Varför förordar Läkarförbundet privatiserad vård?

Varför förordar Läkarförbundet privatiserad hälso- och sjukvård?

Vill verkligen en majoritet av Läkarförbundets medlemmar ha fler privatiseringar i vården, och på vilket sätt gynnas svenska läkare och svensk sjukvård av att fler sjukhus drivs i privat regi? Det undrar Kuba Rose, som inför Läkarförbundets fullmäktige 9–10 november 2022 läst igenom förbundets politiska program. (5 kommentarer)

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga

»Det är vår planet, vår framtid, och vi har alla ett ansvar att ta.« (1 kommentar)

Vården är för dålig på att upptäcka autism hos flickor och kvinnor

Vården är dålig på att upptäcka autism hos flickor och kvinnor

Vi har de senaste åren jobbat mycket med flickor och kvinnor som vill veta om de har autism. Vi är bekymrade över att kunskapen om hur autism kan yttra sig hos flickor och kvinnor fortfarande tycks vara låg inom vården, skriver Maria Bühler och Maria Lindahl. (1 kommentar)

Överväg sorkfeberdiagnos även i Skåne

Överväg sorkfeber även i Skåne

Vi vill uppmärksamma kollegor i södra Sverige på att ha sorkfeber i åtanke vid handläggning av patienter med karaktäristisk symtombild, skriver Elin Economou Lundeberg och medförfattare.

Brutet kontrakt – en läkaridentitet i kris

Det brutna kontraktet – en läkaridentitet i kris

Söker man primärt pengar och status är nog läkaryrket inte det bästa valet, men vi har samtidigt en oerhört spännande och omvälvande tid framför oss där teknologin erbjuder fantastiska möjligheter till förbättrad diagnostik och prediktion. Det samhällskontrakt som byggdes upp under 1800-talet behöver omdefinieras – ett samtal där vi måste delta, skriver David Sundemo. (2 kommentarer)

Vårdanalyschef: Vården är delvis svår att begripa

Jean-Luc af Geijerstam önskar sig en mer professionsstyrd vård men framhåller samtidigt att det är svårt för exempelvis läkare att kliva in i den ledarrollen.

Facket har lösningarna på vårdens arbetsmiljöproblem

Facket har lösningarna på vårdens arbetsmiljöproblem

Den enklaste och mest effektiva lösningen är att faktiskt använda befintliga verktyg.

Information och diskussion saknas i debattartikel om artificiell intelligens

Information och diskussion saknas i debattartikel om AI

En nyligen publicerad debattartikel i Läkartidningen är tyvärr otydlig då den inte skiljer mellan AI som ett sätt att ta fram algoritmer/beslutsregler för beslutsstöd och mer generella AI-stöd, skriver Mikael Hoffman i en replik. (1 kommentar)

Global hälsokamp har tappat farten

Den globala hälsokampen har tappat fart

Sverige har länge varit ett föregångsland inom global hälsa och bidrog med en rekordsumma under den senaste påfyllnadsrundan till Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria. Med en ny regering på plats är det av högsta vikt att det starka engagemanget för globala hälsofrågor bibehålls, skriver Läkare utan gränser.

Författarna har missförstått vår avsikt

Författarna till debattinlägget har missförstått vår avsikt. Vi ville inte återuppta en debatt om vikten av ett biopsykosocialt förhållningssätt vid postcovid, skriver Helga Hagman och medförfattare i en replik.

Brett perspektiv ger postcovid-precision

Brett perspektiv ger precision vid postcovid

Att tro att genomik, proteomik eller andra »omiker« helt ska kunna förklara postcovid vilar på en kunskapssyn där reella orsaksförklaringar ses som något som främst sker på cellnivå. Antagandet att detta gäller postcovid riskerar att viktiga, potentiellt påverkbara, orsaksfaktorer missas, skriver David Gyll och medförfattare apropå en debattartikel som nyligen publicerats i Läkartidningen.

Beskriv mat – inte bara näringsämnen

Beskriv mat och livsmedel – inte enbart näringsämnen

Genom att enbart beskriva en speciell kost med hjälp av makronäringsämnen skapar man en förvirring hos dem som vill tillämpa de resultat studierna beskriver. Beskriv mat och livsmedel – inte enbart näringsämnen, skriver Gunnar Johansson.

Stärk den palliativa vården!

Stärk den palliativa vården!

Det får inte vara så att brist på palliativ vård är en anledning att söka dödshjälp. (2 kommentarer)

»Det är skönt att träna när det inte är skarpt läge«

»Två kvällar i veckan ordnas interprofessionell simulering av akuta fall. En kväll är öronmärkt för dem på tidiga terminer, och den andra för dem som hunnit längre i sina utbildningar.

AI-drivna beslutsstöd kräver tydliga rutiner

AI-driven journalscreening – rätt algoritm i primärvården

En bred användning av datadrivna beslutsstöd kommer i snabb takt att förändra mycket, inte minst för de invånare som kan få snabb diagnos och behandling tidigare, skriver Magnus Garell och medförfattare. (2 kommentarer)

Ge möjligheter till subspecialisering för allmänmedicinaren

Ge allmänmedicinaren möjlighet till subspecialisering

Vårdideologiska skäl bör inte stå i vägen för att erbjuda en möjlighet till inriktning och fördjupning mot olika patientkategorier inom ramen för allmän­medicinen, skriver Jan-Olof Larsson. (1 kommentar)

Strokerehabilitering behöver uppryckning

Strokerehab bör få en uppryckning

Vården av strokepatienter i Sverige, inklusive rehabilitering, måste få en liknande uppryckning som den jag kunnat bevittna inom hjärtsjukvården under de sista 3–4 decennierna, skriver Elehu Fekele, pensionerad kardiolog.

Övertidsberget är en dyster bild av läget inom vården

Av Läkartidningens sammanställning framgår även att flera regioner »uppger att det är just specialister inom psykiatri som är de enskilda läkarna med absolut mest övertid de senaste åren«. En förklaring till detta kan vara bristen på specialister i psykiatri.

Skicka rätt budskap i varning till gravida

Skicka rätt budskap i alkoholvarning till gravida

Det är viktigt att fortsätta sprida kunskap om och varna för riskerna med alkoholintag under graviditeten. Det arbetet blir mer framgångsrikt om kvinnan känner sig delaktig i råden som riktas till henne, anser Ihsan Sarman och Jenny Rangmar.

Hög tid att prioritera forskning i svensk sjukvård!

Hög tid att prioritera forskning i svensk sjukvård!

Intresset för forskning visar sig vara större hos yngre läkare än gruppen läkare som helhet.