Denna webbplats vänder sig till läkare

Reserapport från Almedalen

Att »Almedala« är roligt men ansträngande. Under veckan uttöms gradvis hjärnan medan kroppen fylls på. Till slut liknar man ett bord. Platt upptill men med stadiga ben. För min del har tolv debatter under fyra dagar inneburit 4,5 timmars stående per dag. Stående på samma fläck med öronen öppna och huvudet på skaft. Ingen mat, […]

Marknadsföring av skönhet kräver god etik

I september förra året gav Socialstyrelsen Karin Lindell, tidigare generaldirektör för Konsumentverket, uppdraget att utreda ansvar, regler och kompetens för skönhetsbehandlingar. Bland dem som kan beröras av utredningens förslag finns plastikkirurger, hudläkare och tandläkare, men även olegitimerade personer som arbetar i den snabbt växande skönhetsbranschen. Eftersom anledningen till behandlingen inte är sjukdom utan estetik gäller […]

Läkarförbundet i Almedalen för jämlikare vård

Om jag får råda tillhör jämlik vård de hetaste frågorna i den sjukvårdspolitiska debatten under årets Almedalsvecka i början av juli. För hälso- och sjukvården har ju ett lagstadgat ansvar att erbjuda likvärdig vård till alla. Oavsett vem man är och var man bor. Rapporter visar att vården inte lever upp till detta mål och […]

Förbundet välkomnar ny modell för specialitetsindelning

Socialstyrelsens förslag till förändring av specialitetsindelningen har varit på remissrunda. Nu bearbetas de inkomna synpunkterna inför det fortsatta arbetet. Uppdraget kan inte vara helt lätt. Gamla strukturer ifrågasätts och nya specialistområden föreslås tillkomma. Alla företrädare har självfallet en hel del synpunkter! För läkare är det här frågor av stor professionell betydelse. I grunden rör det […]

Läkarförbundet är till för alla läkare genom hela karriären

Läkarförbundet är ett förbund för alla läkare. Styrkan i Läkarförbundet är att vi representerar just alla läkare. Det är viktigt att läkare känner tillhörighet och att det finns möjlighet att påverka förbundets arbete. Förbundets flexibla och diversifierade struktur med ett tudelat medlemskap i lokalförening och yrkesförening ger goda möjligheter för läkare i alla faser av […]

Hundra år med skyddsombud

År 1912 infördes en bestämmelse i den dåvarande arbetarskydds­lagen som gav arbetstagarna rätt att utse ombud i syfte att förebygga olyckor. Detta var början till dagens skyddsombud. I slutet av 1970-talet fick skyddsombuden större rättigheter och möjlighet att vara med redan vid beslut och planering. Det är välkänt att skyddsombud har rätt att stoppa arbetet […]

Avtal klart för läkare inom landsting och kommun

Sveriges läkarförbund har tecknat ett nytt löneavtal för cirka 25 000 medlemmar. Avtalet är ettårigt och i paritet med det så kallade märket i årets avtalsrörelse, vilket motsvarar löneökningar på 2,6 procent. Det var på valborgsmässoafton som avtalsuppgörelsen undertecknades mellan Sveriges läkarförbund och arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och Pacta*. Under rådande omständigheter med en […]

Socialstyrelsen skjuter sig i foten – två gånger

Åldersdiskriminering kan definieras som negativ särbehandling på grund av ålder. Den här typen av diskriminering har varit i fokus för en livlig diskussion de senaste åren. År 2010 presenterades betänkandet »Ett utökat skydd mot åldersdiskriminering« (SOU 2010:60). Utredningens slutsats är att ålder bör få samma grundskydd som övriga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen, till exempel kön, etnisk […]

Äldrevården behöver fler läkare

Den senaste tidens medierapportering har visat på skriande brister i vården och omsorgen av äldre patienter i så kallade särskilda boenden. Förslag till olika lösningar har presenterats inför galgen. De förslag på lösningar som förekommit har många gånger varit i rätt riktning, men också varit otillräckliga. Vad som är fundamentalt för mer långsiktiga förbättringar inom […]

Mycket på gång inom forskningen!

Inom departementen bereds just nu flera viktiga frågor. I höst kommer en ny forskningsproposition. Vinnovas och Vetenskapsrådets förslag för svensk behandlingsforskning ligger och väntar. Regeringen har utsett Sigbrit Franke att förhandla om det nya ALF-avtalet, och Kjell Asplund ska ta fram ett underlag för kvalitetsutvärdering av universitetssjukvården. Det finns alltså all anledning för forskningsintresserade läkare […]

Dags införa medicinsk vårdgaranti

Det blir paradoxalt när vi opererar utomlänspatienter, så att deras hemlandsting klarar vårdgarantin, medan vi själva inte gör det, säger en chef på HOS-förvaltningen i DN den 9 mars. När tjänstemän i Stockholms landsting kräver att stockholmare måste få vård före landsortspatienter är det ett exempel på icke medicinsk prioritering. Vårdgarantin tränger undan patienter med […]

Mer verkstad i vårdvalet!

Läkarförbundet ser utomordentligt positivt på regeringens satsning att utvidga vårdvalet. Att vårdvalet även omfattar den specialiserade öppna vården är ett naturligt steg i rätt riktning. Ett treårigt statsbidrag för att påskynda utvecklingen är också utmärkt. En utvidgning av vårdvalet öppnar för större möjligheter att den specialiserade vården kan möta patienterna utanför sjukhusen och att nya […]

Dags att kräva fortbildning!

År 2004 slöts en överenskommelse mellan dåvarande Landstingsförbundet, Läkemedelsindustriföreningen och Swedish MedTech om samarbetsformerna mellan läkarprofessionen och industrin. Industrins finansiering av läkarnas fortbildning begränsades till konferensavgiften samt 50 procent av utgifterna för resa, kost och logi. För att möjliggöra detta paradigmskifte åtog sig arbetsgivarparten, via skrivningar i överenskommelsen, det fulla ansvaret för möjliggörandet av läkares […]

Staten måste styra ST-tjänsterna

Det viktigaste för vårdens framtid vad det gäller kvalitet och säkerhet är tillgång till välutbildad arbetskraft. Ett stort problem inom hälso- och sjukvården i dag är läkarbristen. Detta är problematiskt, speciellt för vården av de sjuka äldre. Sedan lång tid har vi haft en skriande brist på psykiatrer, allmänläkare, företagsläkare och geriatriker, men även inom […]

Antibiotika riskerar bli utan verkan

För någon vecka sedan träffade jag mina ordförandekollegor från de övriga fyra nordiska länderna. Två gånger om året träffas vi för att uppdatera och snickra på gemensamma strategier i politiska och professionella frågor som rör läkare. Det är alltid inspirerande att se hur väl vi i de nordiska länderna hävdar oss i Europa i grenar […]

För få barnhjärtläkare i Sverige

I dag finns det endast 32 barnhjärtspecialister i hela landet. Dessa är fullt upptagna med att behandla barn och har svårt att få tid till forskning. Dessutom går många av dem snart i pension, samtidigt som endast sex nya specialister är under utbildning. Det gör att återväxten inte räcker till, ännu mindre räcker den till […]

Bevara allmänmedicinsk kompetens

Sverige införde 1994 en ny yrkeskvalifikation inom allmänmedicin som fick namnet Europaläkare. Kraven för att utbilda sig till Europaläkare i Sverige har varit låga: två eller tre års tjänstgöring under handledning efter legitimation beroende på om man fullgjort AT eller inte. De som utbildat sig till allmänläkare i övriga EU/EES har kunnat få ut det […]

Ännu ett dråpslag för medicinsk forskning

Beslutet att avveckla forskningsenheten i Södertälje är ännu ett dråpslag för svensk medicinsk forskning. Den svenska läkemedelsindustrin har stadigt dränerats på personal under de senaste åren. Läkarförbundet kommer nu att lägga stor kraft på att hjälpa de medlemmar som berörs. Den 2 februari kom AstraZeneca med beskedet att den neurologiska forskningen avvecklas i Södertälje. Det […]

Kvalitetsregistrera med kvalitet

Regeringen träffade i höstas en överenskommelse med Sveriges Kommuner och landsting om utveckling av nationella kvalitetsregister.  Överenskommelsen gäller åren 2012 till 2016 och är ett steg i genomförandet av de förslag som redovisades i den omdiskuterade rapporten »Guldgruvan i hälso- och sjukvården«. Överenskommelsen har rejäla ekonomiska muskler. Redan i år fördubblas anslagen till 260 miljoner. […]

En etablerad fara i sjukvården

För tio år sedan ville ingen utanför vården kännas vid överbeläggningarna på våra sjukhus. I dag är begreppet vårdplatsbrist känt av de flesta. Ingen vill förstås ta på sig ansvaret för de beslut som orsakat en så betydande försämring av patientsäkerheten och arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen har via gemensamma insatser de senaste åren i form […]