Förra året presenterade FN:s miljö­panel (IPCC) den slutliga syntesen av sin femte rapport om miljön. Den representerar ett arbete av nästan 4 000 forskare och granskare från 80 länder, som har bedömt mer än 30 000 forskningsrapporter. Rapporten visar att mänsklighetens påverkan på klimatsystemen nu är klar och tydlig och ständigt tilltar. Särskilt utsatta är länder och befolkningar som är ekonomiskt, socialt, kulturellt och politiskt marginaliserade. Att hantera dessa klimateffekter är en global angelägenhet där frågor om rättvisa och jämlikhet står i centrum.

Ur ett hälsoperspektiv utgör den stigande temperaturen en direkt risk för livshotande försämring av blodcirkulation och andning hos oftast äldre patienter med hjärt–kärlsjukdomar eller kroniska lungsjukdomar, medan indirekta effekter är ökad spridning av patogener, problem med dricksvatten och matproduktion samt dålig arbetsmiljö. Åtgärder som krävs är att både minska utsläppen av växthusgaser och anpassa samhället till ett förändrat klimat.

WHO har nyligen publicerat en vägledning för det planeringsarbete som måste göras för att motverka riskerna med klimat­effekter på befolkningens hälsa. Detta gäller processer som måste drivas på nationell nivå. 

Läkarförbundet har länge på olika sätt varit engagerat i miljö- och hälsofrågor. Bland annat var vi aktiv part i framtagandet av WMA:s (World Medical Association) deklaration 2009 om hälsa och klimatförändringar. Deklarationen påtalar att problemen visserligen hanteras av regeringar och internationella organ, men att läkarprofessionen är en nyckelgrupp. De åtgärder som presenterades gällde processer för att minska global uppvärmning, ledarskap, utbildning och prioritering av tillräckliga resurser samt övervakning och forskning. I nuläget när kunskapsläget klarnat ytterligare framstår denna deklaration som mycket framsynt.

Förbundet har också drivit på frågan om hållbarhetstider för läkemedel i den europeiska läkarorganisationen CPME (Standing Committee of European Doctors), ett arbete som inleddes av tidigare ordföranden Marie Wedin. Negativ miljöpåverkan av läkemedel är ett känt problem, och en del i detta är de i många fall godtyckliga hållbarhetstiderna som gör att stora mängder läkemedel varje år kanske kasseras i onödan. Nyligen antogs glädjande nog den deklaration som Läkarförbundet ligger bakom, och CPME kommer nu att driva frågan på Europanivå. Vi har också drivit frågan om att utreda hållbarhetstider i den Nationella läkemedelsstrategin som leds av socialdepartementet. Och det ser nu ljust ut för att detta blir en av de nya prioriterade aktiviteterna inom strategin. 

Under medicinska riksstämman förra året deltog förbundet i klimatsymposium med Läkaresällskapet, Läkare för miljön och Sektionen för arbets- och miljömedicin där vi antog en deklaration som vi tidigare redovisat.

Vi har nu valt att skärpa engagemanget ytterligare, och i februari bildades arbetsgruppen Klimat och Hälsa. Syftet är att beskriva hur förbundet specifikt – och läkarkåren i stort – kan bidra positivt i klimatfrågan samt hur kunskapen om sambandet mellan hälsa och klimat kan öka och spridas i samhället. En viktig del i gruppens uppdrag är även att samarbeta med andra relevanta aktörer på området. Svenska Läkaresällskapet har exempelvis genomfört möten och seminarier på riksstämman som lett till bildandet av en kommission för global hälsa, vilket är ett initiativ som väckt internationell uppmärksamhet. Läkare för miljön (LfM) är en annan viktig organisation som bland annat ansvarade för ett temanummer i Läkartidningen förra året. 

I Almedalen 2015 arrangerar Läkarförbundet som vanligt flera seminarier där vi behandlar ödesfrågor för vården och patienterna. Bland årets teman finns förutsättningarna för klinisk forskning, behovet av tydligare patientansvarig läkare och primärvårdens framtida roll, förutom de seminarier som de olika yrkesföreningarna  håller. Arbetsgruppen för klimat och hälsa ordnar också ett seminarium tisdagen den 30 juni klockan 16.00–17.00 om sjukvårdens och läkarnas roll vid klimatförändringar. 

Alla ni som händelsevis befinner er på Gotland är varmt välkomna att besöka våra seminarier och diskutera viktiga framtidsfrågor tillsammans med oss.

Läs mer:

Klimatförändring och hälsa – samlingssida!