Hälso- och sjukvården styrs av omfattande regelverk och politiska beslut. Ett sätt att framgångsrikt påverka beslutsfattare, förutom att ha relevanta och genomarbetade förslag, är att arbeta systematiskt och uthålligt. Här ges inga genvägar direkt från »gå« till »mål«; i stället gäller det att delta i varje diskussionsrunda och samtidigt bygga personliga relationer. 

För Läkarförbundet som opinionsbildare gäller det att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intresse genom att formulera problem och lösningar. Det gäller att sträva efter vad som brukar kallas problemformuleringsinitiativ. Det innebär att identifiera väsentliga fackliga, professionella och sjukvårdspolitiska problem och göra dem angelägna genom en god beskrivning, även för allmänhet och beslutsfattare. 

Att pricksäkert och med taktiska val bedriva opinionsbildning med god tajmning till omvärldshändelser. Dels gäller det att skapa ett allmänt opinionstryck via medier, dels att ha personliga kontakter med beslutsfattare och redovisa underlag för bra och välgrundade beslut, och inte minst är det helt nödvändigt att börja i tid. Det räcker sällan att protestera högljutt när ett färdigt förslag presenteras. 

Läkarförbundet träffar regelbundet politiker och ledande tjänstemän för att påverka beslut som rör patienterna och läkarna. Bara under den första delen av denna månad har flera viktiga samtal förts med bland and­ra civilminister Ardalan Shekarabi och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Hos Annika Strandhäll efterlyste vi bland annat enklare medicinska underlag till Försäkringskassan vid korta, mer okomplicerade sjukfall. Vi diskuterade vikten av att det sker en utveckling av formen, funktionen och användandet av läkarintyg för att bättre passa läkarens, patientens och samhällets behov.

Vi förde även samtal kring förhoppningar om utvecklingen av IT-baserade Stöd för rätt sjukskrivning (SRS). Stödet ska bland annat bidra till prognostisering av sjukskrivningars längd och en tidig identifiering av individer med behov av samordnade insatser.  

Nu, liksom vid flera andra kontakter, tog vi upp frågan om företagshälsovårdens betydelse vid sjukskrivning och rehabilitering på arbetsplatsen. Vi anser att det saknas en långsiktig planering och finansiering av företagshälsovården. Det har lett till att antalet specialister inom arbets- och miljömedicin successivt minskar. Under samtalet problematiserades också den underdimensionerade rehabiliteringsvården. 

I samtalen med civilminister Ardalan Shekarabi konstaterade vi samsyn i frågan om en regionaliseringsprocess, där landstingen slås ihop till färre och jämnstora regioner. Dagens självständiga landsting/regioner har alldeles för olika förutsättningar att ge landets befolkning sjukvård med samma kvalitet. Vi insisterade på att professionen är med och bidrar till att organisera sjukvården för en mer jämlik vård.  

Likaså uttryckte vi vårt gillande över att regeringen vill förändra styrsystemen i hälso- och sjukvården. Enligt förbundet har dagens alltmer detaljerade ersättningssystem gått för långt. Detaljstyrningen bidrar till onödig administration och minskar medarbetarnas motivation. Vi vill se styrsystem som premierar kontinuitet, fortbildning, forskning och innovation samt stödjer medicinska prioriteringar efter behov. 

Förbundet ser även risker med att koppla ersättningar till olika kvalitetsmått och förde fram behovet av att professionen är med i den statliga utredningen. Liksom Ardalan Shekarabi anser vi att inget enskilt styrsystem passar alla verksamheter.

Vi påtalade också farhågor kring utredningen om vinster i välfärden. En mångfald av olika driftsformer anser vi stärker patientfokus och stimulerar utvecklingen av arbetsformer och metoder. Civilministern gav delvis lugnande besked. Enligt honom är ambitionen att skapa långsiktiga spelregler samt flexiblare upphandlingsformer som underlättar för mindre aktörer att etablera sig i sjukvården. Ett givet mål är en plats även i denna utredning.  

Förutom obligatorisk närvaro finns några tumregler för att nå framgång med sin påverkan. Det viktigaste är nog att vara trovärdig, ha egna och genomarbetade förslag till lösningar, och att vara bergfast uthållig. n