Omvärdera synen på äldres livsvillkor

Omvärdera synen på de äldres livsvillkor under pandemin

Åtgärder för att skydda den äldre befolkningen från covid-19 behöver inriktas på hur vi kan främja ett aktivt och meningsfullt liv trots pandemin. Det anser Loretta G Platts, Lawrence B Sacco och Boo Johansson.(4 kommentar)

Examensprojekt i Uppsala visar hur läkarstudenter ser på fusk

Så tänker läkarstudenter om fusk

Cirka 20 procent av läkarstudenter i en studie hade varit oärliga vid journalföring, 6 procent hade fuskat på tenta och 10 procent »fifflat« med närvaron vid obligatoriska moment. Detta visar på brister i den undervisning de får om fusk och hur fusk hanteras av universitetet, skriver författarna.(3 kommentar)

Risk för ökning av våld i nära relationer under pandemin

Risk för ökning av våld i nära relationer under pandemin

Under coronapandemin ska hemmet vara den säkraste platsen, men så är det inte för alla. Organisationer i Sverige och globalt slår larm om att våld i nära relationer ökat under coronapandemin, skriver Emma Stenbacka.

Pandemin utnyttjas för att inskränka aborträtten i världen

Coronapandemin utnyttjas för att inskränka aborträtten i världen

I kriser begränsas ofta sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Nu ser vi exempel runt om i världen på hur coronakrisen utnyttjas för att försvåra och förbjuda abortvård, skriver tre läkare i SFOG:s arbets- och referensgrupp för familjeplanering.

Fel om diskproteser i medicinsk kommentar

Felaktigt om diskproteser i medicinsk kommentar

Diskprotesoperationer görs inte av kommersiella skäl utan för att man att anser att metoden i vissa utvalda patientgrupper ger bättre resultat. Långtidsstudier stöder denna uppfattning, skriver Svante Berg och Tycho Tullberg i denna replik till en medicinsk kommentar i LT.

Populationsstatisk kan inte användas som RMV gör

Populationsstatistik kan inte användas som RMV gör

RMV:s metod för och tolkning av resultatet av medicinska åldersbedömningar bygger inte på vetenskap eller beprövad erfarenhet och är varken rättssäker eller etiskt riktig, skriver Bertil Kågedal.

RMV: Kågedal har fel om medicinska åldersbedömningar

RMV: Bertil Kågedal har fel om medicinska åldersbedömningar

Bertil Kågedal uppger i ett debattinlägg i LT att ingen manlig person som genomgått en medicinsk åldersbedömning fått ett utlåtande som talar för riktigheten i deras egna uppgifter. Det stämmer inte, skriver Elias Palm och Petra Råsten Almqvist, RMV.(1 kommentar)

Människan anpassar sig snabbt till hypoxi

Människan anpassar sig snabbt till hypoxi – koppling till covid-19?

Människan anpassar sig snabbt till miljöer med begränsad syretillgång. Kanske är många covid-19-patienter som kommer till akuten redan anpassade till hypoxi? Det skriver Erika Schagatay, fysiologisk forskare inom hypoxi.(3 kommentar)

Mag–tarmsymtom och oral smitta bör beaktas vid covid-19

Beakta mag–tarmsymtom och fekal–oral smitta vid covid-19

Nya rön visar att sars-cov-2 kan infektera tarmepitel och att milda fall av covid-19 kan börja med mag–tarmsymtom. Fynden gör patogenesen vid covid-19 mer komplicerad, skriver Jonathan Cedernaes och medförfattare.(2 kommentar)

D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19

D-vitamin kan skydda riskgrupper mot svår covid-19

D-vitamin är billigt och ofarligt inom terapeutiska gränser. Trots avsaknad av evidens från randomiserade behandlingsstudier för dess skyddande effekt mot covid-19 bör man sträva efter att höja D-vitaminstatus hos riskgrupper, skriver Mats B Humble och medförfattare.(12 kommentar)

Ta hänsyn till barnkonventionen i klinisk forskning

Ta hänsyn till barnkonventionen och stärk kliniska forskningen

Barnkonventionen är numera lag i Sverige, vilket stärkt barns rättigheter. Behovet av evidens för behandlingar som ges till barn och ungdomar är dock fortfarande stort och den kliniska forskningen behöver stärkas, skriver Jenny M Kindblom och medförfattare.

Hembesök blir ortopeders nya sätt att jobba

Det nya coronavirusets spridning påverkar givetvis sjukvården genom att leda till en kraftigt ökad arbetsbörda. Men den kan även leda till att nya sätt att arbeta prövas.

Avveckla inte den småskaliga professions­styrda vården

Avveckla inte den småskaliga professions­styrda vården

Därför måste vi tyvärr konstatera att utredningen inte har lyckats med sitt uppdrag.

Behandling av covid-19 – viktigt att beakta hyperinflammation

Behandling av covid-19 – viktigt att beakta hyperinflammation

Är det rimligt att låta svårt sjuka patienter i covid-19 invänta resultat av kliniska prövningar innan de kan få behandling som kan bryta den skadliga hyperinflammationen i lungor och övriga organ? Det undrar Björn Wahlin och medförfattare.(4 kommentar)

Oklar dyspnéattack – fall för teofyllin?

Oklara dyspnéattacker – fall för teofyllin?

Kurt Boman efterlyser en randomiserad studie för att fastställa om teofyllin är en säker behandling med positiva effekter på symtom, sjuklighet och dödlighet hos patienter med hjärtsvikt och central sömnapné.

Sträva efter balans i tarmens ekosystem vid svår covid-19

Sträva efter balans i tarmens ekosystem vid svår covid-19

Bibehållande eller återställande av tarmens ekosystem kan vara livsavgörande för svårt sjuka patienter, inte minst för dem som drabbats av den allvarliga formen av covid-19-infektion, skriver Peter Benno och medförfattare.

Coronaepidemin kan skörda 5 000 till 6 000 liv i Sverige

Coronaepidemin kan skörda 5 000 till 6 000 liv i Sverige

Utfallet av coronaepidemin i Sverige kan bli 5 000–6 000 dödsfall, men det är först när befolkningsstatistiken redovisar antalet dödsfall per månad vi kan uppskatta överdödligheten och beräkna antalet offer, skriver Åke Nilsson.(1 kommentar)

För tidigt dra slutsats att covid-19 kan utlösa Kawasaki

Barn med covid-19: samband med Kawasakis sjukdom mycket oklart

Nyheten om ett misstänkt samband mellan covid-19 och Kawasakis sjukdom hos barn har nyligen rapporterats. Det är viktigt att klarlägga om det finns ett samband, men flera fakta gör att kopplingen är osäker, skriver Jonas F Ludvigsson.(3 kommentar)

Sjukhuslaboratoriet – en guldgruva av data över vårdtrender

Sjukhuslaboratoriet – en guldgruva av data över vårdtrender

Sjukhuslaboratorier är en guldgruva av data för att titta på förändringar och trender i sjukvården. Stora mängder data är tillgängliga med kort fördröjning, skriver Mathias Karlsson och medförfattare.

Dödligheten i covid-19 – svår att beräkna och drabbar olika

Dödligheten i covid-19 – svår att beräkna och drabbar olika

Coronaepidemin och dess effekter präglas av initial smittsamhet, flockimmunitet och skyddsåtgärder inom olika befolkningsgrupper. Min förhoppning är att vi snart släcker branden i Stockholm och övriga eldar i Sverige samt lyckas förebygga nya eldhärdar och skyddar äldreboenden bättre, skriver Anders Björkman.(6 kommentar)