Denna webbplats vänder sig till läkare

»En känsla av olust infinner sig direkt«

Välkommen till läkarkåren?

I samband med mitt första underläkarvikariat stötte jag på problemet med att underläkare förväntas utföra sjuksköterskeuppgifter. Är det så här vi ska välkomnas till läkaryrket, undrar Karin Wallin. (13 kommentarer)

Ätstörningsvården i Region Stockholm ska fungera bättre

Ätstörningsvården i Stockholm ska fungera bättre

Ätstörningsvården i Stockholmsregionen ska fungera bättre. Ingen person som insjuknar ska gå oupptäckt, och ingen ska behöva vänta på behandling. Individanpassad behandling ska leda till att fler blir friska, skriver Sandra Ivanovic Rubin (MP), ordförande i psykiatriutskottet, Region Stockholm (4 kommentarer)

Chat GPT genererade falska referenser

Chat GPT gav falska referenser

Chat GPT tycks utan problem kunna fabricera, formatera och presentera referenser som självklara fakta, och verkar långt ifrån mogen för seriösa medicinska sökningar. Tills den förhoppningsvis blir det får vi fortsätta med databassökningar »för hand«, skriver Hans Olsson. (1 kommentar)

En läkare behöver aldrig lajva medicinsk expert

En läkare behöver aldrig lajva medicinsk expert

Chefer som inte är läkare behöver kompensera för att de saknar den medicinska professionens helhetssyn och den fulla förståelsen av vårdens komplexitet. (1 kommentar)

Läkarens roll vid sjukersättning

Apropå! Läkarens roll vid sjukersättning

För gemene man faller det sig nog naturligt att en ortoped som jag ska kunna uttala sig om en persons arbetsförmåga. Det framstår emellertid allt klarare att patienten, och eventuellt patientens arbetsgivare, i många fall kan beskriva detta mycket bättre, skriver Sten Gibson.

Möt läkaren som är sjukvårdschef

Av intervjun framgår att kärv ekonomi och bristande digitalisering bara är två av en rad utmaningar för SKR och övriga Vårdsverige. Nya riktvärden för vårdplatser och utredningen om statligt huvudmannaskap för vården, är två andra frågor som inte är enkla att hantera.

Fortfarande viktigt att bojkotta vissa läkemedel

Fortfarande viktigt att bojkotta vissa läkemedel

I dag ser vi exempel på både lyckade och mindre lyckade bojkotter mot bolag som fortsätter att verka i Ryssland. Skulle det gå att göra något när det gäller förskrivning av läkemedel? Mikael Hasselgren har genomfört en personlig förskrivningsbojkott. (5 kommentarer)

Sommar och sol, men värre än i fjol

Sommar och sol, men värre än i fjol

»... vi tillsammans kan skapa förutsättningar för att kunna vända utvecklingen, men då måste vi få vara med i styrningen och planeringen.« (2 kommentarer)

Finns det dåliga läkare i Sverige?

Apropå! Finns det dåliga läkare i Sverige?

På min vårdcentral möter jag ofta frustrerade patienter som beklagar sig över att de träffat en »dåliga läkare«. Men var ligger egentligen sanningen? Finns det dåliga läkare i Sverige? Det frågar sig Alexander Dangler. (13 kommentarer)

Paradigmskifte inom behandling av Alzheimers sjukdom

Paradigmskifte inom behandling av Alzheimers sjukdom

Vi kommer sannolikt att se en kraftigt ökad forskning inom tidig diagnostik, men framför allt för att ta fram nya läkemedel med kompletterande verkningsmekanismer för att i kombination med antikroppar ge bättre klinisk effekt vid Alzheimers sjukdom, skriver Anders Wimo och medförfattare.

Inga unika etiska frågor vid helgenomsekvensering

Inga unika etiska frågor vid genetisk analys av arvsmassan

Vi läste med intresse det uttalande om etiska problem kring helgenomsekvensering som Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik nyligen publicerade. Vi ser fram emot en fortsatt dialog kring detta centrala ämne för den genetiska diagnostiken, skriver Hans Ehrencrona och medförfattare.

Handledning är eftersatt trots larm om allvarliga brister

Handledning är eftersatt trots larm om allvarliga brister

Bristande handledningsstruktur synliggörs när utbildningssystemet nu ställs om. För att klara utbildningsuppdraget och säkerställa patientsäkerheten måste handledning fördelas på flera specialister och ST-läkare och utgöra en självklar del av vårt arbete, skriver Caroline Barner och medförfattare. (2 kommentarer)

Ivo – myndighet med ett uppdrag som är utmanande

Ivo, som bland annat ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal, möter liksom andra myndigheter olika utmaningar. Till en början var en stor sådan att myndigheten fick ta över tusentals patientklagomål från den tidigare tillsynsmyndigheten Socialstyrelsen.

Lyssna på läkarna när nya arbetstidsregler införs

Lyssna på läkarna när nya arbetstidsregler införs

»Ska vi kunna jobba i enlighet med EU:s reglering och det nya avtalet kommer det att krävas extraordinära insatser från arbetsgivaren och från regionernas politiker.«

Apropå! Vi behöver mat, inte tobak

Apropå! Världen behöver mat, inte tobak

WHO:s tema för den tobaksfria dagen som infaller 31 maj varje år är i år »Vi behöver mat, inte tobak«. Temat bör inspirera läkare att förkovra sig i tobaksavvänjning – kanske rentav i sin egen, skriver Matz Larsson. (2 kommentarer)

Var är stödet till privatpraktikerna?

Var är Läkarförbundets stöd till privatpraktikerna?

Vi uppmanar till en diskussion om förbundets oklara stöd till privatpraktikerna, ett fenomen som vi tror speglar ett växande problem: att läkarens uppgift i en personlig kontakt med sina patienter – det vi kallar läkaren som doktor – eroderas, skriver Rolf Künstlicher och medförfattare.

Frågor om könsdysfori hos barn besvaras bara av mer forskning

Frågor om könsdysfori hos barn besvaras bara av mer forskning

Tills det säkrare kan avgöras vilka som i längden kan uppnå bättre psykisk hälsa av att medicinskt förändra sin friska kropp har den svenska vården nu valt att vara betydligt mer försiktig, skriver Mats Reimer. (3 kommentarer)

Långtidsbehandling med antidepressiva saknar evidens

Evidens för långtidsbehandling med antidepressiva saknas

Studier ger vid handen att det i nuläget saknas vetenskapligt stöd för förlängd behandling med antidepressiva i syfte att förebygga återfall vid depression. Är det dags för en omprövning av riktlinjerna? Frågan ställs av André Marx och Göran Högberg. (18 kommentarer)

Norges primärvård har flera problem – mer pengar önskas

Marte Kvittum Tangen har också ett råd till den svenska sjukvården, som är lätt att förstå: se till att resurserna följer med när olika uppdrag flyttas från en vårdnivå till en annan.

Apropå! Hur triagering kan ta steget in i framtiden

Apropå! Hur triagering kan ta steget in i framtiden

När triage uppfanns under Napoleonkrigen var det ett sätt att prioritera resurser utifrån behov och se till att de som var i störst behov av vård fick det, medan övriga blev utan. I dag innebär triagering en sortering som i första hand utgår från ekonomiska styrmedel. Ett nytänkande behövs, skriver Alexander Dangler. (4 kommentarer)