Läkarförbundet är ett förbund för alla läkare. Styrkan i Läkarförbundet är att vi representerar just alla läkare. Det är viktigt att läkare känner tillhörighet och att det finns möjlighet att påverka förbundets arbete.
Förbundets flexibla och diversifierade struktur med ett tudelat medlemskap i lokalförening och yrkesförening ger goda möjligheter för läkare i alla faser av yrkeslivet att känna sig representerade i förbundet.
Hälso- och Sjukvårdssverige är turbulent till sin struktur, och Läkarförbundet måste anpassa sin organisation till detta. Till årets fullmäktigemöte den 1 juni kommer centralstyrelsen att presentera resultatet av sitt översynsuppdrag från fullmäktigemötet 2010. Vi kommer bland annat att föreslå inrättandet av en ny yrkesförening för industrianställda läkare. Förhoppningen är att förbättra deras möjlighet att påverka och vara mer delaktiga i förbundet.
Läkarförbundets chefsförening har inför den pågående organisationsutredningen föreslagit att de chefer som så önskar ska slippa vara med i en lokalförening. Ett skäl är att man som chef kan uppfatta den lokala läkarföreningen snarare som sin motpart än som sitt fackliga ombud.
Ett annat argument är att vissa arbetsgivare ställer krav på att deras anställda chefer inte ska vara med i fackföreningar av lojalitets- och objektivitetsskäl.
Vi inom centralstyrelsen har funderat över förslaget och kommer inte att föreslå någon förändring i regelverket om chefernas tillhörighet. Vår ståndpunkt är att chefer även fortsättningsvis ska vara anslutna via såväl en lokalförening som en yrkesförening.
Vi accepterar inte att arbetsgivare ställer krav på sina chefer att utträda ur förbundet. Chefer har – som alla andra – rätt att vara med i en fackförening. Arbets­givaren har inte rätt att hindra detta.
Chefer har nytta av att vara med i lokalföreningen. Lokalföreningen har stor nytta av cheferna. Det är bra att fler chefer engagerar sig i lokalföreningarna och kan påverka och få stöd på det sättet. Även sjukvårdens arbetsgivare har nytta av fackligt medvetna och insatta chefer. Kunskaper och kännedom som delas av chef och fackförening är oftast av godo.
Läkarförbundet kan via sina lokala representanter mycket väl axla rollen som motpart till chefen i frågor som årlig lönerevision eller enskilda medlemsärenden. När däremot chefen behöver lönestatistik, löneinformation eller bistånd vad det gäller den egna anställningen är medlemskap i lokalföreningen till god hjälp.
Chefer har dessutom, som alla medlemmar, redan möjlighet att låta sig representeras av förbundet centralt.
Sjukvården är beroende av engagerade och kunniga chefer. För att upprätthålla en sjukvård av hög klass och främja en snabb metod- och kvalitetsutveckling är det av största vikt att läkarna antar chefskap i sjukvården.

Läkarna har med sina medicinska kunskaper särskilt goda förutsättningar att leda den kunskapsintensiva hälso- och sjukvården. Vi inom Läkarförbundet anser att utvecklingen av morgondagens sjukvård vilar på läkarna i stor utsträckning. Därför behövs läkare som chefer på olika nivåer i sjukvården.
Läkarförbundet vill också att det ska vara naturligt och finnas goda möjligheter att kliva in i och ur chefskap. Om chefsuppdraget så tillåter är det därför positivt att chefen behåller viss klinisk verksamhet, forskning eller undervisning. Det kan underlätta återgång till kliniskt arbete efter avslutat chefsuppdrag. Detta talar också för fortsatt medlemskap i en lokal läkarförening och ett frivilligt val av yrkesförening.
Att låta vissa grupper bryta sig ur delar av medlemskapet skulle försvaga snarare än stärka Läkarförbundet. Vi blir starkare av att det är fler medlemmar som verkar på olika nivåer i organisationen. Läkarförbundet är en organisation för alla läkare genom hela karriären.