Min vision är att Läkarförbundet ska vara ett starkt förbund med en solid professionell förankring som styr den professionella utvecklingen och som ser till att läkare har bra villkor på arbetsmarknaden. Läkarförbundet är både ett professions- och ett fackförbund. Förutom förbundsstyrelsen, våra råd och våra delegationer har vi 28 lokalföreningar, 8 yrkesföreningar, ett studentförbund, inte minst 52 specialitetsföreningar och ytterligare intresseföreningar. Totalt består vi av runt 100 delföreningar med ett stort antal engagerade läkare. Det är vi tillsammans som utgör Läkarförbundet. Att som förbundsordförande få möjligheten att leda ett förbund med en sådan bred kompetens och stort engagemang är ett privilegium.

Den här veckan samlas vi på Läkarförbundets fullmäktigemöte. Jag ser fram emot spännande dagar fyllda med debatt och diskussion, sådant som utvecklar Läkarförbundet och gör det ännu starkare. Vi kommer att behandla ett nytt sjukvårdspolitiskt program som även det har varit ute på remiss till delföreningar och som alla medlemmar har kunnat komma med synpunkter på. 

Det är i en tid då sjukvårdens förutsättningar att bedriva en bra vård är väl värda att diskutera. Många läkare, oavsett arbetsfält, vittnar om att det är svårt att få arbetstiden att räcka till och att man har svårt att påverka sin arbetssituation. Det är en ohållbar situation för landets läkare, men också för våra patienter. Jag återkommer kontinuerligt i samtal med företrädare för hälso- och sjukvård i Sverige till vikten av ett gott chefskap och att få flera läkare att bli chefer. En chef ska kunna ge läkaren stöd i det professionella yrkesutövandet. 

Här har Sverige all anledning att lära av andra. I vårt grannland Norge har man lyckats erbjuda bra läkarkontinuitet, och långt fler läkare är chefer i verksamheter i öppenvården. Den norska fastlegeordningen är intressant när vi tänker bortom detaljerade styr- och ersättningssystem och i stället lägger fokus på relationen läkare–patient och vad primärvården ska tillhandahålla. 

En av våra största utmaningar är att få ett system värt namnet för läkares fortbildning. I dag finns inget bindande regelverk, och fortbildning används som en besparingspost. För att Sverige ska kunna ha en sjukvård av hög kvalitet är det helt avgörande att läkare kontinuerligt fortbildar sig under hela yrkeskarriären. Fortbildning bör därför regleras i en föreskrift hos Socialstyrelsen. 

För att lyckas, oberoende av fråga, är det nödvändigt att arbeta systematiskt, uthålligt och ha ett tydligt fokus på det som vi vill uppnå. Tidigare har verksamhetsplanen för kommande år lagts fram ensidigt från styrelsens sida. För att öka delaktigheten och inflytandet har vi under året arbetat öppet. I höstas träffades ordförandena för våra lokala föreningar och diskuterade vad vi vill uppnå. Detta blev avstamp för våra strategiska prioriteringar för de kommande fem åren. Vi har haft diskussioner både lokalt och centralt samt skickat underlaget på remiss och anpassat efter olika synpunkter. »Strategi2020« har nu fyra strategiska initiativ med mål kopplade till hela Läkarförbundets verksamhet och ska nu också behandlas under fullmäktigemötet.

Efter denna vecka går vi in i nästa förberedelsefas inför avtalsrörelsen 2017. I avtalsfrågorna blir det tydligt varför det är viktigt att vara medlem. När avtalsrörelsen börjar ska vi därför ha distinkta krav på arbetsgivaren, och visa motparten att vi står starka tillsammans med över 48 000 medlemmar.

Det har varit två hektiska och begivenhetsrika år då vi har åstadkommit mycket. Vi är ett starkt lag i förbundsstyrelsen som arbetar nära och stöttar varandra. Det har varit fantastiskt spännande att få leda och utveckla Läkarförbundet. Jag söker förtroende för en ny mandatperiod och för att vi tillsammans ska utveckla förbundet och stärka läkarkåren.