Läkarförbundet är den medicinska professionens organisation. Vår verksamhet ska spegla den mång­fald som finns inom läkaryrket. Min vision är att alla läkare ska känna professionell tillhörighet inom Läkarförbundet.  

I arbetet som ordförande vill jag stärka läkarnas roll i sjukvården. I Sverige har vi stor tilltro till styrande system. New public management (NPM) med styrning genom att mäta och följa upp har fått ett för stort genomslag. NPM infördes med goda intentioner, men summan av alla styrsystem fragmenterar och riskerar att hämma det professionella yrkesansvaret. 

Ett annat exempel är ersättningar som bygger på följsamhet till rekommenderade läkemedelslistor. Om ersättningen faller ut först vid 100 procent följsamhet motverkar systemet anpassning av vården efter individens behov. Det är bra med rekommendationer, men det måste finnas utrymme för avvikelser om läkaren bedömer det som lämpligt. Det tillhör läkarens professionella – och självklara – ansvar. 

För att stärka läkarens roll behövs förbättringar i regelverket. En läkare måste ha det övergripande ansvaret för sin patient under en sjukhusvistelse. Jag vill därför gå ifrån dagens anonyma »fast vårdkontakt« och ersätta det med »ansvarig läkare«. 

Förutom att stärka det professionella yrkesansvaret vill jag att läkares kompetens används rätt och utnyttjas bättre. Det är slöseri med kompetens att läkare utför arbetsuppgifter som de är överkvalificerade för.  

På politisk nivå lanseras ibland idéer om att peka ut specifika arbetsuppgifter som ska föras över till andra yrkesgrupper. Det är en för ytlig problemlösning. Frågan är  hur vi kan underlätta arbetet så att vår kompetens kommer till sin rätt? Det handlar om bättre administrativt och praktiskt stöd. Inte minst finns en stor potential i bättre IT-lösningar. 

Hur vi ska utnyttja vår kompetens bättre är också en fråga om bra chefs- och ledarskap. I dag upplever många läkare ett bristande stöd i ledarskapet. En viktig anledning är att deras chef saknar medicinsk kompetens. Vi måste ta ett större ansvar och bli synliga i den här diskussionen. Läkarkompetens på chefspositioner är bra för sjukvården. Att inte stå upp för nyttan med läkare som ledare blir en förfelad ödmjukhet som inte gagnar vare sig patienter eller läkare.

För att uppnå större effektivitet och en mer jämlik vård måste den statliga styrningen och samordningen mellan landstingen öka. Det är inte ändamålsenligt att ett litet land gör saker på så många olika sätt och med så olika regelverk, IT-lösningar, vårdprogram och så vidare. Läkemedelsfrågor, cancerbehandling, högspecialiserad vård och sällsynta diagnoser är exempel där det finns öppningar för mera nationell samordning. 

Läkares fortbildning är och förblir en betydelsefull fråga. Vi behöver ett system för fortbildning som bättre involverar, engagerar och ställer krav på både läkare och arbetsgivare. Här kommer att behövas resurs­tillskott – i reda pengar! 

Läkarförbundet ska driva skarpa frågor som är viktiga för medlemmarna. Det gäller därför att ha en mycket aktiv dialog med alla som har inflytande, med alla som finns på den hälso- och sjukvårdspolitiska arenan. Det handlar om politiker, tjänstemän, företrädare för andra organisationer, journalister, forskare, föreläsare, lobbyister, medlemmar, experter med flera. Det handlar om att förtydliga vad Läkarförbundet står för och att påverka för att få bättre beslut om framtidens sjukvård. 

Utvecklingen pågår hela tiden och vi måste självklart vara uppdaterade och allra helst vara med och sätta dagordningen. Vi ska fånga upp och ta till vara initiativ, så som exempelvis Läkaruppropet, och stödja det engagemang som vår kår har i viktiga frågor.

Som ordförande personifierar jag i mångt och mycket organisationen utåt. Här vill jag utveckla vårt arbete gentemot medierna för att nå fram i det mediala bruset. Jag vill aktivt ut och agera för största och bästa genomslag. 

I det mer allmänna opinionsarbetet behöver vi bygga relationer och skapa allianser. Det ger oss tillträde till både formella och informella möten. Läkarförbundet har funnits i över ett sekel. Vi bär en stolt och gedigen tradition. Vi måste akta oss för att bli en institution som består för sin egen skull. Det är lätt att vila på gamla meriter. Nu siktar vi framåt med full kraft.