Läkarförbundet är och vill vara en organisation för läkare i alla skeden av yrkeslivet. Vi har många olika roller, men det som i grund och botten förenar oss är vår profession. Rollerna kan däremot skifta oerhört. Men ingen läkare verkar ensam; alla ingår vi i olika typer av sammanhang och organisationer oavsett på vilket sätt vi värnar patienternas liv och hälsa. Det innebär att vi alla dagligen har tillfälle att reflektera över hur verksamheten bedrivs; på viket sätt patienterna ges de olika insatser de behöver för att bli hjälpta så bra som möjligt, hur organisationen ser ut och om människor och kompetenser kommer maximalt till sin rätt i den, hur ledning och processer fungerar och om de resurser som används ger maximal nytta.

Världen är komplex, och allting är inte som det först tycks vara. Viktigast för medarbetares trivsel på arbetsplatsen är enligt otaliga studier till exempel inte lön och arbetsmängd, utan att bli sedd och hörd och att man har en frihet att själv utforma sina arbetsuppgifter. 

De »Öppna jämförelser« som publiceras varje år, liksom exempelvis studier på verksamheter i olika europeiska länder, visar att sambandet mellan kostnad och medicinsk kvalitet är långt ifrån tydligt. Många är också exemplen på att etablerade uppfattningar om medicinska »sanningar« brutalt kullkastats i ljuset av vetenskapliga undersökningar. 

Verkligheten är sammansatt, då både människor och medicinska samband är komplexa, och så även vår multiprofessionella organisation. Det är inte konstigt att några av oss lockas av utmaningen att leda och organisera processer eller verksamheter i hälso- och sjukvården. 

Det är viktigt med bra ledarskap och det finns goda ledare med olika yrkesbakgrunder. Jag är övertygad om att en god ledare, som dessutom har bra kännedom om kärnprocesserna i den verksamhet man leder, har avsevärt större möjligheter att nå goda resultat än den enbart »gode generiske le­daren«. 

Ledarskap är mer än att skilja på vad som är bra och dåligt. Oftare ställs olika önskningar mot varandra; mer tid till patienten mot fler besök per dag, snabbhet mot noggrannhet, önskescheman mot kontinuitet. Ibland kan man få flera önskningar uppfyllda genom att »tänka utanför boxen«, men vardagen innehåller mer av tuffa val och prioriteringar. Bra då med en chef som har kunskap, systemförståelse och helhetsperspektiv – förutom ledarskapsegenskaperna i övrigt. Därför är det viktigt att läkare säger »ja« till chefskap, både för patientens och sjukvårdens men också för vår egen skull.

När man som läkare tar på sig den viktiga uppgiften att leda och utveckla sjukvården innebär det delvis att man lämnar sin professionella trygghetszon. Då krävs det att  man i sin yrkesutövning, förutom medicinska realiteter, i större utsträckning tar hänsyn även till andra faktorer. Det innebär risker. 

Få läkare som är chefer reglerar arbetets förutsättningar i »vd-avtal« eller and­ra separata uppgörelser. Därför är det viktigt att även läkare som är chefer har en stark »kompis« att luta sig mot då förutsättningarna kanske plötsligt ändras. 

Läkarförbundet ser som sin uppgift att hävda avtal och arbetsrätt lika mycket för de läkare som är chefer som för sina övriga medlemmar. Utöver att ha tryggheten att de rent fackliga intressena bevakas är Läkarförbundet och dess chefsförening måna om att det även ska finnas en tydlig nytta med medlemskapet. Vi ser nu över den frågan och ser förbättringsmöjligheter på flera punkter. Först när det är självklart för läkare som är chefer att vara med i Läkarförbundet har vi lyckats fullt ut.

Redan i dag erbjuds en hel del: I samverkan med Saco ges temadagar för chefer kring viktiga ämnen. Chefläkarutbildningen som ges tillsammans med Läkaresällskapet och LÖF har fallit mycket väl ut, och vi funderar på något liknande för verksamhetschefer. 

Chefsföreningen tillsammans med Jönköpings läkarförening och landsting arrangerar sedan några år »Visingsödagarna« för den som funderar på att bli chef eller som just tillträtt. I fredags, i samband med chefsföreningens årsmöte, hölls en temadag om individ- och systemsyn i patientsäkerhetsarbetet, och en ny inspirations-, råd- och programskrift för läkare som är chefer har färdigställts.

Ge gärna råd och tips om hur vi som förening och förbund kan förbättra medlemsnyttan för de läkare som är chefer. Ett förbund för alla läkare, genom hela yrkeslivet, ska vara attraktivt även under den tid man är chef.