Läkemedelsexamen leder inte till bättre behandling

Läkemedelsexamen räcker inte för bättre läkemedelsbehandling

Det är angeläget att läkarutbildningen fram till legitimation ger läkare adekvat kompetens, inkluderande farmakologi och farmakoterapi. En nationell läkemedelsexamen kan vara en rimlig åtgärd, men måste kompletteras med systematisk undervisning i farmakologi och farmakoterapi, skriver Gunnar Akner.(5 kommentar)

”Varför arbetar du för att få fler läkare som chefer?”

»Varför arbetar du för att få fler läkare som chefer?«

Med läkaren som chef ökar personalens förståelse för verksamhetens mål och man når bättre resultat.(1 kommentar)

I en pandemi är fysisk aktivitet viktigare än någonsin

I en utdragen pandemi är fysisk aktivitet viktigare än någonsin

Som ett första steg för ökad fysisk aktivitet under pandemin föreslår vi att Folkhälsomyndigheten kompletterar sitt budskap »Stanna hemma vid symtom, håll avstånd och tvätta händerna« med »Rör dig mer, sitt mindre och var fysiskt aktiv minst en halvtimme varje dag«, skriver Ing-Mari Dohrn och medförfattare.(1 kommentar)

Hälsosamma vanor behöver uppmuntras

Hälsosamma levnadsvanor räddar liv

Sedan början av mars 2020 har myndigheterna informerat om det nya coronavirusets spridning och gett råd om hur vi bäst skyddar oss mot smitta, men efter den initiala fasen bör myndigheterna även informera om och motivera invånarna att leva på ett sätt som bidrar till bästa möjliga hälsa, skriver Susann Ask och medförfattare.

Framtidens läkare behöver också kunskap om läkemedelsbehandling

Läkare behöver färsk kunskap om behandling med läkemedel

Vi, läkare inom läkemedelsindustrin, ställer gärna upp och stöttar kollegor som vill nå en förbättrad kunskap om läkemedelsanvändning, skriver Johan Brun och medförfattare.

Brist på kunskap om polio leder till utebliven vård

Brist på kunskap om polio och postpolio leder till utebliven vård

Kunskapen om polio måste ökas och upprätthållas inom vården. Tillgång till högspecialiserad vård, rehabilitering, individuell träning samt stöd och information av kunnig personal borde vara en självklarhet för denna patientgrupp, skriver Marina Carlsson och Katharina Stibrant Sunnerhagen.

E-hälsa är mer än konsultation på distans med digital teknik

E-hälsa är mer än konsultation på distans med digital teknik

E-hälsa, och de nya arbetssätt den kräver, kommer att vara en viktig del av den framtida läkarrollen. Läkare behöver förberedas för det inom såväl grund- som fortbildningen, skriver Fredrik Hoffman och Håkan Nordgren.(3 kommentar)

Skärp kontrollen av läkemedel märkta med svart triangel

Skärp kontrollen av läkemedel med svart triangel – exempelvis esketamin

Inom EU märks sedan 2013 läkemedel som bedöms behöva övervakas extra noga med en svart triangel i produktinformationen. Esketamin är ett sådant läkemedel som vi anser är viktigt att följa med avseende på såväl nytta som risker, skriver Göran Högberg och Barbro Westerholm.(5 kommentar)

Nya åtgärdskoder för kärlkirurgi banar väg för samordning

Nya åtgärdskoder för kärlkirurgi banar väg för samordning

En ny struktur för kärlkirurgiska åtgärdskoder tas i bruk 1 januari 2021. Därmed underlättas statistiskt analysarbete, kvalitetsuppföljning samt samordning av registrering till journal, patientregister och det svenska kärlregistret, skriver Lars Karlström och medförfattare.

Primärvården är en potential för viktig forskning

Mer forskningsmedel. Fler stora kliniska studier på patienter i primärvården. En starkare forskningskultur. Fler forskare. Detta är några av de åtgärder som önskas när Läkartidningen talar med läkare som är verksamma som forskare inom allmänmedicin.

Stressreflexer och covid-19-symtom

Apropå! Stressreflexer och covid-19-symtom

Då jag ägnat mycket studier åt stressreflexer och vad de kan orsaka känns symtombeskrivningar från individer med kvarstående covid-19-symtom igen allt för väl, konstaterar Anders Löfqvist.(2 kommentar)

Dags att erkänna behovet av prioriteringar i ADHD-vården

Dags att erkänna behovet av prioriteringar i ADHD-vården

Antalet individer som diagnostiseras ADHD ökar i Sverige. Behovet av prioriteringar i ADHD-vården måste tas på allvar av verksamhetschefer och beslutsfattare inom regionerna, skriver Johan Söderlund och Viktoria Johansson.(2 kommentar)

Pandemin har genomskådat sjukvårdens styrning

Pandemin har genomskådat sjukvårdens styrning

I stället för den byråkratiska apparaten klev kunniga kollegor fram som förstod verksamheten och problemet och visste vad som behövde göras.(3 kommentar)

Tobacco endgame – fortfarande en etisk utmaning för läkarna

»Tobacco endgame« – fortfarande en etisk utmaning för läkarkåren

Hur ser kandidaterna till ordförandeposten i Läkarförbundet på möjligheterna att påverka folkhälsopolitiken? Det undrar Göran Boëthius och Hans Gilljam, som påpekar att »Tobacco endgame«-strategin fortfarande är en etisk utmaning för läkarkåren.

Antibiotika är effektivt mot ryggvärk vid Modic-förändringar typ 1

Antibiotika är effektivt mot ryggvärk vid Modic-förändringar typ 1

Ingen behandlingsmodalitet kan tillämpas framgångsrikt hos alla ryggpatienter, men med ett noggrant diagnostiskt urval finns evidens för att antibiotika kan vara relevant hos patienter med Modic-förändringar typ 1, skriver Claus Manniche och Hanne B Albert i en kommentar till en översktsartikel i LT av Peter Frizell och medförfattare.(1 kommentar)

Replik: Allvarligt att förespråka antibiotika vid ryggvärk

Replik: Allvarligt att förespråka antibiotika vid ryggvärk

Bakteriell multiresistens är ett hot mot hela sjukvården. Då är det allvarligt att förespråka antibiotikabehandling för en vanlig ryggåkomma utan robust vetenskaplig evidens, skriver Peter Fritzelll och medförfattare i denna replik till en kommentar i LT av Claus Manniche och Hanne B Albert.(5 kommentar)

Ålderistisk syn på godartad prostataförstoring

Oroande ålderistisk syn på godartad prostataförstoring

Det är hög tid att genomföra riktade insatser för att komma till rätta med det som kommit att bli en bortglömd folksjukdom – godartad prostataförstoring, skriver Per-Anders Abrahamsson och Barbro Westerholm.(4 kommentar)

Mentorskap inom vården är ett välkommet initiativ

Mentorsverksamhet bör, när den fungerar bra, kunna fungera just som ett verktyg för ömsesidig nytta. Det är välkommet att Västra Götalandsregionen och andra aktörer inom sjukvården väljer att använda detta verktyg.

Mer dagkirurgi innebär utmaningar vid postoperativ smärtlindring

Mer dagkirurgi innebär utmaningar vid postoperativ smärtlindring

Opioider är ofta nödvändiga initialt vid postoperativ smärtbehandling, men vi måste minimera risken för beroende genom att iaktta stor försiktighet vid förskrivning, öka kunskapen om alternativen samt sträva mot en bättre individualiserad smärtbehandling, skriver Peter Dahm.(1 kommentar)

Kan krossade linfrön ge »falsk« hemokromatos?

Kan krossade linfrön ge »falsk« hemokromatos?

Vi vill uppmärksamma vården på ett fall av »falsk« hemokromatos. Familjens matvanorna misstänks vara orsaken till patientens tillstånd, då man ätit krossade linfrön på fil och även tillsatt det i bröd, skriver Margaretha Lööf-Johanson och medförfattare.(2 kommentar)