Vi är era framtida kollegor – behandla oss studenter som det

Vi är era framtida kollegor – behandla oss som det

Sjukhusledningar bör betona att det ingår i läkarnas arbetsuppgifter att undervisa läkarstudenter och vara föredömen. Vi vill känna oss trygga i vår framtida yrkesroll och ha rimliga arbetsvillkor, skriver Kaberi Mitra. (1 kommentar)

Dags för holistisk inriktning på Sveriges coronastrategi?

Dags för en holistisk inriktning på den svenska coronastrategin?

Det är dags att överväga en ny strategi mot covid-19. Skarpa hjärnor från ett brett spektrum av kompetenser bör tillsammans kunna formulera en effektiv strategi mot en pandemi som varken respekterar geografiska, ekonomiska, medicinska eller etiska gränser, skriver Mehdi Dahlaki. (1 kommentar)

Kan en jävig expertgrupp göra en opartisk utredning?

Kan en jävig expertgrupp göra en opartisk utredning?

Trots kritiken som kom mot den grupp experter som ska gå igenom fakta kring Rättsmedicinalverkets (RMV) metod för medicinska åldersbedömningar ändrades inte sammansättningen i expertgruppen. Ansvaret vilar nu tungt på de tio, varav fem enligt vår åsikt är jäviga på grund av tidigare engagemang, skriver Bertil Hagström och medförfattare. (1 kommentar)

Nej, läkare är inte splittrade i frågan om »skakvåld«

Nej, läkare är inte splittrade om hantering av spädbarnsmisshandel

Vi delar inte uppfattningen att att läkare är splittrade i två läger gällande hantering av spädbarnsmisshandel. Läkare från olika specialiteter samverkar i utredningarna och vi upplever samsyn inom sjukvården, det skriver Styrelsen för Svenska barnläkarföreningen och 27 verksamhetschefer för Sveriges barn- och ungdomsmedicinska och barnkirurgiska kliniker. (2 kommentarer)

I starka akademiska sjukvårdssystem – det är där kraften finns

Kraften sitter i starka akademiska sjukvårdssystem

Coronapandemin har visat på kraften i starka akademiska sjukvårdssystem. Nya sjukdomsmanifestationer beskrivs snabbt och noggrant av kollegor runt om i världen, men svenska forskare får alltför sällan möjlighet att vara med och bidra till kunskapsutvecklingen, skriver Petter Brodin. (6 kommentarer)

Kan koffein lindra smärta vid Guillain-Barrés syndrom?

Apropå! Koffein som smärtlindrare vid Guillain–Barrés syndrom

Det finns, utifrån ett aktuellt patientfall, anledning att utvärdera möjligheten att lindra smärta, förhindra uppkomst av negativa smärtcirklar och möjliggöra snabbare rehabilitering vid Guillain–Barrés syndrom med koffein, skriver Per Bolander och medförfattare.

Hög tid att skrota begreppet demens

Det är hög tid att skrota begreppet demens

Begreppet demens är förlegat. Kognitionsbegreppet beskriver bättre vilka funktioner som påverkas vid sjukdom och kräver ett tydligare ställningstagande till varför hjärnan är påverkad, skriver Moa Wibom och Madelene Johanzon. (1 kommentar)

Alla har ett ansvar för den fria forskningen

Alla har ett ansvar för den fria forskningen

Forskning ska självklart både prövas och debatteras, det är en viktig pusselbit i den fria forskningen. Men det ska göras sakligt och aldrig i någon form omfatta hot eller trakasserier.

Uppmaning till primärvårdsläkare: Gör uppror! Ta ledningen!

Till alla primärvårdsläkare: Gör uppror! Ta ledningen!

Nyligen beskrev signaturen Nisse i DN konsten att kontakta sin husläkare. Beskrivningen är så lagom lustig, eftersom det inte är en nidbild utan verkligheten. Förstår svenska läkare hur urbota dumt detta är? undrar Gunnar Nyberg, docent och tillika patient. (11 kommentarer)

Låt post covid bli starten för biopsykosocialt kunskapslyft

Låt post covid bli startskottet för ett biopsykosocialt kunskapslyft

Låt oss agera med eftertanke när vården organiseras för patienter med post covid. Skapa gärna forskningscentrum, men för att kunna dra viktiga lärdomar bör de ha ett brett perspektiv med hög kompetens inom såväl biomedicinska som psykologiska och sociala områden, skriver David Gyll och Carl Sjöström. (6 kommentarer)

Läkarnas tyngd behövs för att uppnå rökfritt Sverige

Läkarkårens tyngd behövs för att uppnå ett rökfritt Sverige

Läkarkårens tyngd behövs i arbetet med att förpassa rökningen till det förflutna. »Vaccinet« mot tobakspandemin är att stoppa nyrekryteringen – behandlingen är stöd till rökstopp. För att lyckas krävs en mix av samhälleliga och individanpassade insatser, skriver Ellen Brynskog och medförfattare.

Nätverk gör en viktig insats för läkares hälsa

»Läkarduon Jill Taube och Maria Zetterlund har drivit nätverket ’Vem tar hand om doktorn?’ i tre år. Nu vill de ta arbetet kring arbetsrelaterad ohälsa och stress ett steg längre genom en modell med strukturerade kollegiala samtal.« Så inleds en artikel på sidan 244 i denna utgåva, där de båda initiativtagarna till Facebookgruppen »Vem tar […]

Apropå! SGLT2-hämmare vid avsaknad av diabetesdiagnos

Apropå! SGLT2-hämmare vid avsaknad av diabetesdiagnos

Då glukosuri ökar risken för urinvägsinfektion kan det vara motiverat att använda urinstickor vid screening för detta tillstånd hos patienter med SGLT2-hämmare, men flytta fokus från uringlukos till urinnitrit och urinleukocyter vid tolkning av stickorna, skriver Anders Larsson och medförfattare. (2 kommentarer)

Professionsstyrning krävs för digitala vårdtjänster

Professionsstyrning krävs för digitala vårdtjänster

… tekniken för digitala vårdkontakter är till för att användas: den är ett omistligt stöd för både läkaren och patienten. (1 kommentar)

Prekonceptionell vård behövs i Sverige

Sverige behöver bli bättre på prekonceptionell vård

Prekonceptionell rådgivning bör starta tidigt, kunna erbjudas till fler kvinnor och män samt ingå i barnmorskans ordinarie arbetsuppgifter såväl lokalt, regionalt som på riksnivå. Även andra vårdgivare/yrkeskategorier bör delta i arbetet med att främja ungas hälsa inför graviditet, skriver Maria Ekstrand Ragnar och medförfattare. (1 kommentar)

Läkemedel förorenar våra vatten – läkare bör agera

Läkemedel förorenar våra vatten – läkare bör agera

Sveriges största dricksvattentäkter är förorenade med miljögifter som är svåra att bryta ner. Läkemedelsrester passerar i dag rakt genom landets vattenreningsverk. Det finns en hel del läkare kan göra för att minska miljöpåverkan från läkemedel, skriver Bertil Hagström och Sven Langworth. (4 kommentarer)

Coronapandemin gör att regionfrågan på nytt blir aktuell

Coronapandemin aktualiserar regionfrågan på nytt

Det ska bli väldigt spännande att ta del av Coronakommissionens andra delbetänkande – som ska analysera hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera virusutbrottet. Kanske blir det där som planerna för den framtida svenska sjukvårdsstyrningen kommer att utkristalliseras, skriver Tomas Bro. (1 kommentar)

Slutreplik: Evidens krävs för alla nya metoder

Slutreplik: Evidens krävs vid etablering av alla nya metoder

Vi håller med om att endoskopisk sleeve-gastroplastik är under utveckling och att fler studier krävs innan metoden ska erbjudas som rutinbehandling (utanför studier) av patienter med obesitas, skriver Henrik Thorlacius och medförfattare, som svar på en kommentar till deras översikt i Läkartidningen

Evidens krävs vid nya endoskopiska metoder

Evidens krävs för nya endoskopiska behandlingsmetoder

Till dess att en stabil evidensgrund etablerats anser vi att endoskopisk gastroplastik bör betraktas som experimentell och därmed utföras inom ramen för kliniska studier som inkluderar beredskap att hantera akuta kirurgiska komplikationer som blödning eller perforation, skriver Erik Stenberg och medförfattare i denna replik på en översiktsartikel i LT.

Så hittar vi tillbaks till kollegialitet och fruktbart samarbete

Så hittar vi tillbaks till fruktbart samarbete oss läkare emellan

Om inte vi kollegor orkar visa generositet och respekt för våra olika uppdrag och deras inneboende svårigheter, hur ska vi då kunna få andra att göra det? Andreas Thörneby och medförfattare vill synliggöra frågan om hur läkare agerar mot varandra. (10 kommentarer)