De bästa förslagen och idéerna skapas inte i små isolerade grupper utan uppstår när alla krafter utnyttjas. Jämförelsevis blir datasystem som utvecklas genom så kallad »opensource« ofta bra och välfungerande. »Crowdsourcing« är ett annat exempel på öppet förfarande i breda grupper som framgångsrikt används för att samla idéer och nyttja kreativiteten hos flera. Wikipedia är ett välkänt exempel. Grundfilosofin är att ju fler som bidrar aktivt, desto bättre kvalitet och resultat får man. Ett viktigt inslag i detta är också att åstadkomma en bred förankring. 

Ett av våra viktigaste uppdrag är att utveckla vår egen organisation. Dagens digitala teknik möjliggör att vi kan kommunicera och arbeta på nya sätt. Flera organisationer öppnar regelbundet upp för medlemmar att göra inspel i angelägna frågor. Detta har vi tagit lärdom av. Nu vill vi använda öppet förfarande i framtagandet av förbundets kommande sjukvårdspolitik. Alla medlemmar bjuds härmed in att tycka till om förslag till nytt sjukvårdspolitiskt program på www.lakarforbundet.se. 

Läkarförbundet har alltid varit engagerat i frågor som rör sjukvårdens organisation, finansiering och styrning. I våra stadgar står också att förbundet ska verka för sjukvårdens ändamålsenliga utveckling. Varför är detta så viktigt? Ett svar är att sjukvårdspolitiken ger förutsättningarna för patient–läkarmötet och har betydelse för läkarens möjlighet att erbjuda patienten bästa möjliga vård. Engagemanget har också grund i läkarkårens vilja att ta ansvar för den samhällsstruktur man verkar inom. Denna ansvars-känsla är inte enbart begränsad till patientperspektivet, utan omfattar även ett ansvar för att vårdens begränsade resurser används på bästa sätt. Ett ytterligare skäl till läkarkårens engagemang är naturligtvis att sjukvårdsstrukturen starkt påverkar läkarens arbetsvillkor och ställning på arbetsmarknaden. 

År 2004 antog Läkarförbundet ett sjukvårdspolitiskt program. Det var första gången i modern tid som förbundet kunde samlas kring en tydlig idé om hur det svenska sjukvårdssystemet bör organiseras. Programmet har haft stor betydelse som plattform för policyutvecklingen inom förbundet de senaste åren. Vissa delar har också fått genomslag i verkligheten – det gäller inte minst förbundets idé om familjeläkarsystem i primärvården som starkt bidrog till vårdvalsreformen 2010.  

Men 12 år är lång tid inom politiken. Vissa idéer står sig kanske fortfarande bra. Då är det bra att få dessa bekräftade. Omvärldsförändringar har emellertid gjort att sjukvårdspolitiken från 2004 i en del avseenden blivit omodern. Således är det dags att tänka nytt!  

Under hösten och vintern har Läkarförbundets sjukvårdspolitiska arbetsgrupp tagit fram förslag till ett nytt sjukvårdspolitiskt program som är tänkt att gälla den kommande femårsperioden. 

Programmet tar avstamp i förbundets uttalade politik under de senaste åren. För vissa områden finns nyligen publicerade rapporter med omfattande kunskapsunderlag och analys – inom andra områden bygger vi politiken på remissvar, debattinlägg eller andra uttalanden från förbundet. Utifrån detta har vi formulerat förslag till förbundets syn på hur framtidens hälso- och sjukvård bör utformas. Bland annat säger vi att grundläggande styrprinciper ska vara jämlik vård, patienten i fokus, professionalism och god resursanvändning.   

Det är viktigt att vi slutligen får fram ett sjukvårdspolitiskt program som väcker engagemang – ett program som medlemmarna känner att man kan ställa upp på och som berör läkares vardag. Förslaget har därför skickats på remiss till delföreningarna inom förbundet. Men vi vill nu också uppmana alla medlemmar att komma in med synpunkter, tankar och idéer.

Efter remiss och bearbetning återkommer programmet till Läkarförbundets fullmäktige i maj 2016.