Läkarförbundet har med Sveriges Kommuner och landsting samt arbetsgivarförbundet Pacta slutit ett nytt fyraårigt kollektivavtal om lön och anställningsvillkor. Det gäller för perioden 1 april 2013 till 31 mars 2017. Avtalet innehåller två siffersatta år och två år utan centralt angivna nivåer för den lokala löneöversynen.

Vi ser möjligheter med ett längre avtal. Det ger utrymme för ett långsiktigt arbete med lönesättning och uppföljning. Det ger arbetsro att ta itu med viktiga frågor som lönebildning, fortbildning och tjänstgöringsvillkor för läkarkåren, inte minst för de utlandsutbildade läkarna. Läkarförbundet har tillsammans med arbetsgivaren ett stort ansvar att se till att utlandsutbildade inte diskrimineras beträffande lön eller övriga anställningsvillkor. 

En fördel med ett längre avtal är att vi, i stället för att sitta i avtalsförhandlingar varje eller vartannat år,  tillsammans med vår centrala motpart kan arbeta vidare med angelägna utvecklingsfrågor. En sådan fråga är att parterna gemensamt ska följa upp planeringen av kompetensutveckling för läkare. Syftet är att ta fram ett gemensamt underlag och sprida goda exempel på strukturerat arbete med kompetensutveckling.

Förra årets ettåriga avtal kostade mycket energi i förhållande till vad som uppnåddes. Efter en ännu längre och krångligare avtalsrörelse är vi nu nöjda med ett avtal utan att medlare kallades in för att lösa frågorna. 

SKL ville in i det sista ta bort avrundningen i läkarnas specialbestämmelse. Den säger att en påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme vid arbetad tid under jour och beredskap. En sådan förändring hade stått många kollegor dyrt och kraftigt minskat intresset för jour- och beredskapstjänstgöring. 

Tanken på att man ska leverera medicinskt expertarbete dygnet runt och alltid vara redo utan ens 30 minuters framkörningsavgift ter sig absurd. Förtroendet för SKL och deras uppdragsgivare landstingen och regionerna har försämrats på grund av att  en förändring  av avrundningen drevs så hårt i avtalsrörelsen. Vi upplevde en bristande förståelse för läkarkårens arbetsvillkor.  

Löneavtalet innehåller dock fortsatt ett garanterat utrymme för den lokala lönebildningen. Löneöversynen ska fortsatt genomföras som förhandling om lokalföreningen så begär. Det innebär att storleken på revisionspotten under de sifferlösa åren 2015 och 2016 ska avgöras i verksamheten, i förhandling mellan fack och arbetsgivare. 

Vi är intresserade av att pröva vår motparts avsikter och ska följa upp hur arbetsgivarna tillämpar löneavtalet. Kommer lönespridningen att öka? Blir lönerna mer rättvist fördelade i förhållande till kunnandet, ansvaret och de professionella insatsernas storlek? Minskar de osakliga löneskillnaderna?  I så fall kan vi tänka oss en fortsättning. Om inte arbetsgivarna klarar att hantera förtroendet kommer vi om fyra år att kräva en återgång till ett centralt fastställt utrymme. 

Det har tillkommit nya skrivningar i avtalet i syfte att förbättra och förtydliga chefernas roll i lönebildningen. Möjligheterna för cheferna att leda den medicinska verksamheten genom att ha goda och förtroendefulla relationer till sina anställda läkare måste förbättras. 

Oöverlagda förändringar har hos många av SKL:s medlemmar urholkat chefernas möjligheter att leda. Läkarförbundet anser att chefer, i samarbete med läkarföreningarna, ska ha mandat att lönesätta sina anställda läkare. Så är det inte i dag. Verksamhetscheferna bakbinds av tariffer och kortsiktiga sparkrav som dikteras på landstings- och regionnivå. 

Avtalet innehåller mycket annat, och de nya avtalstexterna finns inom kort att läsa i sin helhet på Läkarförbundets hemsida. Exempelvis har gravida läkares möjlighet att befrias från jour- och beredskap stärkts. Villkoren för föräldralediga har också förbättrats genom att föräldrapenningstillägget utgår i 180 dagar i stället för 150 dagar för barn födda efter den 30 juni 2013. 

På SKL:s begäran försvinner lägstalönen för både medicine studerande och läkare under provtjänstgöring den 1 april 2014. Det lägger ett stort ansvar hos arbetsgivarna att inte utnyttja läkare från länder utanför EU. Detta och annat ska Läkarförbundet lägga stor energi på att följa upp. Nu är det upp till bevis!