Sveriges läkarförbund har tecknat ett nytt löneavtal för cirka 25 000 medlemmar. Avtalet är ettårigt och i paritet med det så kallade märket i årets avtalsrörelse, vilket motsvarar löneökningar på 2,6 procent.
Det var på valborgsmässoafton som avtalsuppgörelsen undertecknades mellan Sveriges läkarförbund och arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och Pacta*.
Under rådande omständigheter med en högst osäker och instabil världsekonomi anser vi att det nya avtalet är ett bra avtal. Vi har fått med de två viktigaste punkterna i yrkandet, ett kort avtal och en siffra i nivå med de andra avtalen på arbetsmarknaden. Vi är också nöjda med att ha träffat avtalet utan att behöva gå till medling.
Avtalet är i linje med majoriteten av avtalen på svensk arbetsmarknad. Det är ett ettårigt avtal som omfattar tiden från och med den 1 april 2012 till och med den 31 mars 2013. Det innebär ett garanterat utfall för läkargruppen på 2,6 procent för individuell och differentierad fördelning vid den lokala löneöversynen. Avtalet innehåller även en uppgörelse om att de centrala parterna under hösten ska inventera förutsättningarna för att kunna nå långa avtalsperioder. Läkarförbundet hade gärna träffat ett längre avtal än ett år, tyvärr gick inte det att åstadkomma denna gång. Den ekonomiska utvecklingen är för osäker inför nästa år och framåt.

Läkarförbundet lämnade sitt yrkande till arbetsgivarorganisationerna inför den nu avslutade avtalsrörelsen redan strax före jul. Sedan dess har Läkarförbundets särskilda förhandlare suttit i många och långa förhandlingar med sina motparter. Under processens gång har även Läkarförbundets egen förhandlingsdelegation träffats cirka 15 gånger för att rådgöra och planera de olika stegen för att nå så stor framgång som möjligt med våra yrkanden.
Under förhandlingarna har vi hela tiden konfronterats med SKL:s huvudkrav, som varit ett sifferlöst tillsvidareavtal eller ett långt avtal med den så kallade chef/medarbetaremodellen för löneöversyn. Krav som för oss varit omöjliga att acceptera.
Under hösten kommer vi dock att tillsammans med SKL och Pacta inventera vilka förutsättningar som behövs för att kunna nå långa avtalsperioder. Parterna ska börja inventera de olika modellerna för hur löneöversynen används lokalt och ta reda på vilka erfarenheter som gjorts av dessa olika tillvägagångssätt och tillämpningar.

Inom sjukvården fungerar inte lönesamtalen optimalt, eftersom cheferna inte har fullt mandat att sätta lönerna. Löneutrymmet styrs alltför mycket uppifrån. Det här är en knut som måste lösas upp på ett tillfredsställande sätt.
Trots den korta avtalsperioden ska parterna också under hösten inleda ett partsgemensamt arbete kring kartläggning och analys av visstidsanställda läkares anställningsform.
Många legitimerade läkare vikarierar i flera år efter legitimation. Dels innebär det en otrygg anställningsform, dels försenar det tillgången på specialistutbildade läkare i sjukvården.
Ett annat krav som vi drivit hårt i avtalsrörelsen rör bättre villkor för fortbildning för specialistutbildade läkare. Det vi har uppnått handlar om att SKL ska bjuda in Läkarförbundet till samtal i frågan.
Vi vill bland annat kartlägga hur utbudet och aktiviteterna för fortbildning hos arbetsgivarna ser ut, men också inleda samverkansformer för hur fortbildningen bättre ska inplaneras i verksamheten.
Vidare innehåller avtalet förbättringar som överenskommits tillsammans med andra parter inom kommunal sektor. Det gäller bland annat regler kring provanställning, uppsägningstid för visstidsanställda, föräldrapenningstillägg, rätt att besöka läkare på betald arbetstid och att omvandla tillsvidareanställning av visstidsanställningar efter tre år – i stället för som i dag fyra år – när man kombinerar allmän visstidsanställning och vikariat.

* Pacta är ett arbetsgivarförbund för bolag, stiftelser och företag som har eller vill ha kommunala avtal.