En väl fungerande primärvård är ett högt prioriterat mål för Läkarförbundet. Vi hade en pådrivande roll när vårdvalet infördes. Genom att ta fram fakta av hög kvalitet vill vi fortsätta att utveckla reformen.  

Som bekant är det inte bara Läkarförbundet som utvärderat primärvårdens vårdval. Tvärtom väckte reformen redan från start en oanad lust till utvärderingar. Trots detta har Läkarförbundet funnit kunskapsluckor med stor betydelse för hur reformen värderas.

Flera utvärderingar har visat att antalet vårdcentraler ökat. Den som följt primärvårdens utveckling vet dock att ett tillräckligt antal läkare är den viktigaste förutsättningen för att skapa både reell valfrihet och hög kvalitet i primärvården. 

Läkarförbundet har visat att det totala antalet läkare i primärvården inte ökat trots att vårdcentralerna blivit fler. Antalet ST-läkare i allmänmedicin har visserligen ökat, men fortfarande är ST i allmänmedicin underdimensionerat i förhållande till de behov som de stora pensionsavgångarna vid vårdcentralerna ger.   

Den brist på allmänläkare vi redan har kommer att förvärras de närmaste åren och alltmer koncentreras till de landsting som redan har problem med bemanningen. I de mest drabbade delarna av landet handlar diskussionen inte längre om brist på allmänläkare, utan om svårigheterna att få tag i tillräckligt många stafettläkare. 

Vårdvalsreformens mål, att stärka patienternas valfrihet och etablera privata vårdcentraler, var självfallet viktiga för ­Läkarförbundet som länge har lyft fram den potential till kvalitetsutveckling som finns i småskaliga professionsstyrda verksamheter.   

Ännu mer centralt var att reformen skulle bidra till att utveckla primärvården att på allvar fungera som hälso- och sjukvårdens bas och att obalansen mellan primärvårdens resurser och uppdrag skulle åtgärdas. Läkarförbundet har därför utvärderat hur vårdvalet påverkat omstruktureringen mot öppna vårdformer som pågår inom den svenska hälso- och sjukvården.

Resultatet visar att primärvårdens resurs­andel av hälso- och sjukvården inte förändrats i och med vårdvalsreformen. Andelen har legat still på 20 procent sedan 2001, och kostnaden 2013 uppgick till 39 miljarder kronor. Däremot har antalet läkarbesök i primärvården, samt primärvårdens andel av samtliga läkarbesök inom hälso- och sjukvården, ökat. 

Slutsatsen är att obalansen mellan uppdrag och resurser inte minskat utan ökat, trots fagra ord om satsningar och trots att det är välkänt att en väl utbyggd primärvård är samhällsekonomiskt lönsamt. De regionala ojämlikheterna har dessutom förstärkts. Primärvården har till och med tappat mark i vissa landsting, framför allt i landets norra delar. 

Kombinationen utökat uppdrag, stora pensionsavgångar och uteblivet resurs­tillskott är ohållbar, och behovet av åtgärder är närmast akut. Framför allt är det nödvändigt att snabbt öka antalet ST-läkare inom allmänmedicin. Erfarenheterna visar dock att detta är enklare sagt än gjort. 

Läkarförbundet genomför nu en undersökning bland primärvårdens läkare för att samla in synpunkter på vad som fungerar och vad som inte fungerar i primärvården. Detta görs genom en enkät till alla de 6 550 specialister och ST-läkare som arbetar mer fast i primärvården. Frågorna i enkäten handlar bland annat om patientvården, arbetsmiljön, fort- och vidarebildningen, landstingens styrning och IT-systemen.        

Tanken är att kunna visa hur den kliniska vardagen fungerar och med väl underbyggda fakta peka ut de konkreta åtgärder som behövs. Självklart ska vi lyfta kopplingen mellan god och säker primärvård och de förutsättningar som landstingen och övriga arbetsgivare ger läkare och annan personal som arbetar på vårdcentralerna. 

Genom regeringens signaler om att professionen ska ha en ny roll i styrning och utvecklingen av hälso- och sjukvården har en systematisk redovisning av våra kunskaper och erfarenheter stor nytta.  

Min erfarenhet är att fakta med hög kvalitet får stort gehör i medierna och bland politiker och andra beslutsfattare. Enkäten till primärvården är ett exempel på hur Läkarförbundet ger röst åt läkarnas synpunkter för att påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården. 

Vill du vara med och påverka, dela då med dig av dina erfarenheter och besvara enkäten.