Den pågående ebolaepidemin är ett tydligt exempel på hur ett sjukdomspanorama i en för Sverige avlägsen region snabbt kan utgöra hot mot hela världen. Som läkarkår ska vi självklart inte blunda för fatala händelser och hälsokriser som inträffar utanför vårt lands gränser. 

I stället är det nödvändigt att vi medverkar i relevanta forum och deltar i arbetet med att förbättra hälsoförhållandena för befolkningen och vårdpersonalen, även internationellt. Genom att samarbeta med internationella organisationer kan Läkarförbundet också driva de svenska läkarnas intressen. Inom Europa deltar Läkarförbundet i bland annat Standing Committee of European Doctors (CPME) för frågor som exempelvis rör läkares arbetsvillkor. 

På det globala planet är Läkarförbundet mycket aktivt i World Medical Association (WMA), en organisation som samlar nationella läkarorganisationer från 111 medlemsländer. Genom sitt världsomspännande engagemang och det stora antalet medlemsländer har WMA en övergripande roll att spela för läkares arbete på den internationella arenan. 

WMA bildades efter andra världskriget som en reaktion på de övergrepp läkare gjort sig skyldiga till. Även fortsättningsvis har WMA haft den medicinska etiken i blickfånget för sin verksamhet. Läkarförbundets egna etiska regler har båda fötterna stående på WMA:s International code of medical ethics. 

Genom åren har WMA formulerat ett brett urval av policyer i väsentliga frågor. Några har blivit särskilt uppmärksammade. Det gäller exempelvis Tokyodeklarationen om tortyr av fångar, Maltadeklarationen om vård av hungerstrejkande och WMA:s deklaration om eutanasi. 

Till WMA:s mest kända dokument räknas Helsingforsdeklarationen med etiska regler för forskning på människor. Deklarationen har reviderats flera gånger sedan den antogs och har fortfarande stor betydelse för etiken kring den medicinska forskningen. 

Helsingforsdeklarationen antogs 1964 och fyller alltså 50 år i år. För någon vecka sedan hade jag förmånen att få delta vid 50-årsjubileet som firades i Helsingfors och där en rad företrädare för olika länders läkarorganisationer deltog. 

På senare år har WMA uppmärksammat och kritiserat övergrepp riktade mot läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i hjälpinsatser. Exempel på sådana är rättsprocesser mot turkiska läkare som vårdade skadade i samband med demonstrationer i Istanbul 2013 och attacker mot vårdinrättningar och vårdpersonal i Gaza. 

Vid WMA:s senaste möte i Durban i Sydafrika den 8–11 oktober var ebolaepidemin av förklarliga skäl högt prioriterad. Resultatet blev att generalförsamlingen antog en resolution med åtta punkter som uppmanar medlemsländerna och världssamfundet till snabba åtgärder för att bekämpa epidemin på effektivast möjliga sätt. 

I resolutionen uppmanas alla länder, även de som ännu inte drabbats av smitta, att utbilda vårdgivare så att de kan införa effektiva infektionskontroller och smittspårning för att förhindra smittspridning inom och mellan länder. WMA efterlyser också att det internationella samfundet genom FN och dess organ samt biståndsorganisationer omedelbart levererar personlig skyddsutrustning till de drabbade områdena i Västafrika för att minska risken för smittspridning. 

Hälsodatabaser och biobanker var andra ämnen som diskuterades. WMA håller nu på att ta fram förslag till policydokument med etiska riktlinjer för sådana. Olika aktörer ska inom kort erbjudas att lämna sina synpunkter.

På vad som från början var ett initiativ från Läkarförbundet antog mötesdeltagarna i Durban en policy om estetiska behandlingar: WMA Statement on aesthetic treatment. Policyn innehåller grundläggande principer för att skydda personer som genomgår, eller funderar på, estetiska behandlingar. Här ingår exempelvis krav på information, samtycke, dokumentation, ålder, tillsyn och marknadsföring. 

Det här dokumentet kan vara ett viktigt underlag i den statliga utredning som är på gång för att se över frågeställningar kring estetiska behandlingar i Sverige – en utredning som vi behöver, inte minst för att bringa klarhet i kraven för att få utföra vissa estetiska behandlingar.