Är de volymbaserade ersättningssystemen på väg bort i USA?

Kostnadsökningen för hälso- och sjukvården i USA har dämpats de senaste två åren. Frågan är om detta är konjunkturellt beroende (finanskrisen) eller om det handlar om strukturell, långsiktig förändring [1]. Oavsett vilket är kostnadsfrågan central för ett sjukvårdssystem som tar i anspråk snart nog en femtedel av bruttonationalprodukten. Det pågår därför i USA en intensiv […]

Hur undersöka samband mellan arbetsvillkor, utmattningssyndrom och depression?

Det vi ser som problem med begreppet utmattningssyndrom är alltså dess konstruktion som en kombination av ett dominerande symtom och dess antagna orsak, en självupplevd psykiskt överbelastad livssituation, skriver Ingvar Lundberg med flera.

Hippokratisk etik och behandling av opiatberoende

Följer man Socialstyrelsens föreskrifter för läkemedelassisterad behandling vid opiatberoende kommer man som läkare ofta i konflikt med läkaretiken, anser Lars Sjöstrand. (5 kommentarer)

Det går att bedöma i vilken grad människors lidande motiverar medicinska åtgärder

Att arbeta med motiverande samtal och exponering innebär i grunden att se patienten som en självständig, autonom person, skriver Åsa Kadowaki och Urban Bengtsson.

Lämna inte kvinnan utan fullgod obstetrisk och psykologisk rådgivning inför kejsarsnitt

Lennart Nordström och Niels Lynøe föreslog i Läkartidningen 17–18/2013 (sidorna 868-9) att kvinnor ska få välja kejsarsnitt som förlossningsmetod efter adekvat information. Det är mycket glädjande att man förordar respekt för kvinnans uppfattning, ärlig rekommendation om förlossningssätt, löfte om kejsarsnitt om så behövs, och erbjudande om stöd/behandling efter behov. De av oss som arbetade redan […]

Replik: Fortsatt viktigt att upptäcka utvecklingsavvikelser

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta kunskapsöversikter, vägledningar och rekommendationer för barnhälsovården och elevhälsan. Som ett första steg valde Socialstyrelsen att bland annat studera vad det finns för underlag för att rekommendera metoder för att upptäcka utvecklingsavvikelser hos barn i olika åldrar [1]. Eftersom vi snabbt ville få en överblick över det omfattade […]

Rapport om utvecklingsavvikelser bör kompletteras

Rapporten redovisar resultat från en omfattande granskning av tidigare genomförda kunskapsöversikter avseende evidensbaserade metoder för att upptäcka avvikelser i barns utveckling och beteende. Syftet har varit att genom sådan sammanställd kunskap ge vägledning för arbetet inom barnhälsovård och elevhälsa. Ämnesområdet är viktigt; barn som avviker i utveckling eller beteende i förskoleåldern kan utifrån prevalensstudier beräknas […]

Inget försök att misstänkliggöra hälso- och sjukvårdpersonalen

Åsa Kadowaki och Urban Bengtson förefaller ha missuppfattat vår debattartikel om den välinformerade kvinnans val av förlossningsmetod, skriver skriver Nils Lynøe och Lennart Nordström i denna replik till Åsa Kadowaki och Urban Bengtson.

Patienten ska ha inflytande över besluten

Vi efterlyser således en perspektivförändring som ett led i demokratiseringen av beslutsprocessen i sjukvården, skriver Nils Lynøe och Lennart Nordström i denna replik till Elsa Lena Ryding och medarbetare.

Löser screening med HPV mer problem än det skapar?

De eventuella vinsterna med primär HPV-screening är inte så dramatiska att vi inte kan vänta in data för att kunna göra en värdering av för och nackdelar, skriver Björn Strander och Bengt Andrae.

Utvärderingsbart genomförande av HPV-test

Införande av HPV-testning planeras nu på bred front både internationellt och i ett flertal landsting i Sverige, skriver Joakim Dillner och medförfattare.

Varken Gud eller Socialstyrelsens rättsliga råd kan överprövas

Domstolarna kan inte ifrågasätta intyg från Socialstyrelsens rättslig råd. Det talar för att något är fel i systemet, skriver Sten Levander.

Risk för geografisk dränering

Ökade konkurrensutsatta medel i ALF-avtalet skulle kvikt dränera den geografiska bredden i den kliniska forskningen, skriver Umeås medicinska studentkår.

Eftersök bör pågå längre vid drunkning i kallt vatten

Eftersök bör pågå längre vid drunkning i kallt vatten

Vid drunkningstillbud i kallt vatten bör livräddande eftersök pågå i upp till 90 minuter, skriver Andreas Claesson. (1 kommentar)

Personligt yrkesansvar är helt centralt i sjukvården

Efter år av ständigt nya styrsystem, nya krav på inrapportering av olika mätetal och svällande regelböcker får vi inte förringa eller glömma bort att det i slutändan är läkaren med sin yrkeslegitimation som står med ansvaret för patienten. Det är ett tungt ansvar som följer läkarrollen, och det är inget fritt tillval.

»HEART score« – lösningen på säker handläggning av patienter med misstänkt akut kranskärlsjukdom på akutmottagningen?

»HEART score« ger stöd i handläggningen av misstänk akut kranskärlssjukdom på akutmottagningen, men större studier får visa om det är lösningen på ett på en säker handläggning, skriver Martin Alsén och medförfattare.

Journal på nätet kräver etiska hänsyn

»Besked om hälsotillstånd ska ges i rätt sammanhang. I skrift finns inte möjlighet för läkaren att lyssna och förklara som i ett bra samtal. Kroppsspråket bidrar också i hög grad till förståelsen.« (1 kommentar)

»Ge kniven vidare« – kampanj för bättre kirurgisk träning för ST-läkare

»Ge kniven vidare« är en nationell kampanj för att förbättra den kirurgiska träningen i den vardagliga kliniska verksamheten. Kampanjen har startat under våren 2013 och är ett samarbete mellan flera föreningar för ST-läkare: OGU (Obstetriker och gynekologer under utbildning); KIRUB (Kirurger under utbildning); BUS (Blivande urologer i Sverige); Epiphysen (ST-läkare inom ortopedi); Otoliten (ÖNH-ST-läkarförening), samt […] (1 kommentar)

Etiska aspekter på tvångsvård

Grunden för hälso- och sjukvården är att insatser ska ske med samtycke. Tvångsvård innebär en inskränkning av rätten att bestämma över sig själv. När en person på grund av sitt psykiska tillstånd inte har förmåga att se till sitt eget bästa måste dock tvångsvård kunna ges. Samhället har då ett särskilt stort ansvar för att […] (1 kommentar)

En rad på syntavlan kan vara värd mycket

I en debattartikel med titeln »Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?« [1] sammanfattar professor Bertil Lindblom resultaten från tre kliniska prövningar som undersökt effekten på synskärpan av glaskroppsinjektioner med ranibizumab (Lucentis) respektive dexametason i slow release-form (Ozurdex) för behandling av makulaödem orsakat av retinal ventrombos. Han värderar effekten på synskärpan som måttlig och […] (1 kommentar)