IPULS – Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige AB – ska nu avvecklas så snart det är möjligt. Socialstyrelsen kommer att ta över uppdraget att administrera SK-kurser. IPULS, som bildades 2002, ägs gemensamt av Svenska Läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund och Sveriges Kommuner och landsting.
Kärnverksamheten i IPULS är att administrera SK-kurser för ST-läkare samt att granska och annonsera kurser för läkare. Administrationen av SK-kurser baseras på anslag från staten. Socialdepartementet har meddelat att denna verksamhet från årsskiftet ska ske i statens regi.
Inriktningen är att verksamheten ska ligga hos Socialstyrelsen. Det var ordningen fram till den 1 september 2002, då verksamheten fördes över till IPULS. Regeringens beslut baseras på lagstiftningen kring upphandling, som fastslår att uppdrag av denna omfattning ska upphandlas.
Då administrationen av SK-kurserna, som ekonomiskt sett är huvuddelen av IPULS verksamhet, försvinner är förutsättningarna för att driva bolaget obefintliga. Ägarna har därför beslutat att lägga ner IPULS. Alla åtaganden enligt ingångna avtal ska dock slutföras.

Att IPULS avvecklas innebär inte någon sänkt ambition i arbetet med att kvalitetssäkra och stärka läkares utbildning och fortbildning. Vår professionella utveckling är en hörnsten i Läkarförbundets verksamhet och det kommer vi att fortsätta att arbeta för, om än i en annan form än genom ett bolag.
Det är viktigt att SK-kurserna kommer i gång raskt inom Socialstyrelsen. Läkarförbundet har under flera år tagit upp problemet med underdimensionering av kursutbudet. Det är därför läge, när kursverksamheten nu går över i statlig regi, att anslaget höjs så att utbudet bättre matchar behovet.
Det återstår även en rad frågor som rör övriga verksamhetsgrenar som IPULS bedrivit – frågor som det är angeläget att resonera med våra specialitetsföreningar om. En stor del av specialitetsföreningarnas representantskap den 2 oktober avsätts därför till att diskutera bland annat SPUR-inspektionerna och granskning av kurser och utbildningar. Vi hoppas att alla föreningar har möjlighet att vara på plats.
SPUR-inspektionerna har en speciell ställning inom läkarkåren. De har utvecklats av professionen och infördes för att på ett systematiskt sätt stärka kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen.
SPUR är ett välkänt varumärke och i Socialstyrelsens föreskrifter anges SPUR-inspektioner som exempel på en modell för extern granskning. Det är många läkare som har varit med och utvecklat inspektionerna och som är inspektörer.

Läkarförbundet och Läkaresällskapet har under åren som verksamheten bedrivits inom SPUR-stiftelsen investerat mycket i utveckling av inspektionen, utbildning av inspektörer, administration av verksamheten med mera.
Inspektionsverktyget har reviderats och utvecklats i omgångar och kommer säkert att genomgå ytterligare förändringar. IPULS har digitaliserat verktyget och strukturerat upp administrationen och ersättningen till inspektörer.
Inspektionerna är inte enbart en fråga om att bli godkänd eller inte, utan mycket handlar om att genomgå en revision och få återkoppling på det man gör bra och på områden som kan förbättras. Den öppna redovisningen av resultat har varit en tillgång för alla som arbetar med utbildningsfrågor. Checklistorna har hjälpt verksamheterna med att förbättra strukturen för AT- och ST-tjänstgöringen.
Kort sagt så är SPUR-inspektionerna en mycket viktig del i våra professionella organisationers arbete för att förbättra AT- och ST-tjänstgöringen. Vi kommer att ta ansvar för detta även i fortsättningen, men i vilken form måste diskuteras inom professionen.
Förutom SPUR-inspektioner är det viktigt med kvalitetsgranskning av kurser och utbildningar. Rätten att administrera CME-poäng ligger på Läkarförbundet via UEMS, men har varit delegerat till IPULS under några år. När IPULS avvecklas ligger ansvaret kvar på Läkarförbundet.
På nationell nivå har IPULS-granskningarna inneburit en kvalitetsstämpel. Även detta behöver diskuteras med delföreningarna. Läkares utbildning och professionella utveckling är en grundbult i Läkarförbundets verksamhet och det har inte förändrats.