Läkarförbundet har en lång historia. Med över hundra års erfarenhet har vi utvecklats till att bli en institution och spelare att räkna med. För att bibehålla vår betydelse krävs löpande förnyelse och utveckling.

Taktiken att leva på gamla meriter är varken framgångsrik eller tilltalande. Utveckling, förbättring och förfining är en självklar del av läkarens vardag och yrkesroll. Detsamma gäller för Läkarförbundet, men det kräver också ansvarstagande, mod och fantasi.

Vi ska vara ett modernt förbund som inte bara reagerar på omgivningen utan driver frågor som är viktiga för läkarkåren, mer aktivt är med och sätter agendan och tar initiativ i problemformuleringarna. Syftet är att gå ifrån att vara reaktiva till proaktiva. Att exponeras i rätt frågor och i rätt medier är den nya målsättningen. För att nå framgång tar vi fram en tydlig strategi som ska sträcka sig över flera år.

En annan del av förnyelsen handlar om att införa bra och användarvänliga digitala verktyg. Målet är att förenkla administrationen och skapa bättre tillgänglighet för medlemmar och förtroendevalda, så att stora geografiska avstånd blir inga avstånd. Bland annat ska det ske genom att underlätta möten som annars skulle innebära många resor och stora kostnader när vi ökar aktiviteten i förbundet.

Dessa mer tillgängliga möten passar ofta den unga familjen mitt i karriären, liksom för att knyta ihop det »lokala« med det »nationella« när det gäller såväl sjukvårdspolitik som avtalsfrågor. På det här relativt enkla sättet kan vi stärka banden inom Läkarförbundet. Det är inte minst viktigt när det behövs kraftsamling.
Nu efter sommaren har vi också gått över till en molntjänst för att undvika att skicka högar med papper mellan varandra. Målet är att under hösten gå från att manuellt fylla i och hantera reseräkningar och kvitton till att införa enkla digitala lösningar. Det är samma mål som vi har för sjukvården med moderna och enkla verktyg som underlättar vardagen.

Vi ska utveckla verksamheten så att den blir ännu mera slagkraftig. I dag har Läkarförbundet bra kontakter med beslutsfattare på nationell nivå. Många frågor med stor betydelse för våra medlemmar och för sjukvården avgörs dock i landstingen. Vi drar därför i gång en turné för att besöka alla landsting och regioner och tillsammans med våra lokala företrädare träffa ledning och opposition för att diskutera aktuella frågor. Målsättningen är att »ronda av« hela Sverige på ett år, därav namnet »Sverigeronden«.

Ensam är som bekant inte stark. Vi fortsätter därför att utveckla samarbetet med patientföreningar. Det finns en rad frågor där vi har gemensamt intresse och kan hjälpas åt. Tillsammans kan vi förändra hälso- och sjukvården.

Ett viktigt område för läkarkåren är bra villkor för medicinsk forskning. För att stå starkare och få bättre genomslag för vår politik gäller att få flera att trycka på i rätt riktning. Vi inleder därför ett samarbete med Forska Sverige, där Läkarförbundet går in som medlem. Som andra aktörer på området har vi en egen linje i forskningspolitiken, men också ett gemensamt intresse av att skapa bättre förutsättningar för medicinsk forskning.

Utvecklingen på europeisk och internationell nivå påverkar premisserna för både läkare och sjukvård. Det rör exempelvis reglering av olika register eller villkor för hälso- och sjukvårdspersonal. Vi har därför uppdraget att stärka det internationella arbetet. I år har vi fått en plats i WMA:s (World Medical Association) styrelse och i arbetsgruppen som ser över Genève-deklarationen.

Avtalsfrågor avgörs vid förhandlingsbordet, men vägen dit går inte sällan via politiska arenor. Ställningstaganden kan mycket väl bygga på politiska mål lika mycket som på rationella ekonomiska kalkyler. Därför lägger vi om förberedelserna inför kommande avtalsrörelse och rustar i större utsträckning än tidigare för att avtalsrörelsen kan komma påverkas av medier och politiska utspel. Jag kommer också att gästa SKL:s kongress i november för att lyssna på vilka frågor som landstingspolitikerna lyfter.