Nytt år – nya möjligheter! För Läkarförbundet kommer 2016 att ägnas åt förberedelser inför nästa års avtalsrörelse, där många viktiga frågor för medlemmarna står på spel. Men det finns även andra utmaningar att arbeta med under året.

En sådan utmaning är den alltmer eftersatta fortbildningen. Kunskap om sjukdomar och deras behandling ökar i en allt snabbare takt. Läkare måste få fortbildning under hela yrkeskarriären för att ta till sig ny kunskap för att kunna bedriva en modern sjukvård. Därför måste fortbildning systematiskt ingå som en del av all medi-cinsk verksamhets kvalitetsutveckling och patientsäkerhetsarbete. Med det menas en god lärandemiljö med tid för dialog, eftertanke, kunskapsöverföring och sökande av information. För att det ska bli möjligt krävs tillräckligt med budgeterade resurser för deltagande i nödvändiga utbildningar och konferenser för alla läkare. Möjligheten till fortbildning är en nyckelfråga för att läkaryrket ska fortsätta vara attraktivt och på så sätt möta bristen på vissa specialister som råder på flera håll i landet. Förutom ade-kvat fortbildning behöver vårdens arbetssätt förbättras så att läkare kan använda sin professionella kunskap optimalt. Sverige har inte råd med tidsödande krångel med trilskande, icke-kommunicerande IT-system. Dessa behöver i många fall bytas ut, vilket är något Läkarförbundet driver hårt gentemot berörda landsting. Utöver detta, och vilket definitivt inte står i motsats till investeringar i bättre teknik, är ökat administrativt stöd från bland andra medicinska sekreterare ute i verksamheterna nödvändigt.

Vi kommer fortsätta att påtala den fara för arbetsmiljön som vårdplatsbristen utgör. Beläggningsgrad uppemot, och på många håll över, 100 procent är en allvarlig patientsäkerhetsrisk. Den leder också till att läkare, som har det medicinska ansvaret, tvingas till etiskt svåra och många gånger orimliga prioriteringar mellan behövande patienter. 

Läkare måste kunna erbjuda hälso- och sjukvård av hög kvalitet. För det krävs en utvecklad vårdgaranti som utgår från medicinska prioriteringar. Alternativa driftsformer bidrar till att utveckla vården genom att personalen har lättare att påverka. Det behövs en mångfald av vårdgivare och fler mindre, -läkarledda verksamheter med arbetssätt som utvecklar vården.

Läkarförbundet driver frågan om patienters rätt till en namngiven patientansvarig läkare (PAL) som fast vårdkontakt. En PAL-reform skapar förutsättningar för bättre läkarkontinuitet, ökad trygghet för patienten samt förbättrad patientsäkerhet och därigenom ett effektivare resursutnyttjande. 

Vi förespråkar ett offensivt arbete med förebyggande hälsovård. Utgångspunkten är att använda läkares expertkunskap. En viktig faktor för bra hälsa är en jämlik tillgång till vård över hela landet. Bostadsort och socioekonomi ska inte avgöra vilken vård en individ får.

Höjer vi blicken över vår egen vardag så finns det anledning att påminna om det klimattoppmöte som hölls i slutet av förra året. Läkarförbundet antog nyligen en policy för klimat och hälsa att aktivt arbeta med. Det handlar om att informera om klimatförändringarnas påverkan på hälsan och att främja en hållbar livsstil. Läkare har en viktig roll som ledare, experter och förebilder. Läkare behövs som chefer och ledare inom sjukvården men också inom myndigheter.

I vår yrkesroll ställs vi dagligen inför svåra medicinska prioriteringar och etiskt svåra situationer. För att hantera detta krävs en solid värdegrund. Vårt professionella förhållningssätt vilar på våra etiska regler, där vi under året gör en genomgång och översyn. Den medicinska professionens etiska regler bygger på World Medical Associations Genève-deklaration som antogs 1948. Även den är föremål för en översyn som vi är delaktiga i. 

Vi saknar inte utmaningar och frågor att arbeta med under året. Jag vill att ni under 2016 ska ta vara på era möjligheter att påverka. Står vi tillsammans blir vi starka!