Vår  hälsa avgörs dels av förhållanden som var vi bor, var vi jobbar, vilken utbildning och vilket kön vi har och hur vår ekonomi ser ut, dels av de livsstilsval vi gör. Sociala skillnader skapar olika förutsättningar och olika livsstilar – från tidiga barnaår och genom hela livet. 

För oss som förbund och profession är det vårt professionella ansvar att medverka till att förändra och påverka dessa faktorer. Dels i mötet med den enskilde patienten, men kanske främst som sakkunniga och experter.

När regeringen nu kallar intressenterna för att starta en kommission för jämlik hälsa är det viktigt att läkarens och professionens kompetens får vara med och leda till kloka politiska samhällsåtgärder som nästa steg. Det är viktigt att man nu politiskt fattar proaktiva beslut för att alla i Sverige ska få möjlighet till god hälsa. Att barnen och deras hemmiljö och skolan då måste vara högprio­riterade är självklart. Ju tidigare insatser, desto bättre. 

I Sveriges läkarförbunds folkhälsopolitiska program, »Det ska vara lätt att göra rätt«, tar vi fram förslag på hur jämlik hälsa kan uppnås. Här ger vi förslag till åtgärder på alla plan som skulle kunna underlätta sunda levnadsvanor. För val av livsstil är ett personligt ansvar, men det är sociala och politiska dimensioner som påverkar valen. Kort sagt, det beror först och främst på hur det ser ut i vårt samhälle och vilka attityder som är gällande i allt från kost och motion till samhälls­krav och drogvanor, inklusive rökning och alkohol – attityder som styrs av och kan förändras av samhällets normer och politiska beslut. Lagstiftning, skatter, avgifter och subventioner bör därför användas mer aktivt för att understödja hälsosamma val.  

Det personliga ansvaret kräver dock att man redan mycket tidigt i livet måste kunna välja rätt. Allt börjar i hemmet. Familjens ekonomi och sociala grund är det fundament som folkhälsan vilar på. Barnens vanor grundlägger folkhälsan. Politiska beslut gör att man får en god grund att stå på och väljer rätt när det gäller tobak, alkohol och droger, dvs bygger ett hälsosamt beteende och liv. Som individ måste jag därför tidigt få förutsättningar att kunna välja – och att välja rätt.

Ett område där det nu är dags att ta ett stort och avgörande folkhälsopolitiskt steg är rökningen. Sveriges läkarförbund står bakom utfasandet av rökningen fram till år 2025, »Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025«. 

Läkarförbundet är en av 56 organisationer i Sverige som ställt sig bakom målsättningen om ett rökfritt Sverige 2025. Ett politiskt beslut om detta skulle med största sannolikhet vara en av de viktigaste åtgärderna för en bättre folkhälsa just nu – och en bra start för regeringens arbete med jämlik hälsa som visar att man menar allvar.