Läkemedelsverkets rekommendation håller inte måttet

Läkemedelsverkets rekommendation håller inte måttet

Läkemedelsverket rekommenderar det webbaserade verktyget FRAX för att beräkna frakturrisk. FRAX har hemliga algoritmer till skillnad från andra verktyg. Det tar inte hänsyn till fallskador och har måttlig sensitivitet; frakturrisken kan bättre beräknas med befintlig journalinformation. Därför håller rekommendationen inte måttet, skriver Olle Svensson.(2 kommentar)

Det medicinska innehållet i SÄBO måste förbättras

Det medicinska innehållet inom särskilt boende måste förbättras

Författarna till en rapport i Läkartidningen anger att två tredjedelar av covid-19-smittade i SÄBO överlever. Att en tredjedel avlider måste dock ses som mycket oroande siffror. Förutsättningarna för att smittan ska komma in i och spridas är pressad bemanning, hög andel personal utan tillsvidareanställning, sviktande rutiner och bristande samarbete mellan omsorg och sjukvård, skriver Lars L Gustafsson och medförfattare.(1 kommentar)

Inte enbart en slump att Västerbotten har få döda i covid-19

Inte enbart en slump att Västerbotten har få döda i covid-19

Västerbotten har under pandemin snarast haft en underdödlighet. Naturligtvis kan det bero på tur, och smittspridningen kan fortfarande ta fart, skriver Anders Johansson. Men han menar också att åtgärder inom tre områden har haft betydelse.(11 kommentar)

Post-covid-19-rehabiliteringen borde utvidgas och samordnas

Post-covid-19-rehabiliteringen borde utvidgas och samordnas

Inrättande av ett nationellt rehabiliteringscentrum för post-covid-19-patienter och utvidgning av befintliga rehabiliteringsuppdrag för att nå alla drabbade är åtgärder som behövs, enligt Indre Bileviciute-Ljungar, docent i rehabiliteringsmedicin, och de båda ordförandena i Svensk förening för allmänmedicin respektive Svensk förening för rehabiliteringsmedicin. (5 kommentar)

Vi måste agera mot pandemin 2.0 – den psykiska ohälsan

Vi måste agera mot pandemin 2.0 – den psykiska ohälsan

Precis som när vi tar ett test för covid-19 borde vi förebygga psykisk ohälsa med hälsofrämjande åtgärder för att slippa spridning av denna andra pandemivåg, skriver Fredrica Larsson Lombard, ST-läkare i Lund.(1 kommentar)

Terapeutisk möjlighet om nikotinet skyddar rökare mot covid-19

Skyddar nikotinet rökare från att insjukna i covid-19?

Rökare är underrepresenterade bland dem som insjuknat i covid-19. Detta öppnar för möjligheten att i randomiserade studier undersöka nikotinets effekt som terapeutiskt läkemedel för att minska svåra symtom och dödlighet vid covid-19, skriver Marie Hagbom och Lennart Svensson.(7 kommentar)

Vård av covidsjuka äldre – så gjorde och gör vi på Tullhuset

Vård av äldre vid covid-19 – så gjorde och så gör vi på Tullhuset

Äldre patienter kan även i vanliga fall ha symtom som liknar dem vid covid-19. På Tullhuset har vi valt att dagligen ta objektiva parametrar, skapa mindre enheter för nyinkomna, införa kohortvård i 14 dagar samt förlänga tiden till smittfriförklaring/symtomfrihet, skriver Ann-Sofi Eriksson och Britt-Marie Hennerdal.(3 kommentar)

Spårning av smitta borde även omfatta ventilationssystem

Smittspårning borde även omfatta ventilation

Data talar alltmer för att coronavirus kan följa med luftströmmar som en finfördelad aerosol. Vissa åtgärder som varit framgångsrika för att minska luftburen smitta och infektionsrisken vid ledproteskirurgi borde kunna användas även för covid-19-pandemin, framför allt inom äldrevården, skriver Lars Lidgren(2 kommentar)

Tidiga riktlinjer vid venös trombos vid covid-19 behövdes

Tidiga riktlinjer vid venös trombos vid covid-19 var nödvändiga

Vi håller med om att det finns ett stort behov av kunskap. Vi bedriver och deltar i flera studier avseende covid-19-relaterade koagulationsaspekter, och när resultat från de randomiserade studier som pågår internationellt publiceras blir de naturligtvis värdefulla för fortsatt uppdatering av våra riktlinjer. Det skriver författarna till ett inlägg apropå en tidigare debattartikel i Läkartidningen.

Slutreplik: Riskerna med diskprotes kan vara mycket allvarliga

Slutreplik: Riskerna med diskprotes är en realitet

Vi vidhåller att komplikationer relaterade till diskproteser kan vara förödande, och även om komplikationerna är sällsynta är metoden mycket sällan motiverad som behandling av kronisk ländryggssmärta, skriver författarna till denna slutreplik.(3 kommentar)

Stor andel patienter har överlevt covid-19-vård på svenska sjukhus

Stor andel patienter har överlevt covid-19-vård på svenska sjukhus

Socialstyrelsens sammanställning illustrerar den omfattande sjukdomsbörda och mortalitet som covid-19-pandemin åsamkat Sverige under våren 2020, men den visar också att 83 procent av patienterna överlevde vid vård på vanlig vårdavdelning respektive 73 procent efter vård på IVA. Det skriver Håkan Hanberger och medförfattare från bland annat Socialstyrelsen.(3 kommentar)

Fem skäl att inte överge patienter som är i behov av palliativ vård

Fem skäl att inte överge patienter som är i behov av palliativ vård

Debatten om palliativ vård vid covid-19 och huruvida patienter undanhålls kurativ behandling har skapat osäkerhet bland kollegor, patienter och närstående. En enkät bland medlemmarna i Svensk förening för palliativ vård visar att 13 procent fått minskat remissflöde. Utvecklingen är bekymmersam, skriver Ursula Scheibling och medförfattare.(4 kommentar)

Läs, titta och lyssna på olika covid-rapporter

I denna utgåva uppmärksammar vi ämnen kopplade till covid-19 på de flesta av tidningens sidor med artiklar både på nyhets- och kultursidor samt på flertalet av klinik- och vetenskapssidorna.

Behovet av vila och återhämtning är stort

Behovet av vila och återhämtning är stort

»Den kompetens som finns där ute, hos våra lokala företrädare, är på många sätt ryggraden i att vi kunnat klara den här våren.«

Enkel, viktig studie visar att mensskydd kan göra skillnad

Enkel och viktig studie visar att mensskydd kan göra skillnad

En ytterst viktig studie publicerades nyligen som visar en 24-procentig minskning av skolfrånvaron hos flickor i Tigrayprovinsen i norra Etiopien jämfört med hos pojkar efter en intervention med utbildning och utdelning av mensskydd, skriver Lars Breimer.

Inget stöd bakom kritik mot operation med diskproteser

Inget stöd bakom kritik mot operation med diskproteser

Studier av tredje generationens diskproteser visar mycket goda resultat, hög patientnöjdhet, låga risker och acceptabla komplikationsfrekvenser. Diskproteser är därmed ett säkert behandlingsalternativ för väl utvalda yngre patienter, skriver Adad Baranto och Svante Berg i ett inlägg i debatten om diskproteser i LT.

Rätt behandling under pandemin vid hög risk för fraktur

Rätt behandling under pandemin vid hög risk för allvarliga frakturer

Äldre sköra patienter har högst risk att drabbas av såväl frakturer som kräver sjukhusinläggning som svår covid-19. Under pandemin bör vi arbeta proaktivt för att undvika ökad förekomst av frakturer och sjukhusinläggningar, skriver Märit Wallander och medförfattare.

Stora risker med utebliven uppföljning efter intensivvård

Risk med utebliven uppföljning efter intensivvård vid covid-19

Behandlingen av covid-19-patienter har delvis skiljt sig från ordinarie intensivvård. För att vårdapparaten ska få del av de erfarenheter vi fått måste intensivvården vara en del av uppföljningen. Detta kan inte vänta till efter sommaren, skriver Eva Åkerman och Anna Ericsson.

Trombosprofylax vid covid-19 – krävs ny handläggning?  

Venös tromboembolism vid covid-19 – krävs ny handläggning?   

Det vetenskapliga stödet för trombosprofylax hos sjukhusvårdade patienter med covid-19 är mycket begränsat. Rekommendationerna bygger på ett begränsat underlag och det finns ett stort behov av ytterligare studier, skriver Jens Wretborn och medförfattare.

Beakta risk för beroende vid förskrivning av opioider

Beakta riskfaktorer för beroende vid förskrivning av opioider

Läkemedelsverket har kartlagt uthämtade recept på opioider i Sverige. Psykisk sjukdom och fler uttagstillfällen är, framför allt i kombination med flera förskrivare, ett varningstecken på ökad risk för att patienten har en beroendesjukdom. Detta ska alltid beaktas vid förskrivning av opioider.