På åtta år har det genomsnittliga antalet dagar per år med extern fortbildning sjunkit med över 20 procentenheter.«

Remisskriterierna för barns syn bör ändras

Nuvarande kriterier för när barn med synnedsättning ska remitteras till ögonklinik bör ändras, skriver Anna-Lena Hård och medförfattare.

Bakomliggande faktorer bör undersökas vid långvarig sjukskrivning för depression

Vid långvarig sjukskrivning för depression är det ofta nödvändigt att undersöka och kartlägga bakomliggande funktionshinder, skriver Håkan Odeberg och Björn Mårtensson.

BMI kan inte säkert identifiera 4-åringar med hög kroppsfetthalt

Metodiken för att motverka övervikt och fetma hos barn behöver förbättras, skriver Elisabet Forsum och medförfattare.

»Åk till akuten, vi har fullt«

I mitten av 1900-talet inrättades särskilda akutmottagningar för att avlasta de vanliga öppna mottagningarna på sjukhusen, där man tidigare tagit emot också akutfall mellan de planerade besöken och återbesöken. Före »sjukronorsreformen« var båda typerna av öppen mottagning ganska populära eftersom läkarna fick betalt per patient. Sedan dess har akutmottagningarna fullständigt ändrat karaktär och är i […](11 kommentar)

Hur är det med våra två »f« inför allmänläkaryrket?

Antalet ST-läkare i primärvården behöver öka med 50 procent om vi ska klara vårt uppdrag. Målet om en läkare på 1 500 patienter är inte uppfyllt på en enda vårdcentral i landet. Detta kräver 7 000 allmänläkare med nuvarande sysselsättningsgrad (cirka 90 procent).Vi behöverförmedla en mer korrekt bild av vad det innebär att vara allmänläkare i dag, anser Helena Dreber, ST-läkare.(2 kommentar)

Gränslösa arbeten kräver självstyre och tydlighet

Vi har ett gemensamt ansvar för vårt arbete och för folkhälsan. Vi måste lära oss att sätta gränser och känna när vi måste koppla av.

Är integritetsskyddet viktigare än bot för patienten?

De som skrev patientdatalagen har inte kunskap om hur svensk sjukvård fungerar, anser Björn Andersson.

Delta i Stockholm Pride inget hot mot partipolitiskt oberoende

MSF:s engagemang i Stockholm Pride utgör inget hot mot vårt partipolitiska oberoende, skriver Emma Furberg.

Berättelsen viktig vid hälsokontroll av asylsökande ungdomar

De berättelser ensamkommande barn och ungdomar bär på har mycket att lära oss om förhållanden i deras hemländer, det hårdnande klimatet i Europa, och om ungdomarna själva, skriver Kristian Svenberg.

Deltagande i Pride mot diskriminering

»I Sverige fanns homosexualitet med i Socialstyrelsens klassifikation över svenska sjukdomar ända fram till 1979.« 

Trots avsaknad av TWAR-utbrott – »Gunde Svan-effekten« består

Gunde Svan-effekten består, skriver ­Göran Falck, som anser att massmedierna abdikerat från sin uppgift att informera ­allmänheten om de faktiska förhållanden gällande TWAR.(5 kommentar)

Viljan god – men evidensen då?

Är detta väl använda pengar eller finns det bättre alternativ? skriver Peter Bárány, Carl-Gustaf Elinder och Ola Samuelsson.(1 kommentar)

God hälsa på ålderns höst ska inte hänga på var du bor

Var du bor ska inte avgöra dina möjligheter till en trygg ålderdom. Förebyggande arbete är nyckeln för en god vård för alla efter behov, skriver Anders W Jonsson, C.(1 kommentar)