Efter jul- och nyårshelgerna inleds en ny förhandlingsomgång inom kommunal sektor mellan Sveriges läkarförbund och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) samt Pacta. Pacta är ett arbetsgivarförbund för företag som har eller vill ha kommunala avtal. SKL företräder även Pacta i förhandlingarna.
Det nu gällande tvååriga avtalet löper ut den 31 mars 2012. Målsättningen är att nya avtal ska vara klara till den 1 april 2012.
Industrins avtal är i hamn, och förutsättningarna för avtalsrörelsen för Läkarförbundet inom kommunal sektor har delvis klarnat genom att det så kallade märket för löneutvecklingen nu satts av parterna inom industrin. Värdet av avtalen inom industrin är 3 procent i löneutveckling för medlemsgrupperna för 14 månader, det vill säga 2,6 procent för tolv månader.
Läkarförbundet överlämnade sitt yrkande till SKL dagarna före jul. Samtidigt överlämnade SKL sitt mål och inriktningsdokument till de fackliga motparterna.
Läkarförbundets roll och uppgift är att arbeta för en säker, effektiv och högkvalitativ hälso- och sjukvård och att främja läkarkårens utbildningsmässiga, professionella och ekonomiska intressen.
Inom Läkarförbundet anser vi att det är genom läkarkåren som hälso- och sjukvården kan nå sina mål. Läkares arbetsförutsättningar, lön och villkor samt kompetensutveckling måste därför stärkas.
I yrkandet betonas att lönen måste motsvara det ansvar och de krav som ställs på läkare i en alltmer pressad arbetsmiljö. Landstingen/regionerna måste därför erbjuda läkarkåren konkurrenskraftiga löner för att behålla och rekrytera läkare.
Arbetsbelastningen i sjukvården är i dag mycket hög. På ett effektivt och flexibelt sätt tar läkarna ansvar för arbetet dygnet runt. Läkarkompetensen som krävs under kvällar, nätter och helger måste ersättas bättre.
Sjukvården är synnerligen kunskapsintensiv, utvecklingen går dessutom mycket snabbt. Det ligger i läkaren, ansvar att ta del av den medicinska utvecklingen. Läkarförbundet yrkar på att det i läkarens vardag ska finnas tid avsatt för bland annat kompetensutveckling, handledning av yngre läkare och kunskapsöverföring.
Tillsvidareanställning ska gälla som huvudregel för läkare. Alltför många underläkare arbetar på vikariat eller har allmän visstidsanställning. Förutom att det innebär otrygga löne- och anställningsförhållanden dröjer det också längre innan sjukvården får fler specialister.
Som en del i ett hållbart arbetsliv yrkar Läkarförbundet på att arbetsvillkoren görs mer flexibla. I ett långt arbetsliv är det viktigt att kunna anpassa arbetet efter livssituationen. Det kan gälla vid graviditet, föräldraskap eller när man blivit äldre. Möjligheterna att arbeta längre som läkare skulle öka om det är möjligt för äldre läkare att på egen begäran bli befriade från jour och beredskap nattetid.
För att öka mångfalden av arbetsgivare måste också hindren mot att kombinera arbete hos flera arbets­givare undanröjas. Det handlar om till exempel ofördelaktiga pensionsvillkor eller svårigheter att få tjänstledighet.
Efter jul- och nyårsledigheten kommer förhandlingarna mellan parterna att påbörjas. SKL/Pacta förhandlar samtidigt även med Kommunal, Vision/SSR och lärarförbunden.
SKL å sin sida vill bland annat uppnå tillsvidareavtal och att dessa är utan angivna nivåer för löneutvecklingen lokalt. SKL vill även ha så lika löneavtal och allmänna anställningsvillkor som möjligt med samtliga motparter.
Läkarförbundet å sin sida driver att lön och anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga och motsvara det ansvar och de krav som ställs på läkare. Därför ska lönekriterierna vara relevanta för läkare och kopplas till mål och verksamhetsutveckling. Lönen ska också vara individuell och differentierad. Arbetsvillkoren måste vara mera flexibla och anpassas efter vars och ens individuella förutsättningar.
Inför pläderingen av våra yrkanden har Läkarförbundets förhandlare en hel del tunga argument att hämta från resultat av våra egna enkäter som bland annat rör fortbildning, arbetsmiljö, inflytande och samordningsansvar.
I egenskap av den enda organisation i Sverige som företräder läkarkåren i löne- och anställningsvillkor har Sveriges läkarförbund ett stort ansvar – nu närmast gäller det att åstadkomma en bra löneutveckling och goda villkor för läkarna verksamma i kommuner och landsting/regioner och i företag som har kommunala avtal.
Läs mer
Yrkandet i sin helhet finns att läsa på .