I februari hände det! Kulturdepartementet lämnade äntligen en lagrådsremiss om ändringar i diskrimineringslagens regler för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter, så kallade aktiva åtgärder. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. Förutom att definition av begreppet aktiva åtgärder införs – alltså vad det förebyggande arbetet mot diskriminering faktiskt innebär – handlar förslaget i korthet om att arbetet med de aktiva åtgärderna ska omfatta samma diskrimineringsgrunder som diskrimineringsförbudet inom arbetslivet, i stället för att som i dag endast innefatta kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. 

Förslaget innehåller ett övergripande ramverk för hur arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas, men själva utformningen av åtgärderna överlämnas till respektive arbetsgivare och utbildningsanordnare att utforma i samverkan med arbetstagare och studenter. 

Det nuvarande kravet på lönekartläggning för jämställda löner kvarstår, och förslaget innebär att de genomförs årligen i stället för som nu vart tredje år. Arbetet med aktiva åtgärder ska dokumenteras skriftligt, dock utan krav på att sammanställas i en särskild plan för arbetet.

Lagrådsremissen är en seger för Läkarförbundet som, bland annat via Saco, arbetat för den förbättring och utveckling av diskrimineringslagen som nu föreslås. Alla människor har lika rättigheter och ska åtnjuta lika möjligheter i arbetslivet. För att det löftet ska infrias är de förebyggande åtgärderna centrala. 

En av tre underläkare har enligt Sylfs diskrimineringsrapporter 2013 och 2015 upplevt sig diskriminerade på någon av lagens sju diskrimineringsgrunder: kön, könsövergripande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det finns ingen anledning att tro att denna upplevelse är isolerad till underläkare. Orsaken till diskriminering är ofta låg kunskap om likarätt, otydliga rutiner och omedvetna prioriteringar. Faktumet att dessa faktorer är påverkbara betonar vikten av att arbeta förebyggande och att säkra att alla får ta del av ett inkluderande arbetsliv. Lösningen är en högre kunskapsnivå och en ökad medvetenhet. 

Lagrådsremissen innebär ett skärpt krav på arbetsgivare att aktivt arbeta för en god arbetsmiljö för alla, utan risk för negativ särbehandling. Arbetet med de aktiva åtgärderna ska ske i samverkan med företrädare för medarbetarna i hälso- och sjukvården. Detta ställer tydliga krav på att arbetsgivarna faktiskt inkluderar arbetstagarna och de fackliga organisationerna i arbetet. För Läkarförbundet och de lokala läkarföreningarna innebär det ett stort ansvar för att våra medlemmars lika rättigheter och möjligheter bevakas. 

Läkarförbundet kommer att intensifiera arbetet för att våra arbetsplatser ska vara inkluderande, för alla. Vår handlingsplan mot diskriminering kommer att uppdateras och även finnas tillgänglig i en kortfattad version. Utbildningen av våra förtroendevalda kommer att uppgraderas och informationen till våra medlemmar kommer att vara tydligare och mer lätttillgänglig. Ingen ska behöva uppleva diskriminering. Om det ändå inträffar ska du som medlem veta att hjälp finns att få hos Läkarförbundet och hos din lokala läkarförening. 

Lagrådsremissen innebär att det förebyggande arbetet ska dokumenteras skriftligt. Nu är det upp till oss att tillsammans med arbetsgivarna se till att det förebyggande arbetet inte bara blir en papperstiger utan ett faktiskt verktyg i arbetet mot diskriminering. Vi måste i samverkan se till att den skriftliga dokumentationen blir en tydlig plan med faktisk effekt ute i verksamheten. 

Lika rättigheter och möjligheter för våra medlemmar, och alla medarbetare inom hälso- och sjukvården, är en viktig fråga för Läkarförbundet. Lagrådsremissen ger oss ett bra ramverk som vi tillsammans med arbetsgivaren måste ta ansvar för att fylla för att få till stånd en verklig förändring. Arbetslivet ska vara inkluderande och välkomnande för alla utan några förbehåll. Med gemensamt ansvarstagande når vi målet!