Denna webbplats vänder sig till läkare

Att utbilda med eftertanke är att ta ansvar för kvaliteten

Att utbilda med eftertanke är att ta ansvar

Behöver Sverige i dag fler specialistläkare? Självfallet. Kan vem som helst under vilka förutsättningar som helst bli specialistläkare? Sannolikt inte. Därför behöver även utbildningskvaliteten diskuteras, skriver Jonas Lindbäck i sin slutreplik. (28 kommentarer)

Specialistbristen kräver många fler utbildningstjänster

Inga utbildningstjänster i dag, inga specialister imorgon

Vårt fokus på antalet utbildningstjänster är en direkt konsekvens av att regionerna inte tar ansvar för sin kompetensförsörjning, skriver centralstyrelsen för Sveriges yngre läkares förening (Sylf) i en replik. (8 kommentarer)

Prata om kvalitet i stället för kvantitet av utbildningstjänster

Prata om kvalitet i stället för kvantitet av utbildningstjänster

Debatten om läkarutbildningen präglas av dimensioneringstänk och platsbrist istället för kvalitet. Läkarförbundet med Sveriges yngre läkares förening (Sylf) i spetsen har halkat in på fel spår, skriver Jonas Lindbäck. (6 kommentarer)

Det vi behöver är fler specialistkollegor

Det vi behöver är fler specialistkollegor

Ge oss rätt förutsättningar att stanna kvar inom slutenvårdens 24/7-verksamheter. Minska toppstyrningen, och inse att »task-shifting« är en nödlösning och ett symtom på ett sjukt system. Det vi behöver är fler specialistkollegor, det skriver ett 40-tal specialistläkare och specialistsjuksköterskor vid neonatalverksamheten, Karolinska universitetetssjukhuset.

Långsiktigt och förutsägbart – så ska vården styras

Långsiktigt och förutsägbart – så ska vården styras

»Det är inte rimligt att beslut fattas på 21 olika sätt med fyra års mandatperiod och baserat på en ekonomi med kvartalsrapportering.« (1 kommentar)

Gynnar pekinflation andra än tidskrifter?

Gynnar pekinflation andra än tidskrifter?

Inflationen av publikationer kan förklara varför det blir allt svårare att hålla sig uppdaterad vad gäller nya rön, även inom väl avgränsade och nischade kliniska fält, skriver Emmanuel Zavalis. (1 kommentar)

Vad inbillar man sig om patologer?

Vad inbillar man sig egentligen om patologer?

I flera uppmärksammade fall har patologer kritiserats för felaktiga bedömningar av cancer. Naturligtvis förekommer olämpliga personer även i vårt skrå, men ofta framträder en orimlig föreställning om hur väl olika läkares medicinska bedömningar överensstämmer, skriver Gustav Stålhammar. (3 kommentarer)

Beakta problem efter cancer i lilla bäckenet

Uppmärksamma fysiska problem efter cancer i lilla bäckenet

Det kan därför vara på sin plats att uppmärksamma att det finns ett färskt vårdprogram om bäckencancerrehabilitering som riktar sig till såväl specialist- som primärvården, skriver Annika Sjövall.

Ursäkta, får jag låna din titel?

Ursäkta, får jag låna din titel?

»Att vårdplatser kan öppnas med hjälp av läkarstudenter är inget att stoltsera över. Anställ rätt kompetens på rätt plats ...« (2 kommentarer)

Väg öppen för ukrainska läkare till en svensk legitimation

I en debattartikel i Läkartidningen diskuterar författaren behovet av satsningar för att integrera ukrainska läkare som flytt till Sverige i det svenska systemet. Vi instämmer i behovet av satsningar och vill lyfta fram att det redan finns en väg som är öppen, skriver Magnus Hultin och Anders Själander.

Dags att byta ut begreppet antiepileptika

Dags byta ut ordet antiepileptika

Trots de invändningar som kan finnas anser vi att tiden är mogen att ansluta sig till den internationella linjen: att kalla saker för vad de är i epilepsisammanhang. »Anfallsförebyggande epilepsiläkemedel« bör därmed ersätta begreppet antiepileptika, skriver Heléne Sundelin och medförfattare. (2 kommentarer)

Oppenheimer, Hiroshima och läkarkårens ansvar

Läkares ansvar att jobba för att kärnvapen aldrig mer används

2022 slog Världsläkarorganisationen WMA fast att det ingår i läkares arbete och ansvar att jobba för att kärnvapen aldrig mer används. De är ett omedelbart, överhängande hot, skriver Vendela Englund och David Victorin, ordförande och ledamot i Svenska läkare mot kärnvapen. (3 kommentarer)

Ukrainska flyktingar möjlig lösning på Sveriges läkarbrist

Ukrainska flyktingar möjlig lösning på Sveriges läkarbrist

Genom att välkomna och stödja ukrainska flyktingläkare kan Sverige inte bara lindra sin läkarbrist, utan också visa solidaritet och stöd för de människor som har tvingats lämna sina hem på grund av konflikt, skriver Volodymyr Podolskyi. (12 kommentarer)

ST-utbildning i Vårdval Stockholm uppnår inte kompetenskrav

Replik: ST-utbildning i vårdval uppnår inte kompetenskrav

Den uppkomna situationen bör mana till eftertanke inte bara hos vårdvalsaktörerna utan även bland de som har makten att besluta kring ST-utbildningarnas utformning i framtiden, skriver Eva Backman och Lina Ivert i en replik till Petra Verga Kjellman. (1 kommentar)

Tänk på ADHD hos patient med obesitas

Tänk på ADHD vid behandling av patienter med obesitas

Vi vill uppmärksamma kollegor på vikten av att ha ADHD i åtanke som underliggande funktionsproblematik vid fetma. Ett införande av någon form av screening för ADHD – det finns utmärkta sådana verktyg – bör diskuteras bland läkare som möter denna patientgrupp, skriver Elisabeth Fernell och medförfattare.

ST-läkare inom vårdvalskliniker riskerar att få en sämre kompetens   

ST-läkare på vårdvalskliniker riskerar att få sämre kompetens  

ST-läkare i vårdval som börjat före 2021 och nu utestängs från delar av utbildningen riskerar kunskapsluckor. De som gör ST på KS och inte får erfarenhet av den bredd i dermatologi som finns i vårdval riskerar också bristande kompetens. I slutändan riskerar patienterna att drabbas av konflikten, skriver Petra Verga Kjellman.

Ökad ersättning till vårdcentraler även när det är tuffa tider

Öka ersättningen till vårdcentralerna även i ekonomiskt tuffa tider

Prioriteras regionens kärnuppgifter är det möjligt att öka ersättningen till vårdcentralerna även i ekonomiskt tuffa tider. Erfarenheter visar att en välfungerande primärvård utgör basen för ett effektivt hälso- och sjukvårdssystem, skriver Carl-Johan Schiller (KD) och Samuel Klippfalk (KD). (1 kommentar)

Riktlinjearbetet kräver insyn – det sker inte inom SKR

Utveckla riktlinjearbetet i stället för att avveckla

Riktlinjer behöver de tas fram på ett systematiserat sätt. Forskning, kunskapssyntes och framtagande av riktlinjer bör vara separerade från varandra, och alla delar bör genomföras med god insyn och öppenhet, skriver Oskar Lindfors och Andreas Stomby. (6 kommentarer)

Ta hand om yngre kollegor i sommar – vi behöver dem!

Ta hand om yngre kollegor i sommar – vi behöver dem!

»Vi behöver som kår påminna oss om att dagens yngre läkare är morgondagens specialistläkare. Sannolikt är det även de som kommer att ansvara för din och min hälsa på ålderns höst.« (3 kommentarer)

Ny förskrivarkod lyckades stoppa falska recepten

»Det rekommenderade brevet från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) brände i handen. Hudläkaren Björn Sonesson i Lund hade under sitt 35-åriga yrkesliv aldrig haft med myndigheten att göra. Den 27 september förra året skulle det ändras. – Min första tanke var: ’Vad har nu hänt? Kan jag ha skadat någon av mina patienter?’« Ovanstående […]