I den Nationella Läkemedelsstrategin ingår att se över möjligheten att minska antalet särskilda recept utskrivna på papper. Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens utredning gäller alltså enbart förskrivning av narkotiska och beroendeframkallande medel. Målet är ökad säkerhet vid förskrivning och minskning av risken för manipulation av recept. Mediernas rapportering kring utredningens syfte har dock kunnat tolkas bredare, vilket skapat oro för att alla pappersrecept ska försvinna och försvåra förskrivares yrkesutövning. Vi får också höra om lokala övertolkningar – där sjukvårdshuvudmän redan nu börjar begränsa möjligheterna för alla typer av pappersrecept. 

Av de 90 miljoner recept som expedieras årligen utgör pappersrecepten 2 procent av den totala förskrivningen. 5 procent av dessa är särskilda recept. Utredningen avser alltså en mycket liten andel av den totala förskrivningen men ändå ett betydande antal. 

Läkarförbundet har tydligt inom Nationella läkemedelsstrategin och i alla aktuella utredningar framhållit att en utvidgning av den elektroniska förskrivningen kräver att det först finns ett driftsäkert, webbaserat, journaloberoende och kostnadsfritt alternativ för alla behöriga förskrivare. Möjligheten att förskriva på pappersrecept och via telefon är dessutom avgörande i samband med driftstopp och när patienten saknar svenskt personnummer.

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen lämnade sin rapport i juni i år och det är glädjande att de valt ett pragmatiskt och praktiskt förhållningssätt i sina förslag. Myndigheterna markerar tydligt att en fullständig övergång till elektronisk förskrivning av särskilda recept varken är realistiskt eller lämpligt. De förordar i stället ett arbetssätt där elektronisk förskrivning ska vara huvudregel, men där andra förskrivningssätt ska kunna användas till exempel vid driftsstopp eller förskrivning till patienter som saknar svenskt personnummer. 

Myndigheterna understryker att inga inskränkningar av förskrivning på pappersrecept kan genomföras förrän alla förskrivare – oavsett om de är anställda av ett landsting, arbetar privat eller gått i pension – har tillgång till välfungerande elektroniska förskrivningslösningar. Först då kan and­ra krav ställas på användningen av pappersrecept. 

Många av de lösningar myndigheterna föreslår är avhängiga utvecklingen av den nationella ordinationsdatabasen (NOD). Utvecklingen har avstannat i väntan på förtydliganden av regleringen kring  patient­informationshanteringen. Vi kan inte nog understryka hur viktigt det är att arbetet med NOD kan återupptas!

Myndigheterna inser att mer heltäckande elektronisk förskrivning kommer att ta lång tid att uppnå och föreslår i väntan på detta vissa ändringar i hanteringen av pappersrecept på apotek. Inskränkningarna gäller patientens möjlighet att själv hantera pappersrecept och därmed få olika uttag expedierat på olika apotek. Vi vill se en säker arbetsmiljö för apotekspersonal och minska risken för manipulation av recept. Men om denna åtgärd ska bli framgångsrik måste hanteringen för patienter som saknar svenskt personnummer lösas. Annars kommer turister, men framför allt redan utsatta grupper med skyddad identitet och  papperslösa, att drabbas. 

Eftersom 98 procent av all förskrivning i dag görs elektroniskt är sjukvården beroende av att systemen fungerar. Vi vet att så inte alltid är fallet. Akuta och planerade driftstopp inträffar både inom vården och på apoteken. Det måste finnas lokala rutiner inom samtliga organisationer för hur förskrivningen ska säkras utan att arbetet och patientsäkerheten hindras. Det är viktigt att pappersrecept med koder för arbetsplats och enskild förskrivare finns och att direktnummer till apoteken är tillgängliga. Försäkra dig om att så är fallet på din arbetsplats!

Att så långt det är möjligt öka andelen elektroniska förskrivningar av särskilda recept är ett bra beslut. När tekniken och rutinerna är utvecklade och på plats blir det säkrare. Denna process kan också skynda på utveckling av säkrare IT-stöd för alla typer av förskrivning. Men vi är inte där än. Man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten.