Ur led är tiden«, konstateras i »Hamlet«, liksom behovet att vrida den rätt igen. Citatet från Shakespeare är även titeln på en ny rapport från Myndigheten för vårdanalys som handlar om behovet av en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens. Vad doktorn egentligen gör på jobbet var också föremål för ett symposium på riksstämman där rapporten presenterades och diskuterades.

Läkarförbundet har under flera år debatterat tidstjuvar i vården. Många lyssnade, men få hade verktyg att göra något åt problemet. Under tiden har antalet administrativa arbetsuppgifter för läkare ökat ytterligare. Det är därför glädjande när våra erfarenheter av onödiga arbetsuppgifter som stjäl tid från patienter nu bekräftas av en myndighet. Våra varningar om tilltagande tidsspillan i vården förädlas från påstått »gnäll« till »anmärkningsvärt faktum« och något som måste åtgärdas.

Med hjälp av litteraturstudier, intervjuer och en enkät har Vårdanalys identifierat fyra områden som behöver utvecklas:

1. Prioritera mellan administrativa krav. Vi känner väl igen oss i denna analys. Allt fler, i sig behjärtansvärda, krav på dokumentation har orsakat ett träsk som hotar att dränka oss i dokumentationsflödet. Vi måste prioritera mellan den viktiga och den mindre viktiga dokumentationen. Arbetet som utförs av enbart administrativa skäl ska inte göras alls, och definitivt inte av läkare. Varför anställa läkare som bokhållare?

2. Förbättra IT-stöden. Läkare arbetar i dag i svåröverskådliga IT-system som inte är användarvänliga. Dubbeldokumentation och ständiga inloggningar sinkar jobbet. Läkare arbetar i flera inkompatibla system på bekostnad av tid och säkerhet. Här krävs ett nationellt helhetsgrepp, som i Danmark. Hela landet behöver införa kompatibla system.

3. Utveckla arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper. Enligt enkätundersökningen Professioner i fokus 2010 har andelen läkare som använder sin högsta kompetens under större delen av arbetstiden minskat under de senaste 18 åren.

En dryg tredjedel av läkarna anser i dag att de ofta, eller mycket ofta, utför arbetsuppgifter som någon annan borde göra.  I slutet av 1990-talet ersattes läkarsekreterarna med en övertro på IT-teknologins möjligheter. Resultatet är att läkare sitter och knappar in personnummer, diagnoskoder, åtgärdskoder och många numeriska upprepningar. Det leder förstås till att läkare hinner med färre patienter och upplever större stress av att göra fel saker, samt dåligt och långsamt. I samma era ersattes undersköterskorna eftersom Vårdförbundet fick gehör för att enbart sjuksköterskor förstår sig på omvårdnad.

4. Optimera bemanningen utifrån patienternas behov. I rapporten konstateras att planeringen av läkares arbetstider inte utgår från patienternas behov. De fastställer också att det inte är lagstiftningen som hind-rar en effektiv produktionsplanering av personalstyrkan läkare. Starka profes-sioner, traditioner och vanor uppges i stället vara orsaken.

Här anser jag att analysen haltar. Tänk om det visat sig vara det bästa och mest ändamålsenliga sättet, utifrån den enkla logiken att om läkarna skulle jobba på kvällar och nätter kan de rimligtvis inte vara på arbetsplatsen under dagtid. Sannolikt skulle förslaget innebära än färre patientbesök per läkare.

Radikalare grepp vore att optimera patienttillströmningen. Varför ska sjuka människor vänta på akuten när de kan vänta i hemmet? Varför ska utskrivningsklara patienter ligga kvar på sjukhusen?

En väsentlig dimension saknas i Vårdanalys rapport. Det rör strulet som stjäl den mesta tiden. Processer som inte fungerar som det är tänkt. Förutom krånglande IT-system är det »ingen som kan hjälpa till« eller »ingen som svarar när man ringer«.

Ett stort misstag var att bortrationalisera den gemensamma kafferasten. Tidigare kunde vi förbättra både vårt samarbete och våra olika processer genom samtalen på rasten.

Tillsammans måste vi nu vrida tiden rätt igen, genom att eliminera tidstjuvar på alla plan. Göran Stiernstedt har utsetts till nationell samordnare för ett effektivare resursutnyttjande inom hälso-och sjukvården. Det är ett utmärkt initiativ från regeringen. Vi inom Läkarförbundet ska göra vårt bästa för att hjälpa till.