Sveriges läkarförbund har träffat ett nytt kollektivavtal om tjänstepension med Sveriges Kommuner och landsting, SKL. Det nya tjänstepensionsavtalet AKAP-KL börjar gälla från och med den 1 januari 2014 för födda 1986 och senare. Det nya avtalet kan också gälla även för födda 1985 och tidigare, om arbetstagare och arbetsgivare är överens om det.

Tjänstepensionen enligt AKAP-KL är premiebestämd, det vill säga arbetsgivaren betalar in en premie som den anställda själv bestämmer hur den ska placeras. Premien är 4,5 procent på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet 2013 är 56 600 kronor.

Äldre tjänstepensionssystem som till exempel nu gällande KAP-KL innebär förmånsbestämd pension. Det innebär att den anställda får en andel av lönen när han eller hon går i pension. 

Redan innan bläcket torkat på nu gällande kollektivavtal, KAP-KL, som gäller från och med 2006, ville företrädarna för SKL förhandla om ett nytt modernare pensionsavtal. 

Inom den privata sektorn hade parterna avtalat om en helt och hållet premiebestämd pensionsplan för dem som är födda 1979 och senare som började att gälla från 1 januari 2007. I likhet med den privata sektorn ville SKL gå över till ett premiebestämt pensionsavtal, och frågan om ett sådant pensionsavtal lyftes av SKL i partskontakterna från och med 2008. 

Parterna, bland andra Läkarförbundet, var först negativt inställda till att inleda förhandlingar om ett premiebestämt pensionsavtal eftersom förmånsbestämd pension ger en trygg och säker pension. 

En förmånsbestämd pension innebär dock att rörligheten riskerar att minska. Att till exempel arbeta deltid hos olika arbetsgivare, och inom olika arbetsmarknadssektorer, är inte fördelaktigt beroende på inlåsningseffekter hos arbetsgivaren. Därför har Sveriges läkarförbund sedan SKL hösten 2012 sa upp KAP-KL arbetat för att förhandla fram ett bra premiebestämt pensionsavtal som gäller vid sidan av det förmånsbestämda KAP-KL. 

Inför förhandlingarna ställde vi upp viktiga mål att uppnå med ett nytt pensionsavtal. I stort sett har dessa mål infriats, och därför kan vi vara nöjda med resultatet. I det nya pensionsavtalet har vi försökt att lösa problematiken med pension vid samtidiga deltidsanställningar och för äldre som väljer att gå över till det nya tjänstepensionsavtalet, så att de ska få minst lika bra pension som inom tidigare avtal. Det nya avtalet innebär också att tiden för intjänande av pensionen utsträcks till 67 år i stället för 65 år. Avtalet stödjer arbetslinjen och tar hänsyn till att vi lever längre efter pensioneringen än tidigare års pensionärer. 

En person som fick uppleva sin 50-årsdag år 1913 kunde räkna med 7 år som pensionär jämfört med 18 år för dagens 50-åringar. I det nya avtalet AKAP-KL tjänar man in till pension om man stannar kvar i anställningen till den aktuella LAS-åldern: för närvarande 67 år, men redan 2016 sannolikt 69 år. 

I nu gällande pensionsavtal, KAP-KL, är intjänandet till förmånspension begränsat till 65 års ålder. Under ett antal år framöver kommer det att finnas två tjänstepensionsavtal inom den kommunala sektorn. Frågor om övergång till AKAP-KL för födda 1986 och senare besvaras av oss på centrala kansliet, men också av våra lokalföreningar. Vi förbereder oss genom att ta fram svar på vanliga frågeställningar.  n

Hundra år med allmän pension

För exakt hundra år sedan införde Sverige allmän pension. Det var den första socialförsäkring i världen som i stort sett omfattade hela befolkningen. Skälet med reformen var bland annat att få bort de långa köerna till fattigvårdsstugorna.

Men pensionsåldern var hög och medellivslängden var låg, vid den här tidpunkten 58 år. Anledningen till den höga pensionsåldern var att hålla nere statens kostnader. Vid fyllda 67 år skulle en folkpension på högst 13 kronor per månad utbetalas. Det motsvarade drygt 15 procent av en arbetares månadslön. 

Dagens pensionärer får i de flesta fall pension från flera olika håll. Från Pensionsmyndigheten kommer den allmänna pensionen som består av inkomstpension och premiepension. Från arbetsgivaren kommer pension i form av tjänstepension.