Sedan 2008 har sjukförsäkringen förändrats i sina grundvalar. Debatten som följt av förändringarna har gått het ur främst två
aspekter. Dels frågan om vem som ska ha rätt till ersättning från sjukförsäkringen, dels hur själva hanteringen av varje enskilt ärende fungerar. Den senare diskussionen har även handlat om huruvida läkare skriver tillräckligt bra intyg. De senaste åren har det återkommande rapporterats om människor som far illa av en försäkring som inte är vare sig rättssäker eller tillräckligt förutsägbar.
SOM-institutet i Göteborg, som årligen analyserar samhällstrender men också allmänhetens förtroende för olika samhällsfunktioner och myndigheter, har visat att tilltron till sjukförsäkringen bland allmänheten är på en mycket låg nivå och trots det dåliga utgångsläget stadigt sjunker.

Enligt SOM-institutets mätningar har Försäkringskassan lägst förtroende bland myndigheterna, och det flera år i följd.
För att förändra den negativa utvecklingen krävs främst ett annorlunda förhållningssätt som gör hanteringen av sjukförsäkringen mer förutsägbar och därmed rättssäker för den enskilde individen.
En första och viktig åtgärd som måste vidtas, för den överväldigande majoritet som har sjukdomar med ett normalt förlopp, är att sjukskrivning främst hanteras mellan läkare och patient i samråd, med Socialstyrelsens framtagna beslutstöd i ryggen.
I en webbpejling som Läkarförbundet låtit göra anser hela 90 procent av de tillfrågade kollegorna att sjukintyget borde förenklas för de kortare sjukskrivningarna.
Försäkringskassans utredning av rätt till ersättning skulle därmed kunna förenklas betydligt. Med enkla och tydliga medicinska underlag skulle patienten och arbetsgivaren kunna arbeta tillsammans med åtgärder för återgång till arbetet. Försäkringskassans handläggningstider skulle kunna kortas.

I en sjukvård med minskade resurser behöver tid frigöras så att läkaren kan ägna sig åt det i allt väsentliga, nämligen patienten, och inte ödsla så mycket tid åt datorn och åt Försäkringskassans, i vissa fall, för höga utredningskrav.
Först och främst skulle det öka rättssäkerheten för den som är sjuk. Betydelsen av hur sjukintyget formuleras kommer då inte att vara lika avgörande för om sjukpenning utbetalas eller inte. Det gäller i synnerhet då patienten och doktorn kan förutse att patienten kommer att vara tillbaka i arbetet inom de närmaste veckorna.

Läkarförbundet efterfrågar därför att det snabbt tas fram ett förenklat läkarintyg som kan användas för specifika diagnoser och operationer. Sveriges läkarförbund arbetar för att sjukförsäkringen ska bli så förståelig och förutsägbar som möjligt för patienterna.
Patienten ska kunna veta och förstå hur bedömningar görs och av vem. Vid en kort, okomplicerad sjukskrivning är en enkel och tydlig hantering bäst för patienten, men också samhällsekonomiskt mest effektivt.