Senaste månaderna har vi intensifierat vårt påverkansarbete och deltagande i debatter och inte minst ökat vårt mediala arbete. Nu har vi ett nytt år och nya möjligheter framför oss. 2015 avser vi att fortsätta stärka och förbättra opinionsbildning, kommunikation och medlemsservice.  Det gäller att hålla ångan på högtryck i den politiska debatten om hälso- och sjukvårdens utveckling. Det som i grunden för Läkarförbundet handlar om läkarnas arbetssituation och patienternas bästa. 

Under  2014 har Läkarförbundet exempelvis drivit opinion mot vårdens brister i samordning och samverkan. Därför är det glädjande att vår kritik i medierna fått politiskt gehör och kömiljarden omvandlas till en samordnings- och tillgänglighetsmiljard. Förutom att fortsätta bidra till att korta köer ska miljarden användas till att skapa mer sammanhållna vårdkedjor och öka vårdgivarnas helhetsansvar för patienten.

 Till läkarnas yrkesroll hör att ge vård på lika villkor. En förutsättning för jämlik vård är att ha en väl utbyggd primärvård i hela Sverige. Därför fortsätter vi att ägna den politiska debatten åt möjligheterna och förutsättningar för vad som något militaristiskt kallas första linjens sjukvård. 

Mest brännande är att lösa bristen på allmänläkare. Förbundets kartläggning visar att det saknas närmare 1 400 heltidstjänster i primärvården, med stora regionala skillnader i läkartäthet. 

En rapport som gavs ut av Läkarförbundet i våras gav väsentligt underlag för att utveckla ST-tjänstgöringen och göra den mer attraktiv för att kunna locka fler att vilja bli specialister i allmänmedicin. I vår ska Läkarförbundet genomföra ytterligare en undersökning. Den här gången ställer vi ett batteri av frågor till samtliga läkare i primärvården om deras arbetssituation och om vårdens villkor. Syftet är att få ett gediget underlag för att ta fram funktionella modeller inom vårdvalet för en bättre och mer jämlik primärvård.

Läkarförbundets återkommande fortbildningsenkät visar hur läkarnas deltagande i fortbildning stadigt sjunker allt djupare mot botten. 

Nya regler för samverkan om bland annat fortbildning och ett särskilt så kallat hängavtal som Läkarförbundet nyligen tecknat med industrin gäller från första januari i år. Nu är det dags att syna korten och se om huvudmännen och arbetsgivarna tar sitt ansvar för kompetensutvecklingen. De måste avsätta tillräckliga resurser för fortbildning och ta fram riktlinjer och se till att dessa efterlevs. Fortbildning är ett delat ansvar mellan arbetsgivare och yrkesutövare – men utan att det ges tid att delta i fortbildning blir den inte av. 

Bristen på vårdplatser är en monoton följetong att gripa an på olika sätt. För att få konkreta resultat har Läkarförbundet utrett ett väsentligt delproblem i sammanhanget. Det handlar om de patienter som tvingas ligga på sjukhus för länge, ofta äldre sköra patienter vars fortsatta vård inte behöver sjukhusets resurser, utan som skulle må bättre av hemgång och annan vårdform. 

I höstas presenterade Läkarförbundet därför en utredning om utskrivningsklara patienter. Slutsatsen är att kommunernas betalningsansvar inte längre fungerar som ekonomisk drivkraft, och att antalet betalningsfria dagar – i dag fem vardagar – kan behöva sänkas. Ett förslag är att även räkna in helgdagar i tidsfristen. Det här är enbart en del av problemet med kapacitetsbrist och bristande effektivitet i sjukvården. Frågan hur läkares kompetens ska utnyttjas optimalt behöver diskuteras vidare, en diskussion som inte får  ske över våra huvuden, utan måste ske bland oss läkare ute på varje klinik. 

På flera håll i landet har landstingen och regionerna ekonomiska bekymmer. Ytterligare budgetåtstramningar är att vänta. Det ställer stora krav på beredskap hos våra lokalföreningar i år, då det kommer signaler om att arbetsgivaren tittar över och på flera håll säger upp lokala avtal. 

Precis som Läkarförbundet värnar om en utbyggd första linjens sjukvård, värnar vi också om vad som skulle kunna kallas dess sista utpost; den postering där läkare på våra sjukhus tjänstgör i alltifrån att delta i livets början till dess avslut, även då de flesta andra för länge sedan släckt datorn och gått hem. 

Efter den här summariska katalogen av utmaningar önskar jag till sist alla medlemmar i Läkarförbundet ett gott nytt år!