Vad är en hälsosam kost?

Att en sund livsstil skyddar hjärta och kärl, som Mai-Lis Hellénius skrev (Läkartidningen 36/2012, sidorna 1532-3), tror jag alla kan vara överens om. Frågan är vad som menas med en sund livsstil. Att fysisk aktivitet och rökstopp hör dit är knappast kontroversiellt, men hur är det med den så kallade hälsosamma kosten? Enligt Hellénius bör […](2 kommentar)

Den svenska läkaretiken – ett vittrande betongfundament utan armeringsjärn?

Maciej Zarembas artikelserie och bok exemplifierar hur den partipolitiskt hemlösa ekonomiska frälsningsläran har attackerat vårt heligaste område: patient–läkarrelationen, skriver Göran Bodegård.(5 kommentar)

Tar tacksamt emot synpunkterna – slutlig version kommer 2014

Syftet med att publicera en preliminär version är att ge möjlighet att i en bred och öppen process diskutera och komma med synpunkter, skriver Socialstyrelsen i en replik.

Evidens eller personliga uppfattningar?

Socialstyrelsen har publicerat preliminära riktlinjer för för bröst-, prostata- och kolorektalcancer 2013 kommer att bli av stor betydelse för all klinisk verksamhet, anser Thomas Linné och Agneta Norén, som trots allt har en del invändningar.

Nödvändigt att stärka vård och forskning om psykisk ohälsa

Den nedrustning av specialiteterna allmänmedicin och psykiatri som prognostiseras kan leda till att allmänhetens förutsättningar att få psykiatrisk vård ytterligare försämras, skriver företrädare för de båda specialiteterna.(1 kommentar)

Läkarupprop för en bättre sjukvård

Vi har ett ansvar att som läkare protestera när våra yrkesetiska regler står på spel och när patienten riskerar att drabbas, skriver företrädare för ett nystartat läkarupprop för bättre sjukvård.(21 kommentar)

Vildmarksmedicin kräver improvisation och evidensbaserad kunskap

Vildmarksmedicin kräver improvisation och evidensbaserad kunskap

Katastrofmedicinskt och prehospitalt kunnande kan bli aktuellt med mycket kort varsel, men i dag är den prehospitala erfarenheten hos de flesta läkare i Sverige begränsad, skriver Henrik Hedelin och Øyvind Thomassen. (1 kommentar)

Läkarförbundet – det räcker inte!

Min och mångas förhoppning är att förbundet dessutom ska medverka till en allmänhetens debatt om sjukvårdens styrning, bristen på professionellt inflytande och de konsekvenser det får för svensk sjukvård, skriver Magnus Lichtenstein. 

Vi måste få andra att förstå vad som krävs

Läkarförbundets auktoritet och tillgång till allmänhetens öra vinner på att vi kan beskriva den medicinska verksamheten, dess förutsättningar, innehåll och behov, skriver Marie Wedin. 

Kvinnliga läkares löner får inte fortsätta släpa efter

Socialistiska läkares förening kräver att Läkarförbundet tar jämställda löner på allvar i framtida förhandlingar.

Viktigt följa utfallet av IVF

Vi har med intresse läst inlägget i Läkartidningen 21/2013 (sidan 1045) av Outi Hovatta och Viveca Söderström-Anttila, som där stöder Statens medicinsk-etiska råds (SMER) förslag att tillåta surrogatmödraskap under vissa förutsättningar. Mot SMER:s ställningstagande har vi inga invändningar, utan finner detta vara ett rimligt steg i den liberalisering som successivt skett i synen på olika former av assisterad […](2 kommentar)

Arbetsgivaren ansvarar för osakligheten

Osakliga löneskillnader måste främst hanteras lokalt för det är där de uppstår och upprätthålls, skriver Marie Wedin i denna replik till Socialistiska läkare.

Kräv vetenskaplig evidens för surrogatmoderskap

I debatten efter Statens medicinsk-etiska råds (SMER) nya rapport angående assisterad befruktning [1] har barnläkaren Ingemar Kjellmer framfört kritik riktad mot förslaget om att altruistiskt surrogatmoderskap ska införas i Sverige [2]. Vi ställer oss helt bakom Kjellmers analys och vill vidga kritiken till att också gälla SMER:s förslag att tillåta donation av befruktade ägg, ta […]

För svårt få läkarbesök i hemmet

»Doktorn måste komma hem till dem som har svårt att komma till mottagningen. För att det ska fungera i praktiken krävs ett tydligare ansvar och att hälso- och sjukvården prioriterar detta uppdrag. För att äldre ska kunna få känna sig trygga är det viktigt att alla vet vem som är doktorn i hemmet.«

Dags att visa upp fakta i surrogatfrågan

Är det inte ett större problem med alla de barn som föds till ofrivilliga föräldrar och där barnets primära behov inte tillgodoses? Det skriver Andreas Bengtsson, som själv är pappa genom surrogatmoderskap.(3 kommentar)

Vem ska tolka patientdatalagen? Vi som tillämpar den

Diskussionen i Läkartidningen om hur patientdatalagen ska tolkas illustrerar ett mera generellt problem i hälso- och sjukvården, men också i hela vårt samhälle. Antalet lagar, riktlinjer, råd och anvisningar, manualer och instruktioner för att bedöma olika sjukdomstillstånd, diagnostik, behandling, bemötande, forskning osv ökar i en accelererande grad. Allt sker i namn av kvalitetssäkring, rättssäkerhet och patientsäkerhet. […](2 kommentar)

Patientjournalen – för vad och vem är den till?

Vad svensk sjukvård absolut inte behöver är ett juridiskt dokument som, förutom att vara administrativt otillgängligt och svårläst, måste bearbetas manuellt för att generera användbara register och nödvändiga sammanfattningar, skriver Hans-Göran Tiselius. (3 kommentar)

Är de volymbaserade ersättningssystemen på väg bort i USA?

Kostnadsökningen för hälso- och sjukvården i USA har dämpats de senaste två åren. Frågan är om detta är konjunkturellt beroende (finanskrisen) eller om det handlar om strukturell, långsiktig förändring [1]. Oavsett vilket är kostnadsfrågan central för ett sjukvårdssystem som tar i anspråk snart nog en femtedel av bruttonationalprodukten. Det pågår därför i USA en intensiv […]

Hur undersöka samband mellan arbetsvillkor, utmattningssyndrom och depression?

Det vi ser som problem med begreppet utmattningssyndrom är alltså dess konstruktion som en kombination av ett dominerande symtom och dess antagna orsak, en självupplevd psykiskt överbelastad livssituation, skriver Ingvar Lundberg med flera.

Hippokratisk etik och behandling av opiatberoende

Följer man Socialstyrelsens föreskrifter för läkemedelassisterad behandling vid opiatberoende kommer man som läkare ofta i konflikt med läkaretiken, anser Lars Sjöstrand.(5 kommentar)