Läkarförbundet och Läkartidningen blir Läkaresällskapets nya huvudpartner för Medicinska riksstämman. Förbundet och Sällskapet får därmed ett tätare samarbete och bredare dialog kring fortbildning och kollegialt utbyte.

Läkare står i dag inför stora utmaningar som kräver samtal och fortbildning över specialistgränserna. Riksstämman bör därför fortsatt vara en gemensam arena för hela läkarkåren. Sedan ett tiotal år finns en nedåtgående trend med ett vikande antal besökare på riksstämman. En av de främsta förklaringarna till att allt färre besökt riksstämman är att läkare i högre grad prioriterat specialitetsföreningarnas egna konferenser och mötesplatser. Dessa sammankomster berör självfallet oftast frågor mest giltiga och aktuella för den särskilda specialiteten. Läkemedels- och medicinteknikindustrin har också i högre grad valt andra vägar än riksstämman för sin kommunikation och som lockat en hel del besökare. 

Det senaste decenniets manfall till stämman är olyckligt med tanke på gemensamma behov av att diskutera omvärldsfaktorer som påverkar hela hälso- och sjukvården och läkaryrket. Behov som knappast minskat i betydelse på senare tid, snarare tvärtom. För det finns både större och mindre frågor som angår alla läkare och som vi borde diskutera och förhålla oss till. Det gäller inte minst hur vi ser på vår yrkesroll och hur den möjligtvis förändras. 

Det är nu 70 år sedan Medicinska riksstämman arrangerades för första gången. Årets jubileumsmöte beräknas samla runt 2 000 besökare. Bredden på dessa besökare förväntas bli stor. Det kommer att vara läkare i olika stadier av sitt yrkesliv, kliniska forskare och verksamhetschefer med flera. Bland besökarna märks också beslutsfattare, men även företrädare för organisationer och företag verksamma inom hälso- och sjukvården. 

Årets riksstämma kommer att lägga fokus på läkarnas fortbildning och kunskapsutbyte över specialitetsgränserna. Läkarförbundet stöttar arrangemanget på flera sätt. Bland annat sker det genom sponsring. Förbundet deltar även med egna programpunkter. Enligt nuvarande planering ska Läkarförbundet anordna seminarier om läkarmedverkan i vården av sköra äldre och om betydelsen av kontinuerlig fortbildning. Det kan bli fler seminarier och aktiviteter. 

Tillsammans med Läkartidningen har vi också en monter i utställningsdelen. Montern fungerar som en naturlig samlingsplats kring fackliga och professionella frågor eller för besökare som bara känner för att ta en kopp kaffe och lära känna kollegor.

Vi inom Läkarförbundet anser det väsentligt att man tänker nytt och återigen fokuserar på läkarkåren som riksstämmans primära målgrupp. Försöken att bredda besöksunderlaget mot även andra yrkesgrupper inom vården har inte lyckats särskilt bra om man ser till resultatet. Många läkare har upplevt att stämman blivit för otydlig och prioriterat andra möten. 

Sällskapets nyorientering kring stämman försöker öka intresset. Vi inom Läkarförbundet är positivt inställda till förändringen. Hela arrangemanget andas nytänkande. Nu blir det färre, mer fullmatade dagar i andra mindre och mer ändamålsenliga lokaler mitt i Stockholms innerstad.

Läkartidningen är läkarnas centrala mediekanal för bland annat medicinska nyheter, debatt och fortbildning. Därför faller det sig naturligt att även tidningen går in som huvudpartner. 

Årets medicinska riksstämma äger rum den 5–6 december på Stockholm Waterfront Congress Centre och vänder sig till dig som vill mötas och fortbildas över specialitetsgränserna. Det blir två intensiva dagar med ett vasst och stimulerande program.

I år erbjuds över 150 programpunkter. Här finns bland annat möjlighet att lära mer om vårdens ekonomistyrning, förbättringskunskap, organisationslära, ledarskap, patientsäkerhet, IT i vården, levnadsvanor, global hälsa, klinisk forskning och mycket mer. 

Passa också på att utbyta erfarenheter med andra läkare, verksamhetschefer och beslutsfattare. Som besökare kan du också diskutera och ta del av branschnyheterna i utställningsdelen.