Patienter utreds och behandlas ofta av olika läkare för olika sjukdomar på skilda avdelningar och mottagningar. Vi möter patienten kanske livslångt för någon sjukdom inom öppen- eller slutenvård eller kanske en kort tid vid något tillfälligt insjuknande eller annat som kräver vår hjälp. Vem som ansvarar för olika delar av patientens läkemedelsbehandling måste vara glasklart. 

Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM) har därför tillsammans med Nätverket för Sveriges Läkemedelskommittéer (LOK) tagit fram en modell för hur läkemedelsordinationer bör hanteras. Vi har även fört diskussion med bland annat representanter för Socialstyrelsen och Nätverket för läkemedelsepidemiologi (NEPI).

Enligt tidigare undersökningar finns i dag skilda uppfattningar om vilket ansvar läkaren har för patientens samlade läkemedel: alltifrån att läkare enbart ansvarar för läkemedel de själva sätter in till att de tar över ansvaret för alla läkemedel vid ordination av ett nytt. En del menar att det är patienten och anhöriga som själva måste se över den aktuella medicineringen.

Socialstyrelsens nu gällande föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården är otydliga när det gäller ansvarsfrågan. En översyn är på gång, men är inte klar.

Otydligheter i ansvaret riskerar att orsaka fel som måste undvikas. Det måste också vara klart för oss som ordinerar vad man ansvarar för och inte. 

Ansvarsfrågan måste avgöras oavsett, men aktualiseras förstås i samband med utvecklingen av Nationella ordinationsdatabasen, NOD. Genom NOD ska förskrivaren i sitt eget journalsystem inom ett par år både kunna ordinera och se patientens tidigare ordi­nationer från hela landet. I vissa landsting finns redan en god överblick, medan andra ligger långt efter. 

Att det blir tydligt för alla vad patienten har för ordinerade läkemedel gör att vi måste ställa rätt krav på IT-lösningarna så att lämpliga arbetssätt ska möjliggöras.
Den modell vi i Läkarförbundet och Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer har tagit fram innehåller åtta punkter för hur läkemedelsordinationer ska hanteras och benämnas i olika situationer.

Modellens åtta punkter

  • En läkemedelsordination innebär förutom beslutet om behandlingen även ansvar för plan för uppföljning och avslutning av behandlingen.
  • Samtliga ändringar av pågående läkemedelsordinationer innebär ett nytt beslut och alltså en ny läkemedelsordination. Häri ingår även »förnyelse av recept«.
  • Varje läkare som ordinerar ett läkemedel har ansvar för att denna ordination är lämplig utifrån patientens hälsotillstånd och övriga läkemedel samt annan pågående behandling eller utredning.
  • Varje läkare som ordinerar ett läkemedel har ansvar för behandling och uppföljning av läkemedlet, om ej annat överenskommits med kollega.
  • Om patientens hälsotillstånd leder till att pågående läkemedelsbehandling behöver omvärderas har läkaren ansvar för att hantera detta oavsett vem som ordinerat behandlingen, antingen genom egen ordination eller att annan läkare tar detta ansvar.
  • Om patientens hälsotillstånd är oförändrat så tar den läkare som möter patienten inte över ansvar för läkemedelsbehandlingar som är ordinerade sedan tidigare. 
  • En bekräftande läkemedelsordination innebär dokumentation av oförändrad behandling, behandlingstid och uppföljning av behandling med läkemedel för vilken annan läkare har ansvar. En bekräftande läkemedelsordination innebär inte att behandlingsansvaret tas över, men att läkaren, enligt punkt 5, har uppmärksammat patientens hälsotillstånd och att läkemedelsbehandlingen inte behöver förändras utifrån det som är känt.
  • Att en läkare gör en bekräftande läkemedelsordination innebär inte att läkaren tar över ansvaret för uppföljning av behandlingen, om inte särskilda skäl talar för det eller om läkaren själv väljer att göra det.

De åtta punkterna har diskuterats och förankrats i våra respektive organisationer. De kommer nu att skickas ut till berörda organisationer och myndigheter. Det kommer också att vara underlag i det fortsatta arbetet med NOD.

Läs hela »Ansvar för patientens ordinerade läkemedel 
– läkemedelslista« på http://www.lakarforbundet.se
LOK:s utvidgade rekommendationer finns på
http://www.janusinfo.se