Vid de europeiska läkarförbundens (CPME) möte i våras presenterades oroande uppgifter om hur mässling sprider sig i Europa. Bara under 2010 rapporterade European Center for Disease Control 30 000 fall av mässling. Det är fem gånger så många som det årliga genomsnittet de senaste fem åren.
Medan USA och Sydamerika klarar att vaccinera så gott som alla barn måste europeiska läkare konstatera att WHO:s mål om att mässling ska vara utrotad i Europa till 2015 ter sig alltmer avlägset. En utveckling som leder till ökade dödsfall och allvarliga skador.
Sedan vaccination mot mässling av barn successivt infördes i Sverige under 1970-talet är sjukdomen ovanlig i Sverige. De senaste åren finns dock en oroande trend mot en lägre vaccinationstäckning.
Lägre vaccinationstäckning och genombrottsinfektioner har orsakat flera utbrott av mässling runt om i världen. Eftersom resandet har ökat är riskerna större att vi ska infekteras utomlands och sprida smittan vidare vid hemkomst.

Enligt Smittskyddsinstitutet har vi under år 2008 haft 13 »importfall« av mässling som orsakade ytterligare 25 fall. Ett annat oroande exempel på utbrott av mässling skedde i Järna så sent som i februari. Dessutom registrerades 48 fall av röda hund i somras.
Det krävs minst 95 procents vaccinationstäckning för att stoppa smittan i befolkningen. I Danmark har vaccinmotståndarna lyckats övertyga så många att avstå från att vaccinera sina barn att det nu, enligt danska läkartidningen Ugeskrift for laeger är omkring 10 procent av varje årskull som inte är MFR-vaccinerade. Som ett brev på posten anmäldes det högsta antalet mässlingutbrott sedan 15 år tillbaka.
I Sverige finns också många föräldrar som låter bli att vaccinera sina barn. Detta beslut grundas ofta på missvisande undersökningar som skapat rädsla. Ett sorgligt exempel på det är den brittiske läkaren Andrew Wakefields vilseledande forskning. Han har hävdat att det finns ett samband mellan MFR-vaccinering och autism. Även om Lancet dragit tillbaka publiceringen av hans falsarier har påståendena vållat oro och skada.
Antroposofiskt inriktade läkare har även ifrågasatt nyttan med vaccination av barnsjukdomar. De hävdar exempelvis att mässling kan ha en positiv effekt på barnets utveckling, medan barn som vaccinerats löper större risk att drabbas av allergier.
Även sambandet mellan vaccinering med Pandemrix och narkolepsi hos unga människor har tolkats som en anledning att inte vaccinera sig mot vinterns influensa. Vad man inte tar hänsyn till är att vaccinet utvecklades under tidspress för att rädda livet på människor under en pandemi. Av MPR-vaccin får man inte narkolepsi. Att avstå vaccination kan däremot leda till dödsfall eller till allvarliga neurologiska skador.

För oss läkare är det dags att gå i clinch med dåligt pålästa journalister och andra som levererar falsk information om vaccinationer. För det är inget annat än cyniskt att locka föräldrar och kroniskt sjuka att avstå från att vaccinera sig och sina barn för att skydda mot en sjukdom som i värsta fall kan kosta en livet. Uppskattningsvis förebygger vaccinationerna 2,5 miljoner dödsfall per år.
I oktober antog World Medical Association en resolution som rekommenderar alla läkare att uppmana sina regeringar att satsa resurser på immunisering, men också på utbildning och forskning kring detta. Målet är att utrota smittsamma sjukdomar.
Läkare som möter barn och föräldrar behöver sprida budskapet om immuniseringens skyddande verkan för individen och samhället. Läkare och övrig sjukvårdspersonal bör tjäna som goda föredömen och vaccinera sig för att minska smittspridningen i vården och i samhället. Alla borde vaccinera sig och sina barn också av solidaritet till andra som kan drabbas.

Vad händer om färre barn blir MPR-vaccinerade i vårt land? Eftersom mässling är mest smittsam av de tre sjukdomarna så ökar troligen först antalet mässlingsfall. Senare ökar även antalet fall av påssjuka eller röda hund. Efter 5–10 år uppstår det troligen större epidemier av mässling hos mottagliga individer.
I Storbritannien har antalet mässlingfall ökat mycket under senare år på grund av minskad vaccinationstäckning runt millennieskiftet. Antalet nya fall i Storbritannien har varit så stort att sjukdomen nu räknas som endemisk.